Navigace

Obsah

Školství je významnou oblastí, která má v Dačicích dobré jméno a zázemí. Po ukončení základních škol mají žáci možnost pokračovat ve středoškolském studiu na gymnáziu nebo na dalších středních odborných školách. Hudebně a výtvarně nadané děti rozvíjí svůj talent v Základní umělecké škole. Potěšující je, že žáci a studenti dačických škol dosahují pravidelně vynikajících výsledků na krajských a celostátních soutěžích.


Základní škola v ulici B. NěmcovéZákladní škola Dačice, B. Němcové 213

Ředitel školy: Mgr. Bohumil Havlík
Zástupce ředitele: Mgr. Alena Benešová

Kontakt: Boženy Němcové 213/V, 380 01 Dačice
Telefon: 384 420 431
Web: www.zsdacice.cz
E-mail: reditel@zsdacice.cz

Na prvním stupni základní školy vyučujeme v deseti třídách, na druhém stupni v osmi třídách. Škola má dvě oddělení školní družiny.

Z dlouhodobého hlediska výchovu a vzdělávání našich žáků zajišťuje stoprocentně kvalifikovaný pedagogický sbor. Žáci využívají 18 kmenových tříd a velmi dobře vybavené odborné učebny fyziky, informatiky, biologie a chemie a chemickou laboratoř, dvě nadstandardně zařízené tělocvičny a víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem. Rovněž školní knihovna je velice rozsáhlá. V areálu školy je také cvičná školní kuchyně, školní dílny, skleník, včelín a rozsáhlé školní pozemky a sad.

Snažíme se, aby naše výuka byla pestrá, efektivní, názorná a pro žáky poutavá. Již několik let se nám osvědčuje užívání interaktivních tabulí. Připojení k internetu je samozřejmostí v každé učebně. Díky projektu EU peníze školám máme nyní jedinečnou příležitost posunout školu dopředu zejména v oblasti zmiňované interaktivní výuky.
Našim žákům nabízíme kvalitní přípravu na další vzdělávání (vyučujeme podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro život). Žáci mají rovněž možnost zapojit se do celé řady zájmových kroužků a mezinárodního projektu Globe zaměřeného na monitorování stavu životního prostředí.


ZŠ Komenského - hlavní budovaZákladní škola Komenského

Ředitelka: Ing. Eva Macků
Zástupce ředitelky: Mgr. Sylvie Ferdanová

Kontakt: Komenského 7, 380 01 Dačice V,
1. a 2. ročník - Bratrská 19, 380 01 Dačice I
Telefon: 384 420 434
Web: www.zsdacice.eu
E-mail: skola@zsdacice.eu

Ve školním roce 2011/2012 navštěvuje školu 466 žáků ve 21 třídách. Na škole pracuje 28 pedagogů, 4 vychovatelky, 7 provozních zaměstnanců. Výuka probíhá ve dvou školních budovách. Na odloučeném pracovišti v Bratrské ulici jsou čtyři učebny pro žáky prvních a druhých tříd. V hlavní budově v ulici Komenského se učí žáci od druhého do devátého ročníku. Velmi dobře jsou vybavené odborné učebny přírodopisu, chemie, fyziky, výpočetní techniky. Při výuce je využívána moderní technika – interaktivní tabule, dataprojektory, počítače s výukovým softwarem a připojením na internet.

Škola zajišťuje organizaci mnoha soutěží, akcí a projektů. Tradiční se staly vánoční a velikonoční dílny, atletické závody O štít města Dačice, organizace oslav Dne dětí, návštěvy divadelních představení, besedy a aktivy v rámci projektu Bezpečně a zdravě, besedy a přednášky o prevenci patologických jevů, exkurze ke Dni Země aj.


Základní škola v ulici Neulingerova

Ředitel: Mgr. Martin Kotrba
Zástupkyně ředitele: Mgr. Ludmila Přívratská

Kontakt: Neulingerova 108, 380 01  Dačice
Telefon: 384 420 274
E-mail: info@zsdacice.cz

Škola, která je právním subjektem od 1.1.2002 a jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj, je rozdělana na dvě pracoviště - Dačice a Slavonice. Subjekt vykonává činnost základní školy praktické, základní školy speciální, přípravného stupně základní školy speciální, školní družiny a školní jídelny - výdejny. Škola poskytuje pomocí zvláštních výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání žákům mentálně postiženým,vychovává a vzdělává obtížně vzdělavatelné žáky.

Školní rok 2011/2012 zahájilo 71 žáků, z toho v Dačicích 40 a ve Slavonicích 31. Na škole pracuje 12 učitelů, z toho 10 se speciální pedagogikou, 5 asistentů pedagoga, dvě vychovatelky v družině a 4 osobní asistenti. Provoz zajišťují 4 provozní zaměstnanci.


Gymnázium Dačice, kresba: Jiří AlbrechtGymnázium Dačice

Kontakt: Boženy Němcové 213/V, 380 01  Dačice
Telefon: 384 420 432
Web: www.gymn-dacice.cz
E-mail: moravek@gymn-dacice.cz
Zřizovatel: Jihočeský kraj

Ředitel: PaedDr. Aleš Morávek
zástupce ředitele: Mgr. Milan Točík

Gymnázium Dačice, jako škola s více než padesátiletou tradicí, nabízí střední všeobecné vzdělávání v osmiletém a čtyřletém oboru. Osmileté gymnázium je určeno uchazečům z řad žáků 5. tříd základních škol, čtyřleté pro žáky 9. tříd základních škol. Na nižším stupni osmiletého gymnázia pokračují žáci v plnění povinné školní docházky
s výrazně posílenou přípravou ve všeobecně vzdělávacích předmětech, na vyšším stupni osmiletého gymnázia a ve čtyřletém gymnáziu dochází k částečné diferenciaci díky volitelným předmětům a maturitním seminářům. Absolventi školy jsou úspěšní
v přijímacím řízení na všechny typy vysokých škol, při jejich studiu a následném uplatnění na trhu práce.

Vzdělávání probíhá v prostředí moderní a dobře vybavené školy pod vedením kvalifikovaného pedagogického sboru. V učebnách jsou k dispozici interaktivní
tabule nebo dataprojektory, žáci mají stálý přístup k počítačům připojeným na internet. Zájemci se účastní vědomostních a sportovních soutěží, v nichž dosahují pravidelně solidních výsledků. Během docházky na gymnázium absolvují žáci seznamovací, sportovní a lyžařský výcvikový kurz, zahraniční výjezdy a bezpočet exkurzí.


SŠTO DačiceStřední škola technická a obchodní Dačice

Kontakt: Strojírenská 304, 380 01  Dačice
Telefon: 384 420 096
Web: www.issto.cz, www.skolatrochujinak.cz
E-mail: info@issto.cz
Zřizovatel: Jihočeský kraj

Ředitel: Ing. Pavel Kopačka
Zástupce ředitele pro teoretickou výuku: Ing. Václav Havlík
Zástupce ředitele pro odborný výcvik: Ing. Lumír Pisk

SŠTO v Dačicích patří v regionu k tradičním centrům odborného vzdělávání s dlouholetou tradicí, sahající až do roku 1894. Zájemcům o kvalitní vzdělávání s perspektivou dobrého uplatnění na trhu práce nabízí škola pod jednou střechou výběr z širokého spektra studijních a učebních oborů, stupňů a forem vzdělávání. Škola úzce spolupracuje s významnými zaměstnavateli regionu i malými a středními podnikateli. Hlavním vzdělávacím partnerem školy je společnost TRW-DAS a.s. Dačice.

Maturitní obory: Ekonomika a podnikání, Strojírenství, Mechanik seřizovač
Učební obory: Strojní mechanik, Elektrikář, Obráběč kovů, Truhlář, Aranžér, Kadeřník Nástavbové studijní obory: Podnikání - denní i dálkové, Provozní technika - denní studium


SOU zas DačiceStřední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice

Kontakt: nám. Republiky 86, 380 01  Dačice
Telefon: 384 420 451
Web: www.souz-dacice.cz
E-mail: skola@souz-dacice.cz
Zřizovatel: Jihočeský kraj

Ředitel: Mgr. Radek Hillay
Zástupce ředitele pro teoretickou výuku: Mgr. Drahoslava Šteflová
Zástupce ředitele pro odborný výcvik: Mgr. Jiří Doležal

Ve školním roce 2011/2012 nastoupilo do jednotlivých tříd celkem 350 studentů. Výuka probíhá v oborech: automechanik, opravářské práce, kuchař - číšník, kuchař, pečivář - cukrovinkář, opravář zemědělských strojů, zemědělec - farmář, zedník, opravářské práce. Novinkou je nástavbové studium Gastronomie, do kterého se přihlásilo 26 žáků.

Nabídka učebních oborů zde ke stažení.


Budova ZUŠ DačiceZákladní umělecká škola Dačice

Kontakt: Antonínská 93, 380 01  Dačice
Telefon: 384 420 276
Web: www.zusdacice.cz
E-mail: info@zusdacice.cz
Zřizovatel: Jihočeský kraj

Ředitelka: Eva Nováková
Zástupce ředitelky: Josef Mochar

Škola poskytuje vzdělání v hudebním a výtvarném oboru. V hudebním oboru se vyučuje hra na tyto nástroje: zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, pozoun, tenor, baryton, tuba, bicí nástroje, kytara, elektrická kytara, baskytara, housle, kontrabas, violoncello, klavír, akordeon, elektronické klávesové nástroje.
Dále se vyučuje sólový, komorní a sborový zpěv a teoretická výuka všeobecné hudební nauky. Ve výtvarném oboru se vyučuje, malba, kresba, grafika, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, nové technologie, koláže, výroba keramiky, výtvarná kultura a příprava na talentové zkoušky.

Mladí muzikanti využijí nabyté znalosti v akordeonovém, houslovém, flétnovém a žesťovém souboru, v tanečním orchestru, v jazzovém orchestru, v Městském dechovém orchestru ZUŠ a v pěveckých sborech. Na svých vystoupeních a koncertech získávají obdiv posluchačů a na soutěžích dosahují vynikajících výsledků. ZUŠ Dačice společně s pobočkou ve Slavonicích patří mezi významné tvůrce kulturního dění nejen v širokém regionu a jsou garantem umělecké vzdělanosti mládeže.