Fulltextové vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Efektivita, kvalita, výkonnost a transparentnost služeb a procesů MěÚ Dačice

logo

Cílem projektu je zmapování
a analýza stávajících klíčových procesů, návrh a realizace optimalizace a zpětná vazba. Realizace projektu mj.zahrnuje průběžná šetření spokojenosti klientů odcházejících z budovy MěÚ. S jejich prvními výsledky a dalšími podrobnosti projektu se seznámite zde

Katalog firem

Nabízíme všem podnikům, řemeslníkům, živnostníkům a firmám se sídlem či trvalým bydlištěm na území města Dačice bezplatný záznam do Katalogu firem na webu města. Údaje ke zveřejnění zasílejte na kultura@dacice.cz.

Protikorupční linka

 Protikorupční lina 199

Obsah

Stránka

Topoly kolem dačické kaskády

Dačická kaskáda, bezesporu jedna z nejoblíbenějších tras pro pěší v okolí Dačic, je lemována řadou vzrostlých stromů. Převážnou většinu vzrostlé zeleně zastupuje topol kanadský, který byl v minulosti jedním s nejčastěji vysazovaných druhů topolů. Jedná se o rychle rostoucí, avšak krátkověký druh, který vyniká neobyčejně rychlým růstem (jeho porosty je možné těžit již ve 20 až 40 letech).

Kolem dačické kaskády byly topoly vysazeny v padesátých letech minulého století. S ohledem na špatný zdravotní stav stromů, které jsou daleko za svou životností, a s ohledem na bezpečnost kolemjdoucích přistoupilo město v roce 2011 k podání žádosti o povolení kácení těchto dřevin.

V roce 2011 byla realizována I. etapa kácení, a to na hrázích rybníků Vondra a Horní Rybářský, následovalo kácení u rybníka Dolní rybářský v roce 2013. V roce letošním jsme pak realizací III. etapy kácení, konkrétně skácením 13 ks topolů u vycházkové cesty kolem Horního rybářského rybníka, dokončili náročný proces omlazení zeleně v této lokalitě. Náhradní výsadba za pokácené stromy bude provedena ještě v letošním roce.

17. 2. 2017

Místní poplatek za komunální odpad v roce 2017

Zastupitelstvo města Dačice schválilo dne 14.12.2016 Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku činí 600 Kč za jednoho poplatníka a kalendářní rok. Poplatek je splatný do 30. 4. 2017.

14. 2. 2017

Služby sociální prevence – noclehárny

Jedná se o ambulantní sociální služby určené pro osoby bez přístřeší, které zde mohou přenocovat a provést osobní hygienu. Noclehárnu mohou klienti využívat opakovaně, ale denní dobu musí trávit jinde (na rozdíl od azylového domu). Za využití noclehárny se hradí poplatek, který si stanoví poskytovatel sociální služby. Často se jedná o symbolickou částku.

 

Noclehárny zajišťují tyto základní činnosti:

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí přenocování.
     

V Jihočeském kraji působí celkem 6 poskytovatelů. Pro místní občany je nejdostupnější Noclehárna sv. Antonína - Nežárecká 115, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 731 604 554, web:   www.jindrichuvhradec.charita.cz.

Další noclehárny fungují v Táboře, v Českých Budějovicích (2 zařízení), v Písku a ve Strakonicích.

V Kraji Vysočina nepůsobí žádný registrovaný poskytovatel této služby, Středisko křesťanské pomoci však v Jihlavě na zimní období zřídilo dočasnou noclehárnu: Žižkova 109, dům bývalého šatníku Oblastní charity Jihlava, tel.: 774 724 588, web: www.skpjihlava.cz.

Pro bližší informace se můžete obrátit přímo na konkrétního poskytovatele, nebo na sociální pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 209 Mgr. Lada Matějková a 210 Mgr. Irena Vašíčková, kde poskytujeme sociální poradenství. V příštím čísle představíme služby následné péče.


13. 2. 2017

Bylo vyhlášeno 5. kolo III. etapy prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Školou

Bylo vyhlášeno 5. kolo III. etapy prodejů pozemků. V tomto kole je nabízeno 11 pozemků v lokalitě Za Školou pro individuální bytovou výstavbu. K dispozici jsou pozemky za základní kupní cenu ve výši 890 Kč/m2. Žádosti o koupi pozemku je možné podávat na předepsaném formuláři do 15. 3. 2017 do 14:00 h. V případě dotazů kontaktujte Městský úřad v Dačicích, Odbor správy majetku, Bc. Moniku Novákovou na tel. 384 401 227.

9. 2. 2017

Napište nám

Webové stránky města Dačice nabízí možnost komunikace občanů s radnicí a úřadem prostřednictvím online formuláře, který je určen pro sdělení názorů, připomínek, podnětů a věcné kritiky. Na dotazy a podněty odpovídají kompetentní pracovníci. Vstup do nabídky NAPIŠTE NÁM je k dispozici na úvodní stránce www.dacice.cz v levém spodním sloupci. Služba byla zprovozněna v srpnu loňského roku a od té doby byly zodpovězeny desítky dotazů a podnětů.

9. 2. 2017 Zobrazit více

Výměna řidičských průkazů

Odbor dopravy vyzývá řidiče ke kontrole svých řidičských průkazů.


Během roku 2017 postupně vyprší platnost více než 1500 řidičských průkazů. Jedná se o průkazy, které byly vydány v roce 2007 s dobou platnosti na 10 let. Největší počet řidičských průkazů vyprší během března, října a listopadu tohoto roku. Řidiči by si měli platnost svého řidičského průkazu hlídat a dostatečně včas požádat o jeho výměnu, aby se vyhnuli frontám a případným sankcím...

3. 2. 2017 Zobrazit více

POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ Z FRB SE ODKLÁDÁ

Ke konci loňského roku došlo k významným legislativním změnám s vlivem na nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Takovým poskytovatelem bylo i město Dačice ve vztahu k úvěrům poskytovaným z Fondu rozvoje bydlení města. Nově získají oprávnění k poskytování nebankovních úvěrů jen určité druhy obchodních korporací (musí se jednat o akciovou společnost, společnost s ručením omezeným nebo evropskou společnost se základním kapitálem minimálně 20 000 000 Kč a její sídlo i skutečné sídlo musí být na území ČR).
Z výše uvedených důvodů se do doby stanovení jednotné metodiky pro města a obce ODKLÁDÁ POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ z Fondu rozvoje bydlení.
Smlouvy uzavřené v předchozích letech jsou platné beze změn. Budeme Vás informovat o dalším vývoji.

23. 1. 2017

Automobil pro SDH Dačice

Na svém 63. zasedání projednala Rada města Dačice nákup dopravního automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů Dačice. Dle sdělení starosty města Karla Macků zažádalo město Dačice v roce 2016 Nadaci Agrofert o poskytnutí finančního daru na pořízení devítimístného dopravního automobilu pro potřeby jednotky SDH Dačice. Žádost byla úspěšná, Nadace Agrofert informovala koncem loňského roku o schválení poskytnutí daru ve výši 90 tisíc korun. Předpokládaná výše výdajů na pořízení dopravního automobilu je 300 tisíc korun, z toho dotace 90 tisíc, 110 tisíc činí podíl města Dačice. Své zásluhy na pořízení automobilu bude mít i samotný sbor, který přispěje částkou 100 tisíc korun.

18. 1. 2017

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností r 2017

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2017. Žadatelé budou podávat žádosti prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností. ORP Dačice přijímá žádosti ve druhém kole s uzávěrkou 30. dubna 2017.

17. 1. 2017 Zobrazit více

Stránka