Navigace

Obsah

Kulatý stůl - Audit krajiny Dačicka

V úterý 8. října 2019 se v rámci projektu „Zdravé město Dačice a MA21“ uskutečnil kulatý stůl na téma „Audit krajiny Dačicka“. Téma bylo představeno společností ENKI, o.p.s., dalším přednášejícím byl Ing. Jiří Müller z odboru životního prostředí MěÚ Dačice. Obyvatelé města Dačice tak byli konkrétně seznámeni s aktuálním stavem krajiny Dačicka. Po úvodním seznámení s tématem „Audit krajiny Dačicka“ následovala práce ve skupinách, kdy přítomní navrhovali zlepšení se stavem klimatu ve 4 tématech, z každého se pak vybraly dva nejdůležitější podněty: 1) Zadržování srážkových vod v okolní krajině - v rámci pozemkových úprav revitalizace vodních toků - vracet remízky do krajiny 2) Zadržování a vsakování srážkových vod ve městě - nahrazovat asfaltové a betonové plochy např. široko spárou dlažbou, prorůstající dlažbou - rozšířit zeleň ve městě 3) Veřejná zeleň ve městě a její údržba - výsadba keřových porostů na svazích a těžce dostupných plochách (např. svahy) - roztříštění jednotlivých zpevněných ploch (parkoviště) zelení 4) Hospodaření v lesích po kůrovcové kalamitě - výsadba druhově pestrých porostů a věkově diferenciovaných, výsadba rychle rostoucích dřevin (MZD) - obnova zaniklých rybníků v lesích Výstupy z kulatého stolu budou zapracovány do dokumentu „Audit stavu krajiny“. Velmi děkujeme všem zúčastněným za čas, jejich zájem a dotazy a návrhy na zlepšení situace na Dačicku v oblasti klimatu. Dále děkujeme SOUZaS za špičkové občerstvení a obsluhu, KD Beseda za poskytnuté zázemí a za technikou podporu IT oddělení. Kulatý stůl byl realizován v rámci projektu „Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech“, na který byla Městu Dačice schválena dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky.