Navigace

Obsah

ilustrační obrázekKroniky a pamětní knihy Dačic a místních částí

 

Obecní kroniky jsou nedílnou součástí identity každé obce či města a jejich vedení patří k neodmyslitelným činnostem, které jsou v agendě obecních úřadů uzákoněny již od roku 1920 zákonem, který byl jedním z nejdéle platných zákonů Československé a posléze i České republiky. K nahrazení původního zákona č. 80/1920 Sb. došlo až v roce 2006. Znění zákona zveřejňujeme na konci této stránky.

Shromažďování informací v průběhu roku a finální zápisy ročních událostí do kronik je krásná, zajímavá, ale hlavně odpovědná a mravenčí práce, na které se v současné době podílí v Dačicích a místních částech osm kronikářů.

ilustrační obrázekKronikářkou města Dačice je paní Miloslava Slavíková. Bílkovské dění sleduje Bronislava Kučerová, v Borku se o zápisy stará Jiří Koudelka, v Chlumci paní Drahomíra Janáková, v Hradišťku Jan Marek, události v Malém Pěčíně zapisuje do kroniky Ludmila Norbertová. Sledování života obce Velký Pěčín se po letech odmlky ujala Jaroslava Hroudová a v Toužíně paní Hana Veverková.

Za jejich práci jim patří poděkování nás všech.

 


 

Zákon č. 132 ze dne 14. března 2006, o kronikách obcí
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Úvodní ustanovení

Každá obec vede kroniku obce (dále jen "kronika"), do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.


§ 2
Vedení a uložení kroniky

(1) Kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty1), které se zajistí vazbou.
(2) Nedílnou součástí kroniky je příloha, která obsahuje písemné, obrazové nebo zvukové dokumenty doplňující zápis v kronice.
(3) Obec zabezpečí kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému přístupu.

§ 3
Zápis do kroniky

Zápis do kroniky se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec.


§ 4
Nahlížení do kroniky a využití kroniky

Do kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě; pokud je nahlížení umožněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané papírové knihy s číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře. Občan obce starší 18 let, jakož i osoba, které zákon přiznává práva občana obce, může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní.

§ 5
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
1. Zákon č. 80/1920 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních.
2. Vládní nařízení č. 169/1932 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních.

§ 6
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.