Obsah

Erg Krajířů z KrajkuDíl IV. - Krajířovská éra města

Působení Krajířů v Dačicích se dá ztotožnit s obdobím, kdy došlo v českých zemích k důležitým změnám v hospodářské, politické i náboženské oblasti. V oblasti kulturní se jednalo o pozvolný nástup renesance, která se zde projevila na vnějším vzhledu města. Dačice by bez Krajířů vypadaly určitě jinak, nejspíš by neměly své dva zámky, nezískaly by svá privilegia … 

Oblast hospodářská – vrchnost se už nespoléhá na peněžní a naturální renty od poddaných a začíná sama hospodařit na velkostatcích. Výrazně se rozvíjí místní obchod a výroba, pěstují se obiloviny, krmiva, silný je chov dobytka, roste počet ovčínů a produkce vlny. Rozvíjí se řemesla, vznikají cechy, ve městě je palírna, sýrárna, budují se další rybníky. Dačičtí získali od Krajířů právo vařit a čepovat své pivo. Rostl počet trhů podporovaných vrchností.   

Oblast politická a sociální – Krajířové patřili k bohatým rodům s velkým vlivem na domácí i zahraniční politiku českého stavovského státu. V r. 1582 získaly Dačice od Rudolfa II. soudní privilegium. Právem a povinností obce byla péče o práva a majetek sirotků, dále zajišťovala obec péči o nemocné, staré a chudé spoluobyvatele. Na Stráňském předměstí fungoval pro tyto účely špitál.

Oblast stavební – Krajířové pozvali italské stavitele, s jejichž příchodem nastala éra stavebního rozmachu. Byla postavena radnice, oba zámky, věž při farním kostele, samostatná vesnička Stráň na východ od města se změnila na Stráňské předměstí, směrem od centra na J. Hradec se rozvíjí Nové město, měšťanské domy byly opatřeny renesančními štíty. V pol. 16. st. byl zbudován most přes Dyji. Do té doby musely vozy jezdit přes brod.


Nejvýznamnější zástupci rodu Krajířů v Dačicích

Volfgang Krajíř z Krajku (zemřel 1491)

 • v r. 1459 kupuje Dačické panství a s ním i řadu vesnic v okolí,
 • v r. 1460 je uváděn jako majitel hradu Landštejn a Nové Bystřice,
 • v r. 1465 získává od panovníka Cornštejn
 • uděluje poddaným v Dačicích právo odúmrti - možnost odkazování majetku
 • v r. 1489 se rozhodl darovat Dačice synům Lipoltovi a Jidnřichovi (s manželkou Eliškou z Boskovic měl 5 synů a 6 dcer)

erby Albrechta a jeho manželkyAlbrecht Krajíř z Krajku –  (1534 – 15817)

 • dochází k markantnímu stavebnímu a hospodářskému rozvoji
 • 1559 – dokončena stavba městské radnice,
 • 1572 – 1579 vybudované panské sídlo – Starý zámek – erby Albrechta a jeho manželky Magdalény z Vřesovic jsou umístěny nad vstupním portálem,
 • započato se stavbou věže
 • 1562 – vyřizuje Dačicícm privilegium konání 3. jarmarku
 • Pochován do hrobky ve farním kostele sv. Vavřince

Oldřich Krajíř z Krajku – (1561 – 1600)

 • syn Albrechta Krajíře navázal na otcovy budovatelské aktivity- byla vystavěna renesanční věž a Nový zámek
 • dobrý hospodář – jeho panství dosahovalo vysokých výnosů, rozvíjely se cechy 
 • úspěšný politik – byl přísedícím zemského soudu, císařským radou a od r. 1587 moravským zemským soudcem
 • zemřel ve věku 39 let bez potomků, nad jeho hrobem byl rozlomen rodový erb

Kateřina Krajířka z Krajku

 • sestra Oldřicha se po jeho smrti ujala vlády nad Dačicemi
 • patřila k ženám, které se nespokojily se svojí tradiční úlohou v rodině, ale věnovala se aktivně hospodaření a správě panství
 • v r. 1610 – dokončila prodej Dačic Vilému Dubskému z Třebomyslic a věnovala se svým dominium na Znojemsku

Odchodem Krajířů z Dačic skončilo období prosperity a tolerance, které záhy skončilo nejen v Dačicích, ale na celé Moravě. Nastupující 17. St. přineslo s sebou problémy, které vyústily ve válečný konflikt. Ten se stal v následujících letech nejhorším obdobím, které město ve své historii zažilo.

Starý zámek a panský dvůr