Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

Do roku 1183

Dačice Z dávných věků k první písemné zmínce

„Potom co se vracel domů, zastavil se u jakýchsi šlechticů na Bítově, kteří mu prokazovali velkou úctu a dlouho si žádali jeho přítomnosti. Zastavil se také u olomouckého biskupa Pelhřima, který tehdy prodléval u moravského markraběte Konráda, zvaného také Ota, aby mu posvětil kostel ve vsi, která se jmenuje Dačice.“

Tolik praví první písemná zmínka o Dačicích, která je zaznamenána v kronice milevského opata Jarlocha. Podle ní se po Vánocích roku 1183 při svém návratu z vizitační cesty po premonstrátských klášterech zastavil želivský opat Gotšalk na hradě Bítově a poté ve Znojmě. Tam se setkal s olomouckým biskupem Pelhřimem, který měl vysvětit kostel ve vsi Dačicích.

Také vás napadá otázka, co bylo před rokem 1183? Jaká historie se váže k našemu městu? Zpráva totiž nezachycuje Dačice v jejich počátku, ale už ve fázi, kdy se o nich mluví jako o středisku farnosti. To znamená, že k nim musely patřit ještě další vesnice v okolí. Ale jelikož je tato zpráva z roku 1183 opravdu první, kde vzít informace, z čeho čerpat?

Na základě archeologických nálezů a okolních historických pramenů je možné podívat se na dějiny místa v kontextu vývoje nejbližšího okolí či celé spádové či geografické oblasti. Z publikace Dějiny Dačic pro tyto účely vybírám heslovitě informace, které nám přiblíží historii území od počátku osídlení:

  • Starší doba kamenná – větší počet sídlišť byl nalezen v oblasti jižní části Podyjí a na Telčsku, i zde je proto možné s vysokou pravděpodobností počítat s občasnou přítomností tábořišť lovců z doby před více jak 10 000 lety.
  • Mladší a pozdní doba kamenná – asi 5500 až 3000 let př. Kr., na Dačicku můžeme mluvit o desítkách lokalit, často s mnohačetnými nálezy broušené, vrtané a štípané industrie. Pokud jde o samotné Dačice, z bližších i vzdálenějších poloh jejich katastru pochází nejméně 4 ks hlazených nástrojů z kamene. Navíc došlo v každé druhé osadě v okolí Dačic k nálezům nástrojů, hlavně kamenných sekerek (např. Kostelní Vydří, Malý Pěčín, Bílkov).
  • Doba bronzová a železná – v období mezi 2000 – 750 let př. Kr. je pozorována na celé jihozápadní Moravě výrazná absence osídlení.
  • Keltové a Germáni na Dačicku – z doby mezi lety 450 až 1. st. př. Kr. na vlastním Dačicku příliš nálezů není. Z germánského období upoutávají pozornost tři pozoruhodné nálezy římských mincovních ražeb. Byly objeveny postupně v těsné blízkosti Dačic, a to na poli v Liščích horách nad Volfířovským potokem. Nálezy z doby římské již přímo vybízí k úvahám o zde vedoucích obchodních trasách.
  • Počátky slovanského osídlení – v průběhu 20. st. byly shromážděny nečetné, ale o to více významné, doklady pronikání Slovanů v tzv. střední době hradištní (9. až 1. pol. 10. st.). Zcela ojedinělý je nález železné válečné sekery s vějířovitým ostřím a trojúhelníkovitými ostny, zřejmě součást výbavy jednoho z hrobů, které byly nalezeny v samotných Dačicích v roce 1911 při rozšiřování silnice nad farním kostelem sv. Vavřince. Zda bylo u pozdějšího sv. Vavřince rozsáhlejší velkomoravské pohřebiště nelze bez náročného archeologického výzkumu rozhodnout.
  • Pokračování slovanského osídlení – zcela mimořádný význam má mj. objev z roku 1967, kdy bylo jihovýchodně od Toužína, na okraji prudkého svahu poblíž soutoku Volfířovského potoka s Dyjí, zjištěno slovanské výšinné sídliště. Byl zde nalezen soubor keramických zlomků, které je možné datovat minimálně do 11. st. až počátku 13. st. Na základě dnešních poznatků nelze dokonce ani vyloučit přesah do 10. století.

Důležitým faktorem podporujícím rozvoj území byly odjakživa obchodní cesty, které spojovaly hospodářské i politické lokality. Existence jednotlivých zastávek na takových stezkách a na křižovatkách dálkových obchodních cest už předpokládá rovněž existenci a rozvoj potřebné infrastruktury. To znamená, že zde musely být krčmy, muselo zde být zásobování potravinami, zajisté se v těchto místech rozvíjela řemesla jako jsou kováři, sedláři apod.

A tady dnešní krátký výlet do naší dávné historie ukončíme. V dalším díle se podíváme na vývoj farní osady od první písemné zmínky v roce 1183 do roku 1377. Tento druhý letopočet je dalším důležitým mezníkem v dějinách Dačic. Je rokem, ze kterého pochází první písemný záznam, ve kterém se o Dačicích mluví již jako o městě. 

Město

Město Dačice

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

Řezbářské sympozium 2018

Řezbářské sympozium 2018 aneb Dačická řežba podesáté 

logo EUMěsto uspořádalo ve dnech 13. - 18. 8. 2018 již X. ročník Řezbářského sympozia, které se stalo oblíbenou součástí dačikého kulturního léta. Letošní akce byla obohacená o novinky a uskutečnila se s mezinárodní účastí. Více zde ...

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru