Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

Spolková činnost

Díl X. - spolková činnost v Dačicích

V minulých dílech jsme se na tomto místě věnovali mj. válečným tažením městem, ničivým požárům, majitelům Dačického panství nebo osobnostem, po kterých nesou názvy místní ulice. V tomto předposledním díle se zmíníme o spolkovém životě, který se v Dačicích začal utvářet ve druhé polovině 19. století a od té doby má ve městě své důležité a neodmyslitelné místo.

Větší aktivitu ve veřejném životě a tím pádem i zakládání nejrůznějších spolků umožnil v Rakousko-Uherské monarchii pád Bachova absolutismu a s ním související nastolení nového řádu. Pro občany měst a obcí bylo členství ve spolcích příležitostí k tomu, aby se mohli scházet s lidmi stejných zájmů a smýšlení. Jen v Dačicích bylo v letech 1868 – 1914 založeno téměř 40 nepolitických sdružení. Vznikající spolky měly osvětový i svépomocný charakter a rozdělit je můžeme do několika základních skupin.

Spolky hospodářské zaměřovaly se zejména na podporu živnostníků a malých zemědělců, pořádaly exkurze, besedy a výstavy hospodářského charakteru. Patří sem např. Hospodářsko - lesnický spolek (zal. 1894), Jednota československých malozemědělců (zal. 1919) nebo Lovecká společnost (zal. 1927).

Spolky profesní – sdružovaly lidi stejné profese. Z počátku se profilovaly zejména spolky učitelské, počátkem 20. století se začaly organizovat i profese dělnické, což souviselo s politickými a sociálními otázkami. V roce 1889 byla založena Dělnická beseda Barák. Šlo o  nepolitický vzdělávací spolek pojmenovaný po Josefu Barákovi, tehdy mezi dělnictvem velice populárním mladočeským politikem a novinářem. Do skupiny profesních spolků je možné zařadit i hasičské sbory, které patřily k nejdůležitějším. Sbor dobrovolných hasičů byl v Dačicích založen v roce 1882 a v loňském roce oslavil 130 let svého trvání.

Charitativní a ženské podpůrné spolky – zaměřovaly se na pomoc chudým, starým a nemocným lidem, v období válečných konfliktů pomáhaly válečným veteránům. Například Sirotčí spolek byl v Dačicích (zal. 1908), farní odbor charity Ludmila (zal. 1937), od roku 1914 zde působil Čs. červený kříž, Spolek veteránů vznikl v roce 1892, Družina válečných poškozenců v roce 1920.

DačiceTělocvičné a sportovní spolky – neposilovaly jen tělesnou kondici, ale jejich prostřednictvím rostlo i české národní uvědomění. Nejstarším tělocvičným spolkem v Dačicích byla Tělocvičná jednota Sokol (zal. 1871). O padesát let později v roce 1921 vznikl katolicky založený Československý orel. Kromě sportovní činnosti se staral Sokol o zajištění většiny státních svátků a oslav, Orel měl na starosti svátky a oslavy církevní. Z dalších připomeňme Dělnickou tělocvičnou jednotu (zal. 1920), Klub čs, turistů (zal. 1932), Sportovní klub (zal. 1934). K místním zajímavostem patří určitě založení Bruslařského klubu v roce 1892, který měl 75 členů a patřil k největším na Moravě. Bruslení bylo v tehdejší době víc společenskou událostí než sportem, první kluziště bylo na Peráčku.

Kulturní a vzdělávací spolky – jejich zakládání souviselo se snahami o zlepšení vzdělanosti, prohloubením národního uvědomění a rozhledu místního obyvatelstva. Jedná se také o skupinu nejpočetnější a nejrozšířenější. Nejstarším a zároveň prvním kulturním spolkem, který v Dačicích vznikl, byl Čtenářský spolek Dyje (zal. 1868). Z dalších jmenujme např. Pěvecko-divadelní spolek Tyl (zal 1884), Knihovní a muzejní spolek (zal. 1898), Okrašlovací spolek (zal. 1904) – jehož cílem bylo rozvíjet estetické cítění obyvatel a zvelebovat město výsadbou stromů, budováním chodníků apod.. Ženy se do aktivního společenského života zapojily v roce 1900, kdy 36 místních dam založilo Spolek paní a dívek českých. Do činnosti tohoto spolku patřily vlastenecké výlety, vzdělávací a zábavné večírky, nechybělo ani pořádání besed na téma ruční práce, bydlení, významní spisovatelé, zaměřovaly se na podporu vzdělanosti a věnovaly se rovněž charitativní činnosti. Jedním z nejaktivnějších dačických spolků byla bezesporu Měšťanská beseda (zal. 1891). Podle dochovaných stanov bylo jejím účelem pěstovat zábavu a podporovat vzdělávání svých členů, především prostřednictvím četby knih a časopisů, pěstováním hudby a zpěvu, pořádáním divadel, přednášek, výletů, organizováním mikulášských a silvestrovských zábav, oslav jubileí významných českých osobností aj.

Zájmové spolky a sdružení tvoří i v současnosti neodmyslitelnou součást společenského života ve městě. Každoročně se v Dačicích podílí na tvorbě kulturního kalendáře města a za jejich aktivitu a činnost patří dík všem jejich členům a příznivcům.

Město

Město Dačice

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

Řezbářské sympozium 2018

Řezbářské sympozium 2018 aneb Dačická řežba podesáté 

logo EUMěsto uspořádalo ve dnech 13. - 18. 8. 2018 již X. ročník Řezbářského sympozia, které se stalo oblíbenou součástí dačikého kulturního léta. Letošní akce byla obohacená o novinky a uskutečnila se s mezinárodní účastí. Více zde ...

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru