Navigace

Obsah

Mgr. Pavel Urban


Aktuální přítomnost úředníků na odboru

Palackého nám. 1/I - cestovní ruch a infocentrum
           Palackého nám. 2/I - památková péče
           Palackého nám. 4/I - odd. kulturních aktivit - Kulturní dům Beseda

Odbor kultury a cestovního ruchu - náplň činnosti - úsek památkové péče

 • vydávání závazných stanovisek k obnově a restaurátorským pracím na kulturních památkách a věcech, které nejsou chráněny jako kulturní památka, ale nacházejí se na území památkově chráněném podle zákona č. 20/1987 Sb, o státní památkové péči,
 • státní stavební dohled nad zajišťováním péče o nemovité kulturní památky
 • finanční příspěvky vlastníkům kulturních památek,
 • projednávání přestupků podle § 32 odst. 1) písm. a), b), c) zákona č. 200/1990 Sb., projednávání přestupků a správních deliktů podle zákona o památkové péči,
 • stanovování podmínek archeologického průzkumu,

Odbor kultury a cestovního ruchu - náplň činnosti - ostatní pracoviště

 • zjišťování dotací pro město a zajišťování dotací pro město na svém úseku,
 • úkoly spojené s problematikou cestovního ruchu,
 • zajištění provozu Infocentra Dačice, zpracování podkladů pro propagaci města,
 • metodické řízení městské knihovny, městského muzea a galerie včetně finančních vztahů ke zřizovateli,
 • Senior Pas: přijímá žádosti, vydává vyhotovené Senior Pasy, seznam poskytovatelů slev
 • zajišťování styku městského úřadu s médii,
 • vydávání informačního bulletinu Dačický zpravodaj,
 • metodické vedení kroniky města a kronik místních částí,
 • agenda válečných hrobů,
 • aktualizace úředních desek a informačních tabulí městského úřadu,
 • zajišťování hlášení městským rozhlasem, rozesílání SMS,
 • kulturní, sportovní a podobné akce organizované městem prostřednictvím městského úřadu,
 • poskytování informací na svém úseku podle zák. č. 106/1999 Sb.