Obsah

Budova radnice - Palackého nám. čp. 1/IOdbor správní - kontakty

Markéta Šťastná - matrika

Jitka Hubatková - evidence obyvatel

Olga Hunalová - doklady


Odbor správní - náplň činnosti

 • matrika,
 • legalizace podpisů a vidimace kopií a opisů listin,
 • výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků prostřednictvím CzechPointu,
 • ohlašovna,
 • evidence obyvatel,
 • poskytování informací z informačního systému,
 • vítání občánků a blahopřání jubilantům dožívajícím se 80-ti a více let,
 • agenda spojená s vydáváním občanských průkazů a cestovních pasů,
 • ztráty a nálezy,
 • spolupráce s Českým statistickým úřadem při sčítání lidu, domů a bytů,
 • zajišťování voleb a referend,
 • poskytování informací na svém úseku podle zák. č. 106/1999 Sb.
   

Portál veřejné správy ČR - logoPopisy postupů v různých životních situacích jsou podrobně rozebrány na Portálu veřejné správy ČR.
 


Plán kontrol pro rok 2014

Oddělení správní odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Dačicích vykoná ve 2. pololetí roku 2014 kontrolu výkonu státní správy podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách,jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů na matrice v Dešné, ve Slavonicích a ve Studené.


Občanský průkaz jako cestovní doklad do států Evropské unie

Dne 1. ledna 2006 nabylo učinnosti ustanovení § 41a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb. (bod 57), kde je uvedeno: "K opuštění území k cestě do států Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenou vyznačenou část." Z uvedeného vyplývá, že od 1. ledna 2006 již nelze k cestám používat občanské průkazy typu identi-fikační karty bez strojově čitelných údajů.

Upozorňujeme, že mohou vzniknout problémy při společném cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů, pokud tyto děti nebudou mít vlastní cestovní doklad. Dítě zapsané v občanském průkazu ročiče neprokáže státní občanství, neboť do občanského průkazu se zapisují i děti - cizinci. Na rozdíl od občanského průkazu se do cestovního pasu zapisují pouze děti, které jsou státními občany České republiky. Dalším rozdílem je, že do občanského průkazu rodičů se zapisuje místo data narození a pohlaví - rodné číslo dítěte. Rodné číslo, jakožto vnitrostátní identifikační údaj, může být nesrozumi-telné pro cizí státní orgány. Z uvedených důvodů nedoporučujeme cestování dětí za-psaných v občanském průkazu rodičů bez vlastního cestovního dokladu.


Źádost o vydání občanského průkazu

Návod, jak postupovat při žádosti o vydání občanského průkazu...


Hlášení k trvalému pobytu

Návod, jak nahlásit trvalý pobyt...


Postup při podání žádosti o cestovní doklad

Návod, jak postupovat při žádosti o vydání cestovního dokladu...


Postup při vyřizování žádosti o uzavření manželství

Jak postupovat při vyřizování žádosti o uzavření manželství...


Fotografie obřadní síně MěÚ Dačice

Obřadní síň se nachází v přízemních prostorách objektu tzv. Starého zámku.

obřadní síň v prostorách Starého zámku

obřadní síň - detail

předsálí obřadní síně

obřadní síň se nachází ve Starém zámku (Krajířova ul. 27, Dačice)