Obsah

Hlášení k trvalému pobytu

Trvalý pobyt

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

 

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje v místě nového trvalého pobytu

- občan ČR starší 15 let, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana    bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

- za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu

- za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa jeho trvalého pobytu jeho zákonný zástupce

 

Doklady

Při ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen:

a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu

b) prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou           

c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

 

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu, při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu na adrese objektu, nebo v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

 

Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popř. jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místu trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny musí být vlastníkovi doručeno do vlastních rukou.

 

Doručovací adresa

Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Adresu nebo její zrušení hlásí občan ohlašovně v místě trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu na území České republiky.

Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana (neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny). Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Žádost může obsahovat datum, od kterého žádá občan o zavedení doručovací adresy, v opačném případě se jedná o datum podání žádosti.

 

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana;  to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Za občana může sdělit ukončení pobytu rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s ověřenými podpisy. Dnem ukončení trvalého pobytu se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

 

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností

b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení nebo

c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

 

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby. Navrhovatel je povinen existenci důvodů uvedených v odstavci c) ohlašovně prokázat.

Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž území obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen. V Dačicích je to adresa Dačice I, Krajířova 27.

 

Poplatky

Ohlášení změny místa trvalého pobytu                     -           50,- Kč/občan starší 15 let

Ukončení trvalého pobytu na území ČR                    -           100,-Kč/osobu

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu       -           100,-/osobu uvedenou v návrhu

Výpis z registrů                                                         -           50,-/stránka

Zavedení doručovací adresy                                       -           zdarma

 

 

Právní předpisy:

Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 296/2004 Sb.

Novela vyhlášky č. 5/2015 Sb.

 

Související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů