Navigace

Obsah

Postup při vyřizování žádosti o uzavření manželství - základní informace

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

 • Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců), o tom, že spolu vstupují do manželství.
 • Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
 • Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství.

Způsob uzavření manželství

 • Nejprve byste si měli předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství.
 • po vybrání místa a termínu se obraťte na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá;
 • u tohoto matričního úřadu nebo jeho prostřednictvím lze domluvit místo a termín uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno občanskou formou.

Potřebné doklady

 • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • případný úmrtní list zemřelého manžela,
 • případný doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství,
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
 • jde-li o osobu, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzickou osobu stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.
 • Snoubenec, který je cizincem, předloží matričnímu úřadu (před uzavřením manželství) potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky - to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

V případě uzavření manželství církevní formou snoubenci (nebo jeden ze snoubenců) požádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou; bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo.

Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

Z důležitých důvodů může být uzavřeno manželství zástupcem, a to na základě pravomocného rozhodnutí příslušného úřadu, plné moci a za předpokladu splnění dalších podmínek uvedených v § 9 zákona o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud žádá o povolení uzavření manželství zástupcem cizinec, musí kromě plné moci předložit potvrzení o tom, že bude manželství v jeho domovském státě uznáno za platné.

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.

Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace vám sdělí kterýkoli matriční úřad).

Potřebné formuláře k uzavření manželství
Dotazník k uzavření manželství obdrží snoubenci na kterémkoli matričním úřadu - jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem, druhou část vyplňuje matrikář.
Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.

Poplatky

 • Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky - 3 000 Kč .
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze 1 má trvalý pobyt na území České republiky - 2 000 Kč
 • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000 Kč.
 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - 500 Kč.
 • Poplatky se platí před provedením úkonu - v hotovosti nebo složenkou.

 

Další dotčení účastníci
Tlumočník

 • Pokud snoubenec (popř. snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky, nebo je snoubenec (popř. snoubenci) neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka.
 • Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.
 • Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

Svědci

 • Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
 • Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození.
 • Z uvedeného vyplývá, že se svědek při uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list.

Právní předpisy:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.
 • Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.