Obsah

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

 • je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky,
 • může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena,
 • lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR.

 

Kde mohu žádat

Žádat o vydání občanského průkazu může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností a úřadů městských částí Praha 1 až 22.
U občanských průkazů vydávaných do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin lze požádat u Ministerstva vnitra ČR, Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“).

Občan nevyplňuje ani nepředkládá žádost s fotografií. Úřednice ve spolupráci s žadatelem vyplní údaje, pořídí digitalizovaný snímek obličeje a vlastnoruční podpis občana. Při podání žádosti si občan sám zvolí, zda bude mít v občanském průkazu uveden rodinný stav.

Občan je povinen požádat o nový občanský průkaz nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz.

Občan je povinen požádat o nový občanský průkaz do 15 dnů od jakékoliv změny (např. konec platnosti, změna trvalého pobytu, změna rodinného stavu…).

 

Vydání prvního občanského průkazu

Občan předloží:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji.

O vydání prvního občanského průkazu pro občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce, který je povinen prokázat svoji totožnost.

 

Vydání nového občanského průkazu

Občan předloží:

 • dosavadní občanský průkaz; nemůže-li předložit dosavadní občanský průkaz je povinen prokázat svoji totožnost např. platným cestovním pasem, rodným listem nebo jiným hodnověrným způsobem,
 • potvrzení o občanském průkazu,
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

 

Podání žádosti o vydání občanského průkazu do 30 dnů

POŽÁDAT lze

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22)
 • nelze žádat u Ministerstva vnitra.

PŘEVZÍT lze

 • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč
 • nelze převzít u Ministerstva vnitra.

 

Podání žádosti o vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů

POŽÁDAT lze

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra

PŘEVZÍT lze

 • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u Ministerstva vnitra

 

Podání žádosti o vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin

POŽÁDAT lze

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra

PŘEVZÍT lze

 • pouze u Ministerstva vnitra

 

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let

 • ve lhůtě 30 dnů – 50 Kč,
 • ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
 • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.

 

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let

 • ve lhůtě do 30 dnů - zdarma
 • ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
 • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.

 

Kde se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě

Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), vybírá se část správního poplatku u  ORP a část správního poplatku u MV.

 

Platnost občanského průkazu

 • 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let
 • 10 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 15 let
 • 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let

 

Zapsání titulu

Pokud občan požádá o zapsání titulu, doloží vždy doklad, který změnu potvrzuje (originál nebo ověřenou kopii diplomu, v případě diplomu ze zahraniční školy je třeba mít uznaný diplom z české školy).

Správní poplatek činí 200 Kč.