Obsah

Návrh Územního plánu Červený Hrádek pro společné jednání

textová část:

Textová část

výkresová část:

I.1 Výkres základního členění území

I.2 Hlavní výkres

I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

II.1 Koordinační výkres

II.2 Výkres širších vztahů

II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu