Obsah

Územní plán Heřmaneč byl vydán Zastupitelstvem obce Heřmaneč dne 14.3.2022 (účinný od 20.4.2022). Nabytím účinnosti Územního plánu Heřmaneč pozbyla platnost Urbanistická studie Heřmaneč. Územní plán Heřmaneč bude zveřejněn na webových stránkách krajského úřadu Jihočeského kraje: https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/up/obce

Územní plán Heřmaneč:

textová část:

Textová část (697.91 kB)

výkresová část:

I.1 Výkres základního členění území (237.92 kB)

I.2 Hlavní výkres (634.09 kB)

I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (210.1 kB)

II.1 Koordinační výkres (879.16 kB)

II.2 Výkres širších vztahů (3.07 MB)

II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (398.13 kB)