Obsah

Územní plán Hříšice byl vydán Zastupitelstvem obce Hříšice dne 7.12.2021 (účinný od 23.12.2021). Nabytím účinnosti Územního plánu Hříšice pozbyl platnost Územní plán obce Hříšice platný od 8.1.2006 a jeho změna platná od 11.12.2012. Územní plán Hříšice bude zveřejněn na webových stránkách krajského úřadu Jihočeského kraje: https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/up/obce

Územní plán Hříšice:

textová část:

Textová část (1.71 MB)

výkresová část:

1. Výkres základního členění (407.07 kB)

2. Hlavní výkres (1.1 MB)

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (976.71 kB)

4a. Koordinační výkres (1.58 MB)

4b. Koordinační výkres - výřez Hříšice (228.84 kB)

4c. Koordinační výkres - výřez Jersice (218.65 kB)

5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1.28 MB)

6. Výkres širších vztahů (16.35 MB)

7. Doplňující výkres - vodovod (528.72 kB)

8. Doplňující výkres - kanalizace (715.41 kB)

9. Doplňující výkres - energetika (511.72 kB)

10. Doplňující výkres - telekomunikace (418.73 kB)