Obsah

Územní plán Hříšice po vydání zastupitelstvem obce

textová část:

Textová část

výkresová část:

1. Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

4a. Koordinační výkres

4b. Koordinační výkres - výřez Hříšice

4c. Koordinační výkres - výřez Jersice

5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

6. Výkres širších vztahů

7. Doplňující výkres - vodovod

8. Doplňující výkres - kanalizace

9. Doplňující výkres - energetika

10. Doplňující výkres - telekomunikace