Obsah

Úplná aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Dačice 2016

Úplná aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Dačice a zpracována MěÚ Dačice v roce 2016 je i v listinné podobě uložena na MěÚ Dačice odbor stavební úřad a zveřejněna v souladu s § 166 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Soubory k nahlédnutí:

Textová část:

Zahrnuje podklady a rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) - zjištění jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel a určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.

Grafická část:

Výkres hodnot území-  zobrazuje kulturní, architektonické, urbanistické, civilizační, přírodní a krajinné hodnoty.

Výkres limitů využití území - zobrazuje územní omezení vyplývající z právních předpisů. Zobrazeny jsou zákonem stanovené limity využití území – horninové prostředí a geologie, vodní režim, hygiena životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa, veřejná dopravní a technická infrastruktura, kulturní památky a další omezující jevy v území.

Výkres záměrů na provedení změn v území - zobrazuje záměry z nadřazené územní dokumentace (Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje), záměry z územních plánů jednotlivých obcí ORP Dačice (návrhové plochy a koridory s rozdílným způsobem využití) a neschválené záměry obcí a záměry oborové.

Výkres problémů k řešení v ÚPD - zobrazuje závady urbanistické, dopravní, technické, hygienické a závady využití krajiny, ohrožení území, střety záměrů navzájem a střety záměrů s limity. Dále zahrnuje slabé stránky, hrozby a rizika související s nevyvážeností územních podmínek (environmentální, sociodemografické a hospodářské závady).