Obsah

Úplná aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Dačice 2020

Úplná aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Dačice byla zpracována MěÚ Dačice v roce 2020 a je uložena na MěÚ Dačice odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a zveřejněna v souladu s § 166 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Soubory k nahlédnutí:

Textová část:

Textová část zahrnuje podklady a rozbor udržitelného rozvoje území - zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, pozitiv a negativ v území, vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel a určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.

Výkresová část:

Výkres hodnot území zobrazuje kulturní, architektonické, urbanistické, civilizační, přírodní a krajinné hodnoty.

Výkres limitů využití území zobrazuje územní omezení vyplývající z právních předpisů. Zobrazeny jsou zákonem stanovené limity využití území – ochrana přírody a krajiny, vodní režim a horninové prostředí, hygiena životního prostředí, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa, veřejná dopravní a technická infrastruktura, kulturní památky a další omezující jevy v území.

Výkres záměrů na provedení změn v území zobrazuje záměry z nadřazené územní dokumentace (Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje), záměry z územních plánů jednotlivých obcí ORP Dačice (návrhové plochy a koridory s rozdílným způsobem využití) a záměry obcí a oborové nezapracované do územně plánovacích dokumentací (ÚPD).

Výkres problémů k řešení v ÚPD zobrazuje závady urbanistické, dopravní, technické, hygienické a závady využití krajiny, ohrožení území, střety záměrů navzájem a střety záměrů s limity. Dále zahrnuje negativa a rizika související s nevyvážeností územních podmínek (environmentální, sociodemografické a hospodářské závady).