Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

ÚAP 2020

Úplná aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Dačice 2020

Úplná aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Dačice byla zpracována MěÚ Dačice v roce 2020 a je uložena na MěÚ Dačice odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a zveřejněna v souladu s § 166 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Soubory k nahlédnutí:

Textová část:

Textová část zahrnuje podklady a rozbor udržitelného rozvoje území - zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, pozitiv a negativ v území, vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel a určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.

Výkresová část:

Výkres hodnot území zobrazuje kulturní, architektonické, urbanistické, civilizační, přírodní a krajinné hodnoty.

Výkres limitů využití území zobrazuje územní omezení vyplývající z právních předpisů. Zobrazeny jsou zákonem stanovené limity využití území – ochrana přírody a krajiny, vodní režim a horninové prostředí, hygiena životního prostředí, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa, veřejná dopravní a technická infrastruktura, kulturní památky a další omezující jevy v území.

Výkres záměrů na provedení změn v území zobrazuje záměry z nadřazené územní dokumentace (Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje), záměry z územních plánů jednotlivých obcí ORP Dačice (návrhové plochy a koridory s rozdílným způsobem využití) a záměry obcí a oborové nezapracované do územně plánovacích dokumentací (ÚPD).

Výkres problémů k řešení v ÚPD zobrazuje závady urbanistické, dopravní, technické, hygienické a závady využití krajiny, ohrožení území, střety záměrů navzájem a střety záměrů s limity. Dále zahrnuje negativa a rizika související s nevyvážeností územních podmínek (environmentální, sociodemografické a hospodářské závady).

Městský úřad

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru