Navigace

Obsah

Odbor vnitřních věcí - sídlo: Palackého nám. 1/I, 380 13  Dačice

Mgr. Romana Maříková - vedoucí odboru

Oddělení právní

Bohumír Böhm, DiS. - přestupky

Mgr. Pavel Urbánek - přestupky, vymáhání pohledávek

JUDr. Libor Nedorost - přestupky, vymáhání pohledávek

Ing. Kateřina Marková - e-podatelna, základní registry, spisová služba, centrální evidence smluv

Milena Bačáková - podatelna                                                                                              

Oddělení správní                                                                                                                               

Markéta Šťastná - matrika                                                                                                        

Jitka Hubatková - evidence obyvatel

Olga Hunalová - doklady

Odbor vnitřních věcí - oddělení právní - náplň činnosti

 • poskytuje právní pomoc pro práci jednotlivých odborů,
 • připravuje návrhy obecně závazných vyhlášek a nařízení města,
 • vede evidencí právních předpisů města,
 • umožňuje občanům nahlížet do Sbírek zákonů,
 • projednává přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, pokud k jejich projednání není funkčně příslušný jiný odbor městského úřadu nebo orgán města,
 • projednává přestupky dle zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu,
 • na základě pověření rady města projednává správní delikty dle § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • zpracovává zprávy o pověsti občanů, prověrky spolehlivosti žadatelů o zbrojní průkaz
 • v přenesené působnosti vede centrální evidenci stížností a evidenci petic,
 • vyřizuje stížnosti a podněty občanů na svém úseku,
 • ve spolupráci s odborem finančním a odborem obecní živnostenský úřad zajišťuje vymáhání pohledávek, vystupuje v postavení správce daně vůči jím vymáhaným pohledávkám vzniklým v přenesené působnosti,
 • na žádost soudu, notáře, policie spolupůsobí při soupisu majetku, domovních prohlídkách, na vyklizení bytu,
 • vede agendu trestu obecně prospěšných prací - sjednávání dohod o výkonu trestu obecně prospěšných prací s odsouzenými,
 • vede agendu práva shromažďovacího,
 • zajišťuje fungování podatelny, výpravny a spisovny městského úřadu, zajišťuje činnost e‑podatelny, provádí skartační řízení, zajišťuje metodicky vedení spisové služby v rámci městského úřadu,
 • vede centrální evidenci smluv,
 • provádí autorizovanou konverzi dokumentů z moci úřední pro vnitřní potřebu úřadu,
 • organizačně-technicky zabezpečuje konání voleb a referend na území města Dačice,
 • přijímá žádosti o výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2010.

Odbor vnitřních věcí - oddělení správní - náplň činnosti

 • zajišťuje komplexní výkon matriční agendy v rámci správního obvodu matričního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností: zejména provádí zápisy matričních událostí: narození, uzavření manželství, úmrtí, vydává výpisy z matričních knih, včetně druhopisů, provádí dodatečné záznamy do matričních knih, povoluje změny jména a příjmení, přijímá oznámení o příjmení po rozvodu manželství, volbě druhého jména, provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, a to u všech matričních úřadů ve svém územním obvodu,
 • vydává potvrzení ze sbírky listin, osvědčení pro církevní sňatek,
 • ověřuje matriční doklady z matrik příslušných obecních úřadů,
 • provádí legalizaci podpisů a vidimaci listin,
 • provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, a to u všech matričních úřadů ve svém územním obvodu,
 • zajišťuje činnosti na úseku státního občanství, které jsou svěřeny obecnímu úřadu: vydávání stanovisek ke splnění podmínek pro udělení státního občanství,
 • vystavuje veřejné listiny o identifikaci,
 • zajišťuje agendu kontaktního místa veřejné správy - CZECH POINT,
 • provádí autorizovanou konverzi dokumentů na žádost i z moci úřední,
 • zajišťuje vítání občánků,
 • zajišťuje agendu evidence obyvatel pro město Dačice a v rámci správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností: agenda ohlašovny, vedení správních řízení o rušení údaje o trvalém pobytu, poskytování informací z informačního systému, aktualizace údajů v IS pro obce, je editorem údajů v Registru obyvatel (ROB),
 • vykonává agendu ztrát a nálezů,
 • zajišťuje agendu občanských průkazů a cestovních dokladů v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností zejména: evidenci, příjem žádostí a výdej dokladů, včetně vyhotovování dokladů bez strojově čitelných údajů,
 • vede seznamy voličů a vydává voličské průkazy, do dne předcházejícího dni konání voleb přijímá žádosti občanů o zajištění hlasování do přenosné hlasovací schránky,
 • provádí registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí, plní další funkce registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí,
 • projednává přestupky na svém úseku (zejména přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, přestupky na úseku matrik, jména a příjmení).

Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv Města Dačice - k náhledu zde

Vyhlášky a nařízení Města Dačice - k náhledu zde

Občanské průkazy a cestovní pasy

Cestování s dětmi do zahraničí - jaké jsou potřeba doklady?

Pozor, končí platnost některých občanských průkazů!

Upozornění na změny ve vydávání občanských průkazů od 1.1.2016.

Upozornění na změny ve vydávání cestovních pasů od 1.1.2016.

Výjimka z obecně závazné vyhlášky č. 1/2010
(zákaz konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích)

Na základě čl. 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 může rada města udělit výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích ve městě.

Oznámení shromažďování 

Shromáždění občanů slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Veřejným shromážděním jsou též průvody, pokud slouží účelu uvedenému v předchozí větě.

Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti. Shromažďovací právo upravuje zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Shromáždění může svolat občan České republiky starší 18 let nebo právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby) se sídlem na území České republiky, nebo skupina osob (svolavatel).

Více informací včetně formuláře ke stažení najdete po rozkliknutí nadpisu.
 

Žádost o vydání občanského průkazu

Návod, jak postupovat při žádosti o vydání občanského průkazu...

Hlášení k trvalému pobytu

Návod, jak nahlásit trvalý pobyt...

Postup při podání žádosti o cestovní doklad

Návod, jak postupovat při žádosti o vydání cestovního dokladu...

Postup při vyřizování žádosti o uzavření manželství

Jak postupovat při vyřizování žádosti o uzavření manželství...

fotografie obřadní síněFotografie obřadní síně MěÚ Dačice

Obřadní síň se nachází v přízemních prostorách objektu tzv. Starého zámku a prošla zásadní modernizací ve druhé polovině roku 2016.