Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Úřad územního plánování - původní

Blahová Ivana, Ing. referentka územního plánování, ÚAP, GIS 384 401 242
gis@dacice.cz
Čekal Tomáš, Ing. arch. referent územního plánování 384 401 242
cekal@dacice.cz
Nevrklová Irena, Ing. referentka územního plánování 384 401 242
nevrklova@dacice.cz

Úřad územního plánování – působnost ve věcech územního plánování:

 • pořizuje územní plán a regulační plán Dačice,
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní opatření na žádost obce v ORP Dačice,
 • pořizuje územně plánovací podklady pro ORP Dačice v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů, regulačních plánů, popřípadě pro další územně plánovací činnost obcí,
 • pořizuje a vydává vymezení zastavěného území,
 • pořizuje územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území pro území obce,
 • vkládá data do národního geoportálu územního plánování,
 • vykonává další činnosti podle stavebního zákona,
 • archivuje a zveřejňuje územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady,
 • provádí správu a aktualizaci dat geografického informačního systému (GIS),
 • provádí správu a aktualizaci digitální technické mapy města (DTMM).
 • spolupracuje při tvorbě a správě digitální technické mapy kraje (DTMK)

Formuláře: (budou doplněny)

VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Vydané nebo schválené územně plánovací dokumentace obcí ve správním obvodu ORP Dačice

Podle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) jsou v tabulce (viz níže) uvedeny údaje o vydaných nebo schválených ÚPD obcí ve správním obvodu ORP Dačice. Jednotlivé ÚPD jsou uloženy a lze do nich nahlížet na obecních nebo městských úřadech příslušných obcí a na odboru stavební úřad MěÚ Dačice. V elektronické podobě lze do ÚPD nahlížet na webových stránkách krajského úřadu Jihočeského kraje: geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz

Územní plán Dačice

Územní plán Dačice, včetně jeho změn, je v listinné podobě uložen na odboru stavební úřad MěÚ Dačice, kde do něj lze nahlédnout v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu od 8.00 - do 17.00 hod.

Pro rozhodování podle stavebního zákona jsou závazná opatření obecné povahy, kterými jsou vydaný územní plán a jeho změny. Právní stav i úplné znění po změně není pro rozhodování závazné, je zpracováno proto, aby zobrazovalo nejaktuálnější a úplný stav. Jelikož byl zjištěn rozpor v grafické části mezi územním plánem vč. změn územního plánu a právním stavem po změně č. 2 územního plánu v částech, které nebyly předmětem změn, není právní stav po změně č. 2 územního plánu i úplné znění po zapracování změny č. 3 územního plánu zveřejněno. V rámci pořizování změny č. 4 územního plánu probíhá odstraňování tohoto rozporu.

PROJEDNÁVANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 

Informace k vyhlášeným projednávaným ÚPD obcí jsou uvedeny v oznámení na úřední desce města Dačice a na úřední desce příslušné obce.

NOVĚ VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

 

ÚZEMNÍ STUDIE

Územní studie (ÚS) slouží zejména jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejich změn a pro rozhodování stavebních úřadů v území. V tabulce (viz výše) jsou uvedeny údaje o registrovaných ÚS obcí ve správním obvodu ORP Dačice. Jednotlivé ÚS jsou uloženy a lze do nich nahlížet na obecních nebo městských úřadech příslušných obcí a na odboru stavební úřad MěÚ Dačice. V elektronické podobě lze do ÚS nahlížet na webových stránkách krajského úřadu Jihočeského kraje na adrese: geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz

Registrované územní studie Dačice

Pořízení ÚS veřejného prostranství Dešná 

Za podpory Integrovaného operačního programu byla v roce 2018 městem Dačice pořízena Územní studie veřejného prostranství Dešná, více viz.

 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady ORP Dačice (ÚAP) byly pořízeny v roce 2008 na základě § 27 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 5.3 "Modernizace a rozvoj územních politik".

ÚAP slouží zejména jako podklad pro pořizování územních a regulačních plánů, včetně jejich změn. ÚAP slouží také jako podklad pro vyhodnocování vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, poskytování územně plánovacích informací a v neposlední řadě jsou podkladem pro rozhodování především v území obcí, které nemají platný územní plán.

ÚAP jsou i v listinné podobě uložené na MěÚ Dačice odbor stavební úřad, úsek územního plánování. Do ÚAP a jejich aktualizací lze také nahlédnout na portálu veřejné správy Jihočeského kraje: geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz

Informace o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi

Poskytnuté údaje o území pořizovateli územně analytických podkladů podle § 27 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pro technickou infrastrukturu zveřejněné v souladu s § 166 stavebního zákona jsou dostupné na portálu veřejné správy Jihočeského kraje: geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
6
3
8
4
9
5
10
6
9
7
10
8
7
9
8
10
9
11
9
12
8
13
8
14
10
15
6
16
7
17
6
18
6
19
6
20
9
21
10
22
7
23
6
24
6
25
6
26
7
27
8
28
6
29
6
30
6
31
6
1
6
2
7
3
10
4
9

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru