Obsah

Opravné prostředky
podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Odvolání

  • V případě, kdy povinný subjekt vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.
  • Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu (Krajský úřad Jihočeského kraje) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
  • Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.
  • Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem.

Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádostí o informace

           Stížnost může ústně nebo písemně podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci;    

b) kterému po uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebyla informace poskytnuta a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti;

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady nebo odměny za poskytnutí informace.

Postup při vyřízení stížnosti

  • Stížnost se podává u povinného subjektu, který žádost vyřizoval, a to do 30 dnů ode dne:

a) doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace; sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu nebo v případě sdělení o požadované úhradě a její výši;

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

  • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.