Navigace

Obsah

Delegace členů a náhradníků do okrskových volebních komisí

Typ: ostatní
Členy okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2017 mohou delegovat: politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny v Jihočeském kraji.

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky:

  1. který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
  2. u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 2 zák. č. 247/1995 Sb.,
  3. který není kandidátem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Delegaci členů a náhradníků okrskové volební komise musí volební strany provést nejpozději 30 dnů přede dnem voleb (do středy 20. září 2017 do 16 hodin) doručením nebo zasláním jejich seznamu starostovi města Dačice.

Seznam je možné doručit osobně na podatelnu úřadu (v budově Palackého náměstí 2/I) nebo zaslat na adresu města Dačice k rukám starosty města Dačice v listinné podobě nebo elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem zmocněnce.

Seznam musí obsahovat:

  • jméno a příjmení člena, příp. náhradníka
  • datum narození člena, příp. náhradníka a
  • adresu místa, kde je člen, popřípadě náhradník, přihlášen k trvalému pobytu, a
  • jméno, příjmení a podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě osoby, která jek tomuto úkonu zmocněncem písemně pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží.
  • z důvodu usnadnění komunikace s delegovanými členy a náhradníky a doručování pozvánek na první schůzku okrskových komisí, uveďte do seznamu i adresu pro doručování, pokud se liší od adresy trvalého pobytu, a telefonní nebo alespoň e-mailové spojení na delegované členy a náhradníky.

Dál je vhodné, aby seznam obsahoval údaj, do které okrskové volební komise na území města Dačice mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni. Město Dačice má stanoveno 14 volebních okrsků. Pokud tento údaj bude chybět, zařadí členy do okrskových volebních komisí starosta města.

Pouze není-li takto dosaženo stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje další členy okrskové volební komise starosta města Dačice.


Vytvořeno: 8. 9. 2017
Poslední aktualizace: 8. 9. 2017 16:47
Autor: Mgr. Naděžda Mastná