Navigace

Obsah

Informace pro členy okrskových volebních komisí

Typ: ostatní
Informace jsou určeny pro členy okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

  1. Jelikož delegace posledních členů je možné provést do 20. září (středa) do 16.00 hod, budou se oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí doručovat nejdříve ve čtvrtek 21. září nebo pátek 22. září 2017, a to obyčejnou zásilkou. Oznámení o svolání 1. zasedání vyvěsí městský úřad také na úřední desce.
  2. Zasedání okrskových volebních komisí (OVK) svolá starosta města na 26. září 2017 (úterý) v zasedací místnosti Městského úřadu Dačice, Palackého nám. 2/I, v přízemí, zasedací místnost č. 142.

Časový harmonogram 1. zasedání:

  • pro OVK č. 1 - 3 od 14:30 h
  • pro OVK č. 4 - 6 od 15:00 h
  • pro OVK č. 7 - 9 od 15:30 h
  • pro OVK č. 10 - 12 od 16:00 h
  • pro OVK č. 13 a 14 od 16:30 h

Program 1. zasedání

  1. Složení slibu,
  2. Losování funkce předsedy a místopředsedy,
  3. Informace k organizaci voleb.

Vzhledem k většímu počtu pozvaných komisí žádáme delegované členy komisí o dochvilnost.

Delegovaní členové se musí dostavit osobně, vezměte si proto s sebou občanský průkaz. Zastoupení delegovaného člena jinou osobou (např. na základě plné moci) není možné, protože delegovaný člen musí na 1. zasedání složit slib.

V případě, že se delegovaný člen na 1. zasedání bez omluvy nedostaví a nesloží slib, nestane se členem OVK a na jeho místo nastupuje náhradník.

OVK na svém prvním zasedání vylosuje ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel OVK.

Pokud bude některý z delegovaných členů pro svého zaměstnavatele potřebovat potvrzení o účasti na 1. zasedání OVK, na školení nebo potvrzení o účasti u voleb, požádá o jeho vystavení Mgr. Maříkovou (tel. 384401229), popřípadě zapisovatelku své OVK.

 

3. Školení zapisovatelů a předsedů OVK

Školení pro zapisovatele a předsedy OVK se uskuteční dne 10. října 2017 (úterý), od 9.30 hodin v Kulturním domě Beseda, Palackého nám. 4/I, Dačice. Prezence je od 9.00 hod. Školení provádí Krajská správa Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích ve spolupráci s Městským úřadem Dačice.

4. Odměna členů OVK

Při plné účasti na všech zasedáních OVK přísluší odměna podle ustanovení vyhlášky číslo 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška), přísluší členovi OVK za výkon funkce zvláštní odměna (dále jen odměna).

Předsedovi OVK: 1 600 Kč, zapisovateli OVK:  1 500 Kč, ostatním členům OVK: 1 300 Kč.

V případě neúčasti člena na všech jednáních OVK, městský úřad celkovou výši odměny poměrně krátí.

Člen OVK, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.

Členovi OVK, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK. Paušální náhrada ušlého výdělku dle odst. 4 § 12 vyhlášky přísluší ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

Odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku členům OVK vyplatí městský úřad Dačice do 30 dnů po ukončení činnosti OVK. Činnost OVK je zpravidla ukončena patnáctým dnem po vyhlášení výsledku voleb Státní volební komisí sdělením ve Sbírce zákonů. V případě, že nebude podán návrh na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta, mělo by k vyplacení odměn dojít 8. prosince 2017.

5. Informace k organizaci voleb

V první den voleb, tj. v pátek 20. října 2017 ve 12.00 hod se předsedové a zapisovatelé OVK dostaví na Městský úřad v Dačicích, do zasedací místnosti č. 142, Palackého nám. 2/I, v přízemí, kde si převezmou materiály pro volby.

Ostatní členové OVK se tento den dostaví do své volební místnosti ve 12.30 hod, aby si mohli připravit volební místnost k provádění voleb.

Seznam volebních místnost - k náhledu a ke stažení

V průběhu volebních dnů se všichni řídí pokyny předsedy, případně místopředsedy OVK.

OVK budou mít i při těchto volbách k dispozici počítače s volebním programem ČSÚ. Demoverze programu a pokyny pro postup OVK budou k dispozici na stránkách ČSŮ www.volby.cz cca 3 týdny před konáním voleb.


Vytvořeno: 11. 9. 2017
Poslední aktualizace: 11. 9. 2017 14:54
Autor: Mgr. Naděžda Mastná