Navigace

Obsah

Plán zlepšování Zdravého města Dačice a místní Agendy 21 pro rok 2017

 1. Pátý ročník Fóra Zdravého města Dačice a MA21

Fórum zdravého města je každoročně se opakující veřejné projednání k celkovému rozvoji města. Jde o plánování tzv. od zeleného stolu. Hlavním společným výstupem je formulace desatera problémů „10P“. Výstupy jsou následně ověřeny anketou či sociologickým průzkumem a dále projednány v radě a zastupitelstvu města.

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, starosta, tajemník

Termín: 27. 2. 2017

 1. Komunitní plánování – kulaté stoly

Kulaté stoly jsou zaměřené na diskuzi, shromažďování a aktivní práci s názory a náměty občanů, zúčastňují se jich občané, zástupci úřadu a odborníci z oblasti projednávaného problému. Témata kulatého stolu budou vybrána v návaznosti na ověřené problémy z Fóra Zdravého města Dačice a potřebnosti Města Dačice. Podmínkou je uspořádání min. 1 kulatého stolu ročně.

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, starosta, odbory MěÚ dle tématu KS

Termín: v průběhu roku 2017

 1. Ukliďme Česko

Cílem dobrovolnické akce Ukliďme Česko je zbavit město, přidružené vesnice a přírodu volně odhozeného nepořádku a černých skládek. Akce se zúčastní pracovníci Městského úřadu Dačice a k akci bude vyzvána i široká veřejnost. Spolupráce se společností FCC Dačice.

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, tajemník

Termín: duben 2017

 1. Osvětová kampaň Den bez aut

Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den bez aut na omezení automobilové dopravy ve městě, veřejnost bude motivována k jízdě na dopravním prostředku poháněném vlastní silou, připraven bude program pro děti a ukázka elektromobilů. Akce bude finančně podpořena ze SFŽP v rámci projektu Podpora udržitelného rozvoje v Dačicích.

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: květen 2017

 1. Osvětová kampaň Den bez tabáku

Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den bez tabáku, jejímž cílem je poukázat na zdravotní rizika spojená se spotřebou tabákových výrobků. Světový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 31. května. Zapojení partnerů ZMD a místních pohostinských zařízení.

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: květen 2017

 1. Osvětová kampaň Dny zdraví

Příprava, realizace a vyhodnocení kampaně Dnů zdraví za účelem podpory zdraví a zdravého životního stylu. Hlavním cílem akce je zajímavou formou informovat občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví a jak je možné předcházet zdravotním potížím.

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 9. – 15. 10. 2017

 1. Farmářské trhy v Dačicích

Uspořádání farmářských trhů v Dačicích za účelem podpory zdravého životního stylu občanů
a podpory místních podnikatelů.

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 22. 4. a 30. 9. 2017

 1. Studentské zastupitelstvo

Uspořádání simulovaného jednání zastupitelstva města, ve kterém si žáci základních škol v rámci hodiny občanské výchovy na vlastní kůži vyzkouší, jak zasedání zastupitelstva města probíhá. Cílem je přiblížit žákům komunální politiku, vzbudit jejich zájem o ni a zprostředkovat jim praktickou zkušenost s tím, jak se komunální politika tvoří a jak se lze zapojovat do řešení problémů.

Odpovědnost: koordinátorka, starosta, tajemník

Termín: v průběhu roku 2017

 1. Medializace Zdravého města Dačice a MA21

Pravidelné zveřejňování informací o činnosti a akcích ZMD v Dačickém zpravodaji, aktualizace
záložky ZMD na webových stránkách města Dačice, zveřejňování pozvánek a střípků z akcí ZMD v dačické televizi DATEL a správa facebooku ZMD.

Odpovědnost: koordinátorka, politik, starosta, OKC MěÚ Dačice, Dačická televize DATEL

Termín: průběžně 2017

 1. Účast na škole NSZM     

Účast koordinátorky na školách Národní sítě Zdravých měst ČR za účelem získání kvalifikačního vzdělání k výkonu funkce, postupná příprava na získání zlatého certifikátu (kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR).

Odpovědnost: koordinátorka, starosta, tajemník

Termín: v průběhu roku 2017

 1. Hodnotící zpráva MA21 za kalendářní rok 2017

Cílem je informovat vedení úřadu, zastupitele, partnery a občany o aktivitách ZMD. Po projednání v radě města bude hodnotící zpráva zveřejněna na stránkách ZMD a MA21.           

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: únor 2017

 

ZLEPŠENÍ V ROCE 2017:

 1. Semináře na podporu udržitelného rozvoje

Ve spolupráci se společností ENKI o.p.s. budou v první polovině roku 2017 uspořádány čtyři semináře zaměřené na tematiku Alternativní/obnovitelné zdroje, šetření energií, zateplování a kvalita vod v koupalištích, vodní ekosystém. Semináře budou určené pro žáky a učitele škol a dále pro veřejnost. Semináře budou realizovány za finanční podpory SFŽP v rámci projektu Podpora udržitelného rozvoje v Dačicích.

Odpovědnost: koordinátorka, projektový manažer

Termín: první polovina roku 2017

 1. Konference na podporu udržitelného rozvoje

Ve spolupráci se společností ENKI o.p.s. bude zrealizována konference na téma Obnovitelné zdroje využívané v ČR, principy, dosavadní zkušenosti, legislativa a podpora pro zajištění udržitelnosti: fotovoltaika, fototermální panely (teplovodní černé panely), biomasa (štěpky), bioplyn, tepelná čerpadla. Nízkoenergetické budovy a jejich vnitřní klima. Konference bude určena široké veřejnosti a bude realizována za finanční podpory SFŽP v rámci projektu Podpora udržitelného rozvoje v Dačicích.

Odpovědnost: koordinátorka, projektový manažer

Termín: 21. 3. 2017

 1. Dopravní generel

Zpracování dopravního generelu mapujícího dopravu a její dopad na životní prostředí a kvalitu života obyvatel v Dačicích. Jedná se o jeden ze základních plánovacích dokumentů, který se stane podkladem pro další vývoj města a jeho dopravní situaci. Jeho cílem je komplexně vyhodnotit dopravní infrastrukturu a navrhnout vhodné varianty řešení do budoucna. Dopravní generel bude zpracován za finanční podpory SFŽP v rámci projektu Podpora udržitelného rozvoje v Dačicích.

Odpovědnost: koordinátorka, projektový manažer

Termín: v průběhu roku 2017

 1. Generel bezbariérovosti

Zpracování generelu bezbariérovosti bude obsahovat zajištění bezbariérovosti infrastruktury a služeb ve městě. V rámci této aktivity bude cílem postupné zajištění plošné bezbariérové dostupnosti veřejných objektů a budov ve městě. Jedním z předpokladů pro naplnění aktivity je také zpracování generelu bezbariérovosti města (plánu města s bariérovými a bezbariérovými úseky) a jeho následná pravidelná aktualizace. Na tento plán pak naváže výběr, projektování a realizace konkrétních bezbariérových tras a lokalit (např. chodníky, silnice, vstupy do budov - např. budova městského úřadu, knihovna, kino, lékárna ad.) Součástí aktivity je také optimalizace parkovacích míst s ohledem na potřeby zdravotně postižených osob. Generel bezbariérovosti bude zpracován za finanční podpory SFŽP v rámci projektu Podpora udržitelného rozvoje v Dačicích.

Odpovědnost: koordinátorka, projektový manažer, vedení města

Termín: v průběhu roku 2017

 

 1. Generel zeleně

Zpracování generelu zeleně zajistí ochranu a trvale udržitelnou péči o veřejnou zeleň. Společným cílem této aktivity je zajištění péče o veřejnou zeleň ve městě i v jednotlivých místních částech. Jedná se při tom jak o zelené plochy, tak o péči o vzrostlou zeleň. Jedním ze základních předpokladů pro zajištění kvalitní péče bude zpracování pasportu a koncepce rozvoje zeleně, a to včetně vytipování lokalit se zelení, které by mohly vhodným způsobem plnit funkci rekreace pro místní obyvatele. Generel zeleně bude zpracován za finanční podpory SFŽP v rámci projektu Podpora udržitelného rozvoje v Dačicích.

Odpovědnost: koordinátorka, projektový manažer, vedení města, příslušné odbory městského úřadu (Odbor správy majetku, Odbor dotací a investic), Komise místních částí

Termín: v průběhu roku 2017

 1. Osvětová kampaň Den Země ve spolupráci s FCC

Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den Země, jejímž cílem je upozornit občany na dopady ničení životního prostředí. Kampaň bude uspořádána ve spolupráci se společností FCC.

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 22. 4. 2017

 1. Vnitřní audit UR (sebehodnocení) v oblasti Kultury a místní tradice

Ke zvyšování kvality procesů projektu Zdravého města Dačice a MA21 je nutné začít zpracovávat vnitřní audity udržitelného rozvoje (sebehodnocení) pro některou z 10 klíčových oblastí UR. Jedná se o tyto oblasti: 1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj, 2. Životní prostředí, 3. Udržitelná spotřeba a výroba, 4. Doprava, 5. Zdraví obyvatel, 6. Místní ekonomika a podnikání, 7. Vzdělávání a výchova, 8. Kultura a místní tradice, 9. Sociální prostředí, 10. Globální odpovědnost. Úkolem pro rok 2017 bude vypracovat sebehodnocení v oblasti Kultury a místní tradice. Audit UR představuje „inventuru“ UR připravenou uchazečem, založenou na popisu aktuální situace a dlouhodobých tendencích v jednotlivých tématech a oblastech UR. Popisy a dílčí tvrzení jsou dokládána indikátory či jinými ověřenými důkazy. Do přípravy auditu UR je dle doporučení třeba zapojit nejen vlastní kapacity (vedoucí odboru a ostatní zaměstnance MěÚ), ale i relevantní partnery včetně veřejnosti. 

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, starosta, tajemník, OKC

Termín: v průběhu roku 2017

 1. Vlastní indikátory

Aby bylo sledování úspěšnosti dosažených cílů MA21 přehledné pro veřejnost, je zapotřebí stanovit a sledovat vlastní indikátory a ukazatele, které nejlépe vychází z diskuse s veřejností. Jedná se o jakékoli indikátory, které veřejnost považuje za jasné a přehledné. Vlastní indikátory musí respektovat tři pilíře udržitelného rozvoje. Stanovenou sadu vlastních indikátorů je nutné pravidelně vyhodnocovat.

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, starosta

Termín: v průběhu roku 2017

 1. Setkání školních parlamentů

Ve spolupráci s místními školami – ZŠ B. Němcové, ZŠ Komenského, SOUZaS, ISŠTO, Gymnázium uspořádá Zdravé město Dačice první setkání školních parlamentů v KD Beseda. Tématem pro zúčastněné žáky a studenty bude „Město Dačice“. Cílem je zapojit žáky a studenty do dění města, vzbudit jejich zájem a zapojit je do plánování i řešení problémů.

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, starosta, tajemník, místní školy

Termín: 7. 3. 2017

 1. Partnerská spolupráce

Rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce s NNO, organizacemi zřizovanými městem
a podnikatelskými subjekty.

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21

Termín: v průběhu roku 2017

     

 1. Udržení kategorie C v databázi MA21

Dodržování kvalitativních ukazatelů při implementaci MA21 pro udržení kategorie C „STABILIZACE“ a postupné naplňování kritérií kategorie B „SYSTÉM ŘÍZENÍ“, zadání požadovaných ukazatelů kritérií do databáze MA21.

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, tajemník, starosta

Termín: 31. října 2017


Roční plán zlepšování na rok 2017 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2016 zde ke stažení

 

Roční plán zlepšování na rok 2016 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2015 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2015 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2014 zde ke stažení
Roční plán zlepšování na rok 2014 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2013 zde ke stažení
Roční plán zlepšování na rok 2013 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2012 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2012 zde ke stažení