Navigace

Obsah

Plán zlepšování Zdravého města Dačice a místní Agendy 21 pro rok 2018

 1. Šestý ročník Fóra Zdravého města Dačice a MA21

Fórum Zdravého města je každoročně se opakující veřejné projednání k celkovému rozvoji města. Jde o plánování tzv. od zeleného stolu. Hlavním společným výstupem je formulace desatera priorit „10P“. Výstupy jsou následně ověřeny anketou či sociologickým průzkumem a dále projednány v radě a zastupitelstvu města.

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, starosta, tajemník

Termín: 19. 2. 2018

 

 1. Komunitní plánování – kulaté stoly

Kulaté stoly jsou zaměřené na diskuzi, shromažďování a aktivní práci s názory a náměty občanů, zúčastňují se jich občané, zástupci úřadu a odborníci z oblasti projednávaného problému. Témata kulatého stolu budou vybrána v návaznosti na ověřené problémy z Fóra Zdravého města Dačice a potřebnosti Města Dačice. Podmínkou je uspořádání min. 1 kulatého stolu ročně.

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, starosta, odbory MěÚ dle tématu KS

Termín: v průběhu roku 2018

 

 1. Ukliďme Česko

Cílem dobrovolnické akce Ukliďme Česko je zbavit město, přidružené vesnice a přírodu volně odhozeného nepořádku a černých skládek. Akce se zúčastní pracovníci Městského úřadu Dačice a k akci bude vyzvána i široká veřejnost. Spolupráce se společností FCC Dačice.

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, tajemník

Termín: 7. 4.  2018

 

 1. Farmářské a řemeslné trhy v Dačicích

Uspořádání farmářských a řemeslných trhů v Dačicích za účelem podpory zdravého životního stylu občanů a podpory místních podnikatelů.

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 12. 5. a 22. 9. 2018

 

 1. Studentské zastupitelstvo

Uspořádání simulovaného jednání zastupitelstva města, ve kterém si žáci základních a středních škol v rámci hodiny občanské výchovy na vlastní kůži vyzkouší, jak zasedání zastupitelstva města probíhá. Cílem je přiblížit žákům a studentům komunální politiku, vzbudit jejich zájem o ni a zprostředkovat jim praktickou zkušenost s tím, jak se komunální politika tvoří a jak se lze zapojovat do řešení problémů.

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, starosta, tajemník, IT

Termín: 21. 6.  2018

 

 1. Medializace Zdravého města Dačice a MA21

Pravidelné zveřejňování informací o činnosti a akcích ZMD v Dačickém zpravodaji, aktualizace
záložky ZMD na webových stránkách města Dačice, zveřejňování pozvánek a střípků z akcí ZMD v dačické televizi DATEL a správa Facebooku ZMD.

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, politik ZMD a MA21, starosta, OKC MěÚ Dačice, Dačická televize DATEL

Termín: v průběhu roku 2018

 

 1. Účast na škole NSZM     

Účast koordinátorky na školách Národní sítě Zdravých měst ČR za účelem získání kvalifikačního vzdělání k výkonu funkce. Postupná příprava na obnovu Zlatého certifikátu (kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR), obhájení prostřednictvím e-testu.

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, starosta, tajemník

Termín: v průběhu roku 2018

 

 1. Hodnotící zpráva MA21 za kalendářní rok 2017

Cílem je informovat vedení úřadu, zastupitele, partnery a občany o aktivitách ZMD. Po projednání v radě města bude hodnotící zpráva zveřejněna na stránkách ZMD a MA21.           

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21

Termín: únor 2019

 

 

ZLEPŠENÍ V ROCE 2018:

 1. Osvětová kampaň Den bez aut s Downtown

Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den bez aut na omezení automobilové dopravy ve městě, veřejnost bude motivována k jízdě na dopravním prostředku poháněném vlastní silou, připraven bude program pro děti a ukázka elektromobilů. Dále kampaň bude organizována ve spolupráci se sjezdovými závodníky na horských kolech, kteří budou pořádat již třetí ročník akce  Downtown Dačice. Sjezd na horských kolech povede opět centrem Dačic – „od věže až do myší díry!“ 

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 8. 9. 2018

 

 1. Osvětová kampaň Den bez tabáku aneb cesta za čistým vzduchem na věž

Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den bez tabáku, jejímž cílem bude tentokrát cesta za čistým vzduchem s výstupem na renesanční věž. Světový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 31. května. Zapojení partnerů ZMD.

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 31. 5. 2018

 

 1. Osvětová kampaň Dny zdraví a Liga proti rakovině

Příprava, realizace a vyhodnocení kampaně Dnů zdraví za účelem podpory zdraví a zdravého životního stylu. Liga proti rakovině bude v Dačicích od 11. do 12. září informovat o třech hlavních dlouhodobých programech: 1. prevenci nádorových onemocnění a výchovu ke zdravému způsobu života; 2. zlepšení kvality života onkologických pacientů; 3. podpoře onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť. Hlavním cílem celé kampaně Dny zdraví je zajímavou formou informovat občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví a jak je možné předcházet zdravotním potížím.

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 1. – 16. 9. 2018

 

 1. OLDA 2018

Příprava, realizace a vyhodnocení sportovních aktivit konaných v rámci kampaně „Dny zdraví“. Sportovních aktivit se budou účastnit týmy z Dačic a místních částí. Hlavním cílem aktivit OLDA je pohyb, setkání a stmelení občanů Dačicka. Zapojení partnerů ZMD.

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 1. 9. 2018

 

 1. Zdravé stravování aneb Zimní radovánky s Amoskou

Příprava, realizace a vyhodnocení akce Zimní radovánky s Amoskou s ochutnávkou zdravého stravování. MŠ Bratrská Dačice a ZŠ na ul. Komenského pořádají Amosku již druhým rokem, novinkou se stala ochutnávka zdravých a kvalitních jídel. Rodiče předškoláčků budou seznámeni s recepty zdravých pokrmů vařených ve školní kuchyni. Hlavním cílem akce je seznámit rodiče se zdravým stravováním v ZŠ Komenského. Zapojení partnerů ZMD.

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 16. 1. 2018

 

 1. Jarní škola NSZM

Příprava a realizace Jarní školy NSZM v Dačicích. Zapojení partnerů ZMD.

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři, starosta, tajemník

Termín: 21. – 23. 3. 2018

 

 1. Vnitřní audit UR (sebehodnocení) v oblasti Zdraví obyvatel, Kultura a místní tradice, ŽP

Ke zvyšování kvality procesů projektu Zdravého města Dačice a MA21 je nutné zpracovávat vnitřní audity udržitelného rozvoje (sebehodnocení) pro některou z 10 klíčových oblastí UR. Jedná se o tyto oblasti: 1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj, 2. Životní prostředí, 3. Udržitelná spotřeba a výroba, 4. Doprava, 5. Zdraví obyvatel, 6. Místní ekonomika a podnikání,
7. Vzdělávání a výchova, 8. Kultura a místní tradice, 9. Sociální prostředí, 10. Globální odpovědnost. Úkolem pro rok 2018 bude vypracovat sebehodnocení v oblasti Zdraví obyvatel, Kultura a místní tradice a Životní prostředí. Audit UR představuje „inventuru“ UR připravenou uchazečem, založenou na popisu aktuální situace a dlouhodobých tendencích v jednotlivých tématech a oblastech UR. Popisy a dílčí tvrzení jsou dokládána indikátory či jinými ověřenými důkazy. Do přípravy auditu UR je dle doporučení třeba zapojit nejen vlastní kapacity (vedoucí odborů a ostatní zaměstnance MěÚ), ale i relevantní partnery včetně veřejnosti. Podmínkou k realizaci vnitřního auditu UR je schválení Grantu MA21. Nutné podklady pro audit UR budou finančně podpořeny ze SFŽP ČR v rámci projektu „Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech“.

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, starosta, tajemník, OSV, OKC, OŽP

Termín: v průběhu roku 2018

 

 1. Vlastní indikátory

Aby bylo sledování úspěšnosti dosažených cílů MA21 přehledné pro veřejnost, je zapotřebí stanovit a sledovat vlastní indikátory a ukazatele, které nejlépe vychází z diskuse s veřejností. Jedná se o jakékoli indikátory, které veřejnost považuje za jasné a přehledné. Vlastní indikátory musí respektovat tři pilíře udržitelného rozvoje. Stanovenou sadu vlastních indikátorů je nutné pravidelně vyhodnocovat.

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, starosta

Termín: v průběhu roku 2018

 

 1. Sledování indikátoru ECI - uhlíkové stopy

Společné evropské indikátory neboli indikátory ECI (ze zkratky European Common Indicators) jsou v českých podmínkách nejznámější a nejvyužívanější sadou udržitelného rozvoje na místní úrovni. Sada byla vyvinuta v roce 2001 na popud Evropské komise a byla testována v několika desítkách evropských městech. V roce 2003 byla převzata a aplikována do podmínek českých měst. Bylo samozřejmě nezbytné přizpůsobit metodiku podmínkám tuzemských, což se u většiny indikátorů stalo. V současnosti ji jako celek nebo jen její dílčí části využívá nebo historicky využívalo cca 50 měst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V současné době indikátory ECI propaguje a metodicky podporuje jen společnost CI2, o. p. s. Sada indikátorů ECI se skládá z 10 převážně environmentálních ukazatelů. V našich podmínkách budeme řešit ukazatel „Uhlíkové stopy města Dačice“. Podmínkou realizace však bude schválení Grantu MA21, tím bude zpracování ukazatele finančně podpořeno ze SFŽP ČR v rámci projektu „Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech“.  

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21

Termín: v průběhu roku 2018

 

 1. Semináře na podporu udržitelného rozvoje (téma: voda ve městech)

Seminář bude určen pro projektanty a pracovníky úřadů, kteří mají v popisu práce investice a obhospodařování majetku města. Seminář se zaměří na šetrné hospodaření s vodou, zejména na zasakování srážkových vod a čistění odpadních vod. Dostatek kvalitní vody je základním předpokladem života. Bez dostatku vody nelze zajistit udržitelný rozvoj. Podmínkou realizace je schválení Grantu MA21, semináře tak budou finančně podpořeny ze SFŽP ČR v rámci projektu „Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech“.

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, projektový manažer

Termín: v průběhu roku 2018

 

 1. Konference na podporu udržitelného rozvoje

V rámci konference budou definovány zásadní otázky a v této souvislosti proběhne diskuze k problémům v krajině a určeným otázkám. Otázky budou formulovat zástupci města, veřejnost i přítomní odborní lektoři. Bude řešena problematika vztahu globální změny a situace v regionu Dačicka – především se bude jednat o problematiku prohlubujícího se sucha zejména v letních měsících, úbytek vody ve studních a lokálních zdrojích, rozšíření kůrovce v lesích v majetku města. Konference navazuje na projekt CK TACR Inteligentní regiony a na EU projekt Horizon 2020, jehož je společnost ENKI, o.p.s spoluřešitelem, zástupce MěÚ Dačice se účastní řešení případové studie tohoto projektu - Sustainable Integrated Management FOR the NEXUS of water-land-food-energy-climate for a resource-efficient Europe (Účinné využívání evropských zdrojů pro udržitelné a navzájem propojené hospodaření v oblastech voda-půda-potraviny-energie-klima). Podmínkou realizace je schválení Grantu MA21. Konference bude finančně podpořena ze SFŽP ČR v rámci projektu „Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech“.

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, projektový manažer

Termín: v průběhu roku 2018

 

 1. Audit krajiny

Audit krajiny mapující udržitelné hospodaření v krajině, jakožto jeden z důležitých podkladů pro audit životního prostředí. Podmínkou realizace je schválení Grantu MA21. Audit krajiny tak bude finančně podpořen ze SFŽP ČR v rámci projektu „Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech“.

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, projektový manažer

Termín: v průběhu roku 2018

 

 1. Audit stavu životního prostředí

Audit udržitelného hospodaření v krajině pro obvod města Dačice včetně zastavěného území, se zaměřením na udržitelné hospodaření s vodou, půdou, ovzduším a potenciálem obnovitelných zdrojů energie. Bude provedena analýza stavu krajiny. Výstupem budou navržená opatření k zajištění udržitelného hospodaření v krajině. Jedná se o ideový návrh pro územní rozvoj.  Podmínkou realizace je schválení Grantu MA21. Audit stavu životního prostředí tak bude finančně podpořen ze SFŽP ČR v rámci projektu „Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech“.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, projektový manažer

Termín: v průběhu roku 2018

 

 1. Dopravní generel v klidu pro Město Dačice

Jedná se o zpracování dopravního generelu mapujícího dopravu v klidu ve Městě Dačice – optimalizace parkování ve městě apod. Jedná se o jeden ze základních plánovacích dokumentů, který plynule naváže na zpracovaný Generel dopravy pro Město Dačice. Podmínkou realizace je schválení Grantu MA21. Dopravní generel v klidu tak bude finančně podpořen ze SFŽP ČR v rámci projektu „Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech“.

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, projektový manažer

Termín: v průběhu roku 2018

 

 1. Osvětová kampaň Den Země ve spolupráci s Jockey clubem Malý Pěčín

Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den Země, jejímž cílem je upozornit občany na dopady ničení životního prostředí. Kampaň bude uspořádána ve spolupráci se společností Jockey club Malý Pěčín, která k této příležitosti otevře rekreační zónu a malou farmářskou ZOO.

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 22. 4. 2018

 

 1. Antifetfest 2018

Antifetfest je festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby. Pořadatelem festivalu je hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 – 22. Soutěžní snímky jsou zaměřené na problematiku rizikového chování, jako jsou např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasismus, záškoláctví, gambling, domácí násilí apod. Snímky točí přímo žáci základních a středních škol. Oslovením místních škol, získáme I přehled k problematice, kterou žáci či studenti nechtějí vyslovit nahlas, přesto je velmi trápí. I když se tedy bude jednat o soutěž, má tento pohled velký přesah, o kterém svědčí již pořádaný jedenáctý ročník. Realizace akce proběhne v případě, že bude do projektu přihlášeno minimálně pět snímků.

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 31. 3. 2018

 

 1. Oslava světového dnu fair tradových pěstitelů

Oslava světového dnu fair tradových pěstitelů společně uspořádaného s jarním farmářským a řemeslným trhem v Dačicích za účelem podpory zdravého životního stylu občanů a podpory místních podnikatelů. Fair trade je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů, řemeslníků i zaměstnanců z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Je založen na vytvoření partnerství mezi producentem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé. Výrobcům fair trade nabízí spravedlivé obchodní podmínky, možnost vymanit se z chudoby, žít důstojný život a plánovat svou budoucnost. Spotřebitelům pak dává fair trade jedinečnou možnost prostřednictvím každodenního nakupování snadno a účinně se zapojit do snižování chudoby lidí na celém světě.

 

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 12. 5. 2018

 

 1. Zdravotní plán

Zdravotní plán představuje důležitou součást strategické dokumentace města. Jedná se o odborný dokument (koncepci), jehož cílem je nastavit základní systémový rámec v oblasti podpory zdraví obyvatel. Z pohledu strategické dokumentace města je Zdravotní plán expertní koncepcí. Je vytvářen ve spolupráci zástupců města s odbornými partnery. Jedná se o dokument, který městu poskytne přehlednou informaci o zdravotním stavu jeho obyvatel a zároveň stanoví, na které cíle (priority) se v podpoře zdraví nadále soustředit, a jak je konkrétně naplnit. Základním podkladem pro tvorbu Zdravotního plánu města je analýza zdravotního stavu obyvatelstva. Aktéři při tvorbě zdravotního plánu jsou zástupci města a partneři města, odborní partneři (Krajská hygienická stanice, Státní zdravotní ústav, Národní síť podpory zdraví). Vstupní informace pro analýzu zdravotního plánu je sada indikátorů zdravotního stavu, která má poskytnout informace k délce života, úmrtnost, nemocnosti, reprodukční zdraví, zdraví dětí, zdraví seniorů. Podmínkou realizace je schválení Grantu MA21. Zdravotní plán tak bude finančně podpořen ze SFŽP ČR v rámci projektu „Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech“.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, starosta, tajemník

Termín: v průběhu roku 2018

 

 1. Partnerská spolupráce

Rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce s NNO, organizacemi zřizovanými městem
a podnikatelskými subjekty.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21

Termín: v průběhu roku 2018

     

 1. Akreditované vzdělávání koordinátorky

Vzdělávání koordinátorky ZMD a MA21 je důležité pro získání zkušeností, dobré praxe a dokladem o ukončeném akreditovaném vzdělávání, které je také nezbytné pro plnění kritérií MA21. Koordinátorka se zúčastní akreditovaného školení minimálně 2x ročně (letní a podzimní škola NSZM) a bude každoročně obnovovat zlatý certifikát ve vzdělání.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21

Termín: do 31. 12. 2018

 

 1. Udržení kategorie C v databázi MA21

Dodržování kvalitativních ukazatelů při implementaci MA21 pro udržení kategorie C „STABILIZACE“ a postupné naplňování kritérií kategorie B „SYSTÉM ŘÍZENÍ“, zadání požadovaných ukazatelů kritérií do databáze MA21.

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, tajemník, starosta

Termín: 31. října 2018

 


Roční plán zlepšování na rok 2018 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2017 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2017 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2016 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2016 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2015 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2015 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2014 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2014 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2013 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2013 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2012 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2012 zde ke stažení