Navigace

Obsah

Plán zlepšování Zdravého města Dačice a místní Agendy 21 pro rok 2019

1. Komunitní plánování – kulaté stoly
Kulaté stoly jsou zaměřené na diskuzi, shromažďování a aktivní práci s názory a náměty obča-nů, zúčastňují se jich občané, zástupci úřadu a odborníci z oblasti projednávaného problému. Témata kulatého stolu budou vybrána v návaznosti na ověřené problémy z Fóra Zdravého měs-ta Dačice a potřebnosti Města Dačice. Podmínkou je uspořádání min. 1 kulatého stolu ročně.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, starosta, odbory MěÚ dle tématu KS
Termín: v průběhu roku 2019


2. Studentské zastupitelstvo
Uspořádání simulovaného jednání zastupitelstva města, ve kterém si žáci základních a střed-ních škol v rámci hodiny občanské výchovy na vlastní kůži vyzkouší, jak zasedání zastupitelstva města probíhá. Cílem je přiblížit žákům a studentům komunální politiku, vzbudit jejich zájem o ni a zprostředkovat jim praktickou zkušenost s tím, jak se komunální politika tvoří a jak se lze zapojovat do řešení problémů.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, starosta, tajemník, IT
Termín: 13. 6. 2019; 7. 11. 2019

3. Medializace Zdravého města Dačice a MA21
Pravidelné zveřejňování informací o činnosti a akcích ZMD v Dačickém zpravodaji, aktualizace záložky ZMD na webových stránkách města Dačice, zveřejňování pozvánek a střípků z akcí ZMD v dačické televizi DATEL a správa Facebooku ZMD.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, politik ZMD a MA21, starosta, OKC MěÚ Dačice, Dačická televize DATEL

Termín: v průběhu roku 2019

4. Účast na škole NSZM
Účast koordinátorky na školách Národní sítě Zdravých měst ČR za účelem získání kvalifikačního vzdělání k výkonu funkce. Postupná příprava na obnovu Zlatého certifikátu (kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR), obhájení prostřednictvím e-testu.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, starosta, tajemník
Termín: v průběhu roku 2019

5. Osvětová kampaň Den Země ve spolupráci s Jockey clubem Malý Pěčín
Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den Země, jejímž cílem je upozornit ob-čany na dopady ničení životního prostředí. Kampaň bude uspořádána ve spolupráci se společ-ností Jockey club Malý Pěčín.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři
Termín: 27. 4. 2019

6. Hodnotící zpráva MA21 za kalendářní rok 2019
Cílem je informovat vedení úřadu, zastupitele, partnery a občany o aktivitách ZMD. Po projed-nání v radě města bude hodnotící zpráva zveřejněna na stránkách ZMD a MA21.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21
Termín: únor 2020

ZLEPŠENÍ V ROCE 2019:

7. Ukliďme Česko
Cílem dobrovolnické akce Ukliďme Česko je zbavit město, přidružené vesnice a přírodu volně odhozeného nepořádku a černých skládek. Akce se zúčastní pracovníci Městského úřadu Dači-ce a bude vyzvána i široká veřejnost. Nově budou k účasti osloveny i všechny místní části. Pra-covní pomůcky budou vyžádány dle pokynů pořádající společnosti – Ukliďme Česko. Spoluprá-ce se společností FCC Dačice při svozu nasbíraného odpadu.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, tajemník
Termín: 6. 4. 2019

8. Mezigenerační setkání seniorů s dětmi
Cílem akce „Mezigeneračního setkání“ je stmelovat generace od těch nejmenších – dětí, po studenty a dále seniory. Do setkání budou zapojeny i místní střední školy – SOUZaS připraví pro zúčastněné sladké dobroty a SŠTO provede foto a videodokumentaci. Pro seniory bude připra-ven bohatý program ve formě písniček, her a oslav (akce bude uspořádána k oslavě Dne ma-tek). Spolupráce s místními školami (mateřské a střední) a DPS.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, SŠTO, partneři
Termín: 7. 5. 2019

9. Oslava Dne Země s FCC
Realizace kampaně na podporu ekologické výchovy v odpadovém hospodářství. Cílem je zlepšit úroveň povědomí a zvýšit zodpovědnost obyvatel při vzniku a zneškodňování odpadů. Při reali-zaci environmentální výchovy a osvěty budou respektovány principy místní Agendy 21 a bude podpořena mezisektorová spolupráce. Kampaň bude uspořádána ve spolupráci se společností FCC.

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, partneři
Termín: 11. 5. 2019

10. Farmářské a řemeslné trhy v Dačicích aneb environmentální osvěta
Uspořádání farmářských a řemeslných trhů v Dačicích za účelem podpory zdravého životního stylu občanů a podpory místních podnikatelů. O hudební zpestření se postará harmonikář František Dědina. Pro děti bude připravena mini ZOO s JCMP a dílničky s Dačickým okénkem.
Další novinkou jarních farmářských a řemeslných trhů bude spolupráce s FCC k environmentální osvětě ke kampani „Den Země“, s názvem „Oslava Dne Země“.
Zpestřením podzimních trhů by měla být „Ryba na talíři“, projekt MZE. Projekt na podporu sladkovodní akvakultury s názvem RYBA NA TALÍŘ má za cíl zlepšení povědomí široké veřejnosti o pozitivech konzumace sladkovodních ryb. Projekt je zaměřen na prezentaci rybí kuchyně a poukazuje na to, že rybí maso je nejen chutné, ale především obsahuje lehce stravitelné bílko-viny, zdraví prospěšné tuky, minerály a vitamíny. Novinkou na trzích budou seniorky, které udělají ukázku ručních prací (pletení, vyšívání, háčkování,…).

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři
Termín: 11. 5. a 12. 10. 2019

11. Osvětová kampaň Den bez tabáku aneb pohybem ke zdraví
Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den bez tabáku, jejímž cílem bude tento-krát pohyb tzn.„pohybem ke zdraví“. Světový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 31. květ-na a doprovodný program „Branou Podyjí“ (pěší a cyklo trasy) bude pořádán ve spolupráci s TJ Centropen dne 25. 5. 2019. Zapojení partnerů ZMD.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři
Termín: 31. 5. 2019, 25. 5. 2019 (doprovodný program)

12. Osvětová kampaň Dny zdraví
Příprava, realizace a vyhodnocení kampaně Dnů zdraví za účelem podpory zdraví a zdravého životního stylu. Kampaň bude probíhat v průběhu měsíce září.
Aktivity částečně zaměříme i na seniory, pro které chystáme představení „STOP nekalým prak-tikám“ (herci divadla PNUtí z Prachatic zahrají scénky, které vycházejí ze skutečných případů nekalých praktik řešených policií). Hlavními partnery ke spolupráci budou Katolický dům, JCMP, Dačické okénko, SDH, Parkour Dačice aj.. Hlavním cílem celé kampaně Dny zdraví je zajímavou formou informovat občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví a jak je možné předcházet zdravotním potížím. Kampaň bude finančně podpořena ze SFŽP ČR v rámci projektu „Udržitel-né využívání území v Dačicích a místních částech“ a dále se pokusíme získat externí finanční zdroje z aktuální výzvy Jihočeského kraje s názvem „Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci Zdraví 2020 v Jihočeském kraji“.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři
Termín: září 2019

13. Osvětová kampaň Den bez aut s ČSOB
Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den bez aut na omezení automobilové dopravy ve městě, veřejnost bude motivována k jízdě na dopravním prostředku poháněném vlastní silou, připraven bude program pro děti a ukázka elektromobilů. Dále kampaň bude organizována ve spolupráci s ČSOB a dále se sjezdovými závodníky na horských kolech, kteří bu-dou pořádat již čtvrtý ročník akce Downtown Dačice. Sjezd na horských kolech povede opět centrem Dačic – „od věže až do myší díry!“ Kampaň bude finančně podpořena ze SFŽP ČR v rámci projektu „Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech“.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři
Termín: 14. 9. 2019

14. Světový den vody
Příprava, realizace a vyhodnocení Světového dne vody konaného ve spolupráci se společností ENKI. Na základě Světového dne vody bude pořádána konference, kde bude veřejnost infor-mována o důležitosti vody v krajině. Hlavním cílem je poukázat na nedostatek vody, problémy spojené s čistotou a ochranou vod a jejím šetřením.
Konference bude finančně podpořena ze SFŽP ČR v rámci projektu „Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech“.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, projektový manažer
Termín: 26. 3. 2019

15. Veletrh volnočasových aktivit
Příprava, realizace a vyhodnocení veletrhu volnočasových aktivit konaného ve spolupráci s ko-misí Volnočasových aktivit. Hlavním cílem veletrhu je podat veřejnosti ucelený přehled nabíze-ných aktivit v Dačicích a zároveň více zviditelnit aktivní spolky i tím, že jim bude nabídnuta možnost vytvoření propagačního předmětu - roll-upu. Veletrh umožní setkání a stmelení obča-nů Dačicka. Zapojení partnerů ZMD.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise volnočasových aktivit a ZMD a MA21, partneři
Termín: 7. 9. 2019

16. Vnitřní audit udržitelného rozvoje (sebehodnocení) v oblasti Zdraví obyvatel, Kultura a místní tradice, ŽP
Ke zvyšování kvality procesů projektu Zdravého města Dačice a MA21 je nutné zpracovávat vnitřní audity udržitelného rozvoje (sebehodnocení) pro některou z 10 klíčových oblastí UR. Jedná se o tyto oblasti: 1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj, 2. Životní prostředí, 3. Udrži-telná spotřeba a výroba, 4. Doprava, 5. Zdraví obyvatel, 6. Místní ekonomika a podnikání, 7. Vzdělávání a výchova, 8. Kultura a místní tradice, 9. Sociální prostředí, 10. Globální odpo-vědnost. Úkolem pro rok 2019 bude vypracovat sebehodnocení v oblasti Zdraví obyvatel, Kultura a místní tradice a Životní prostředí. Audit UR představuje „inventuru“ UR připravenou uchazečem, založenou na popisu aktuální situace a dlouhodobých tendencích v jednotlivých tématech a oblastech UR. Popisy a dílčí tvrzení jsou dokládána indikátory či jinými ověřenými důkazy. Do přípravy auditu UR je dle doporučení třeba zapojit nejen vlastní kapacity (vedoucí odborů a ostatní zaměstnance MěÚ), ale i relevantní partnery včetně veřejnosti. Nutné pod-klady pro audit UR budou finančně podpořeny ze SFŽP ČR v rámci projektu „Udržitelné využí-vání území v Dačicích a místních částech“.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, starosta, tajemník, OSV, OKC, OŽP
Termín: do 28. 2. 2019 (přihláška), do 31. 3. 2019 (vypracování auditů)

17. Vlastní indikátory
Aby bylo sledování úspěšnosti dosažených cílů MA21 přehledné pro veřejnost, je zapotřebí stanovit a sledovat vlastní indikátory a ukazatele, které nejlépe vychází z diskuse s veřejností. Jedná se o jakékoli indikátory, které veřejnost považuje za jasné a přehledné. Vlastní indikátory musí respektovat tři pilíře udržitelného rozvoje (sociální, ekonomický a environmentální). Stano-venou sadu vlastních indikátorů je nutné pravidelně vyhodnocovat.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, starosta
Termín: v průběhu roku 2019

18. Konference na podporu udržitelného rozvoje
V rámci konference budou definovány zásadní otázky a v této souvislosti proběhne diskuze k problémům v krajině a určeným otázkám. Otázky budou formulovat zástupci města, veřejnost i přítomní odborní lektoři. Bude řešena problematika vztahu globální změny a situace v regionu Dačicka – především se bude jednat o problematiku prohlubujícího se sucha zejména v letních měsících, úbytek vody ve studních a lokálních zdrojích, rozšíření kůrovce v lesích v majetku města. Konference navazuje na projekt CK TACR Inteligentní regiony a na EU projekt Horizon 2020, jehož je společnost ENKI, o.p.s spoluřešitelem, zástupce MěÚ Dačice se účastní řešení případové studie tohoto projektu - Sustainable Integrated Management FOR the NEXUS of water-land-food-energy-climate for a resource-efficient Europe (Účinné využívání evropských zdrojů pro udržitelné a navzájem propojené hospodaření v oblastech voda-půda-potraviny-energie-klima). Konference bude finančně podpořena ze SFŽP ČR v rámci projektu „Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech“.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, projektový manažer
Termín: 03/2019, 11/2019

19. Audit krajiny
Audit krajiny mapující udržitelné hospodaření v krajině, jakožto jeden z důležitých podkladů pro audit životního prostředí. Audit krajiny bude finančně podpořen ze SFŽP ČR v rámci projek-tu „Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech“ a jeho výstupy budou veřejnosti vysvětleny na konferenci k UR v listopadu 2019.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, projektový manažer
Termín: 11/2019

20. Audit stavu životního prostředí
Audit udržitelného hospodaření v krajině pro obvod města Dačice včetně zastavěného území se zaměřením na udržitelné hospodaření s vodou, půdou, ovzduším a potenciálem obnovitel-ných zdrojů energie. Bude provedena analýza stavu krajiny. Výstupem budou navržená opatře-ní k zajištění udržitelného hospodaření v krajině. Jedná se o ideový návrh pro územní rozvoj. Audit stavu životního prostředí bude finančně podpořen ze SFŽP ČR v rámci projektu „Udržitel-né využívání území v Dačicích a místních částech“.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, projektový manažer
Termín: v průběhu roku 2019

21. Dopravní generel v klidu pro Město Dačice
Představuje zpracování dopravního generelu mapujícího dopravu v klidu ve Městě Dačice – op-timalizaci parkování ve městě apod. Jedná se o jeden ze základních plánovacích dokumentů, který plynule naváže na zpracovaný Generel dopravy pro Město Dačice. Dopravní generel v kli-du bude finančně podpořen ze SFŽP ČR v rámci projektu „Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech“.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, projektový manažer
Termín: v průběhu roku 2019

22. Antifetfest 2019
Antifetfest je festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby. Pořa-datelem festivalu je hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 – 22. Soutěžní snímky jsou zaměřené na problematiku rizikového chování, jako jsou např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasismus, záškoláctví, gambling, domácí násilí apod. Snímky točí přímo žáci základních a středních škol. Oslovením místních škol, získáme i přehled k problem-atice, kterou žáci či studenti nechtějí vyslovit nahlas, přestože je velmi trápí. I když se bude jednat o soutěž, má tento pohled velký přesah, o kterém svědčí již pořádaný jedenáctý ročník. Vlastníkem této ochranné známky, včetně loga, je Městská část Praha 12, která tuto soutěž zorganizovala na svém území již v roce 2007. Od roku 2008 má soutěž celopražský charakter,
od roku 2018 Městská část Praha 12 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR soutěž rozšířila za hranice hlavního města a mohou se ji účastnit děti a mládež ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé České republiky. Antifetfest tak získal celorepub-likový charakter. Realizace akce proběhne v případě, že bude do projektu přihlášeno minimá-lně pět snímků.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři
Termín: 31. 3. 2019

23. Mezinárodní den seniorů
Příprava, realizace a vyhodnocení Mezinárodního dnu seniorů konaného ve spolupráci s orga-nizátory projektu „Jedu s dobou“. Vzdělávací program Jedu s dobou je určen široké aktivní mo-toristické veřejnosti seniorského věku – přesněji 65 a více let a to nejen pro ty, kteří hledají po-cit jistoty za volantem, ale i pro seniory s celoživotními řidičskými zkušenostmi. Finanční pod-poru projekt získal z fondu zábrany škod a díky tomu je pro účastníky zcela zdarma. Tento první ročník realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR, která sdružuje osoby, kte-ré jsou vlastníky nebo provozovateli center realizující nejrůznějších druhy výcviku zaměřené na předcházení, ale i řešení krizových situací při řízení motorového vozidla. Obsahem vzdělávacího programu je teoretická a praktická část. Hlavním cílem je informovat seniory o změnách v legis-lativě a zkusit bezpečnou jízdu. V praktické části mohou řidiči poznat svůj vůz s novými techno-logiemi, které pomáhají řidiči v oblasti prevence vzniku dopravní nehody a je především zamě-řena na správné zásady krizového brzdění na různém povrchu vozovky, zvládnutí smyku a ma-névrování. To vše doplněno o praktickou ukázku první pomoci.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, projektový manažer
Termín: 1. 10. 2019

24. Oslava světového dne fairtrade pěstitelů aneb Férová snídaně
Oslava světového dne fairtradových pěstitelů společně uspořádaného s jarním farmářským a řemeslným trhem v Dačicích za účelem podpory zdravého životního stylu občanů a podpory místních podnikatelů. Fairtrade je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů, řemeslníků i zaměstnanců z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Je založen na vytvoření partnerství mezi producentem na straně jedné a spotřebite-lem na straně druhé. Výrobcům fairtrade nabízí spravedlivé obchodní podmínky, možnost vy-manit se z chudoby, žít důstojný život a plánovat svou budoucnost. Spotřebitelům pak dává fairtrade jedinečnou možnost prostřednictvím každodenního nakupování snadno a účinně se zapojit do snižování chudoby lidí na celém světě.
„Férově“ půjdeme s veřejností posnídat do zámeckého parku.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři
Termín: 11. 5. 2019

25. Světový den boje proti AIDS
Příprava, realizace a vyhodnocení Světového dnu boje proti AIDS konaného ve spolupráci s Ná-rodní sítí podpory zdraví. Vzdělávací program určený pro studenty středních škol s názvem „Hra o AIDS“. Interaktivní program zaměřený na prevenci HIV/AIDS, ostatních pohlavně pře-nosných onemocnění a prevenci nežádoucího otěhotnění, postoje k HIV pozitivním. Velmi in-tenzivní a obsahově plnohodnotný program jehož hlavním cílem bude informovat o zdravot-ních rizicích sexuálního života a možnostech bezpečné ochrany.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři
Termín: 1. 12. 2019

26. Partnerská spolupráce
Rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce s NNO, organizacemi zřizovanými městem a podnikatelskými subjekty.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21
Termín: v průběhu roku 2019

27. Akreditované vzdělávání koordinátorky
Vzdělávání koordinátorky ZMD a MA21 je důležité pro získání zkušeností, dobré praxe a dokla-dem o ukončeném akreditovaném vzdělávání, které je nezbytné pro plnění kritérií MA21. Ko-ordinátorka se zúčastní akreditovaného školení minimálně 2x ročně (letní a podzimní škola NSZM) a bude každoročně obnovovat zlatý certifikát ve vzdělání.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21
Termín: do 30. 10. 2019

28. Postoupení v kategorii C v databázi MA21
Dodržování kvalitativních ukazatelů při implementaci MA21 pro udržení kategorie C „STABILIZACE“ a postupné naplňování kritérií kategorie B „SYSTÉM ŘÍZENÍ“, zadání požadovaných uka-zatelů kritérií do databáze MA21.
Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, tajemník, starosta
Termín: 30. 10. 2019

 


Roční plán zlepšování na rok 2019 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2018 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2018 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2017 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2017 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2016 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2016 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2015 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2015 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2014 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2014 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2013 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2013 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2012 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2012 zde ke stažení