Navigace

Obsah

Plán zlepšování Zdravého města Dačice a místní Agendy 21 pro rok 2020

1. Komunitní plánování – veřejná projednání, kulaté stoly
Kulaté stoly jsou zaměřené na diskuzi, shromažďování a aktivní práci s názory a náměty obča-nů, zúčastňují se jich občané, zástupci úřadu a odborníci z oblasti projednávaného problému. Témata kulatého stolu budou vybrána v návaznosti na ověřené problémy z Fóra Zdravého měs-ta Dačice a potřebnosti Města Dačice. Podmínkou je uspořádání min. 1 kulatého stolu ročně.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, starosta, odbory MěÚ dle tématu KS
Termín: v průběhu roku 2020


2. Studentské zastupitelstvo
Uspořádání simulovaného jednání zastupitelstva města, ve kterém si žáci základních a střed-ních škol v rámci hodiny občanské výchovy na vlastní kůži vyzkouší, jak zasedání zastupitelstva města probíhá. Cílem je přiblížit žákům a studentům komunální politiku, vzbudit jejich zájem o ni a zprostředkovat jim praktickou zkušenost s tím, jak se komunální politika tvoří a jak se lze zapojovat do řešení problémů.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, starosta, tajemník, IT
Termín: 18. 6. 2020; 12. 11. 2020

3. Medializace Zdravého města Dačice a MA21
Pravidelné zveřejňování informací o činnosti a akcích ZMD v Dačickém zpravodaji, aktualizace záložky ZMD na webových stránkách města Dačice, zveřejňování pozvánek a střípků z akcí ZMD v dačické televizi DATEL a správa Facebooku ZMD.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, politik ZMD a MA21, starosta, OKC MěÚ Dačice, Dačická televize DATEL

Termín: v průběhu roku 2020

4. Účast na škole NSZM
Účast koordinátorky na školách Národní sítě Zdravých měst ČR za účelem získání kvalifikačního vzdělání k výkonu funkce. Postupná příprava na obnovu Zlatého certifikátu (kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR), obhájení prostřednictvím e-testu.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, starosta, tajemník
Termín: v průběhu roku 2020

5. Osvětová kampaň Den Země ve spolupráci s JCMP
Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den Země, jejímž cílem je upozornit občany na dopady ničení životního prostředí. Kampaň bude uspořádána ve spolupráci s JCMP.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři
Termín: 18. 4. 2020

6. Hodnotící zpráva MA21 za kalendářní rok 2020
Cílem je informovat vedení úřadu, zastupitele, partnery a občany o aktivitách ZMD. Po projed-nání v radě města bude hodnotící zpráva zveřejněna na stránkách ZMD a MA21.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21
Termín: únor 2021

7. Mezigenerační setkání seniorů s dětmi

Cílem akce „Mezigeneračního setkání“ je stmelovat generace od těch nejmenších – dětí, po studenty a dále seniory. Do setkání budou zapojeny i místní střední školy – SOUZaS připraví pro zúčastněné sladké dobroty a SŠTO provede foto a videodokumentaci. Pro seniory bude připraven bohatý program ve formě písniček, her a oslav (akce bude uspořádána k oslavě Dne matek). Spolupráce s místními školami (mateřské a střední) a DPS.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, SŠTO, partneři

Termín: v průběhu roku 2020

8. Farmářské a řemeslné trhy v Dačicích

Uspořádání farmářských a řemeslných trhů v Dačicích za účelem podpory zdravého životního stylu občanů a podpory místních podnikatelů. O hudební zpestření se postará harmonikář František Dědina. Pro děti bude připravena mini ZOO s JCMP a dílničky s Dačickým okénkem. Zpestřením podzimních trhů by měla být „Ryba na talíři“, projekt MZE. Projekt na podporu sladkovodní akvakultury s názvem RYBA NA TALÍŘ má za cíl zlepšení povědomí široké veřejnosti o pozitivech konzumace sladkovodních ryb. Projekt je zaměřen na prezentaci rybí kuchyně a poukazuje na to, že rybí maso je nejen chutné, ale především obsahuje lehce stravitelné bílkoviny, zdraví prospěšné tuky, minerály a vitamíny.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 9. 5. a 3. 10. 2020

ZLEPŠENÍ V ROCE 2020:

9. Sedmý ročník Fóra Zdravého města Dačice a MA21

Fórum Zdravého města je opakující se veřejné projednání k celkovému rozvoji města. Jde o plánování tzv. od zeleného stolu. Hlavním společným výstupem je formulace desatera priorit „10P“. Výstupy jsou následně ověřeny sociologickým průzkumem společností MindBridge a nově anketou v Mobilním rozhlase. Poté budou priority projednány v radě a zastupitelstvu města. Na Fóru bude prezentace činnosti spolků s následným ohodnocením veřejností a nově vítěz získá pět tisíc korun. Dále bude k dispozici pocitová mapa v papírové verzi a po fóru v elektronické verzi.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, starosta, tajemník

Termín: 10. 2. 2020

10. Ukliďme Česko
Cílem dobrovolnické akce Ukliďme Česko je zbavit město, přidružené vesnice a přírodu volně odhozeného nepořádku a černých skládek. Akce se zúčastní pracovníci Městského úřadu Dači-ce a bude vyzvána i široká veřejnost. Nově budou k účasti osloveny i všechny místní části. Pra-covní pomůcky budou vyžádány dle pokynů pořádající společnosti – Ukliďme Česko. Spoluprá-ce se společností FCC Dačice při svozu nasbíraného odpadu.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, tajemník
Termín: 4. 4. 2020

11. Oslava Dne Země s Městskými lesy

Realizace kampaně na podporu městských lesů, které byly v posledních letech napadeny kůrovcem. Cílem je zlepšit stav Městských lesů a zapojit širokou veřejnost do obnovy lesních porostů napadených kůrovcem. Dále přírodní cestou podpořit hospodaření s vodou a vodními zdroji v krajině. Při realizaci akce budou respektovány principy místní Agendy 21 a bude podpořena mezisektorová spolupráce. Kampaň bude uspořádána ve spolupráci s Městskými lesy.

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, partneři
Termín: 18. 4. 2020

12. Osvětová kampaň Den bez tabáku aneb Branou Podyjí na kole i pěšky

Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den bez tabáku, jejímž cílem bude tentokrát pohyb na čerstvém vzduchu. Světový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 31. května a doprovodný program „Branou Podyjí“ (pěší a cyklotrasy) bude pořádán ve spolupráci s TJ Centropen  dne 09.05.2020. Tento program současně znamená zahájení cyklosturistické sezóny v Jihočeském kraji  a celá akce je i finančně podpořena z grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky.. Zapojení partnerů ZMD.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 31. 5. 2020, 09.05.2020  (doprovodný program)

13. Osvětová kampaň Den bez aut aneb „Na kole dětem“

Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den bez aut na omezení automobilové dopravy ve městě, veřejnost bude motivována k jízdě na dopravním prostředku poháněném vlastní silou, připraven bude program pro děti. Kampaní se přidáme k charitativní cyklo jízdě a podpoříme svojí účastí děti, které se léčí s onkologickými onemocněními.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 31.05.2020

14. Osvětová kampaň Dny zdraví

Příprava, realizace a vyhodnocení kampaně Dnů zdraví za účelem podpory zdraví a zdravého životního stylu. Kampaň bude probíhat v průběhu měsíce září.Hlavními partnery ke spolupráci budou Katolický dům, JCMP, Dačické okénko, SDH aj.. Hlavním cílem celé kampaně Dny zdraví je zajímavou formou informovat občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví a jak je možné předcházet zdravotním potížím. Na kampaň se pokusíme získat externí finanční zdroje.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: září 2020

15. OKNO jarmark

Příprava, realizace a vyhodnocení Okno jarmarku konaného ve spolupráci s Dačickým okénkem. Hlavním cílem je získat finanční podporu na činnost Dačického okénka. Spolupráce s lokálními prodejci, youtubery, partnery ZMD a komisí ZMD. OKNO jarmark umožní setkání a stmelení občanů Dačicka a podpoření dobré věci.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 07.11.2020

16. Antifetfest 2020

Antifetfest je festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby. Pořadatelem festivalu je hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 – 22. Soutěžní snímky jsou zaměřené na problematiku rizikového chování, jako jsou např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasismus, záškoláctví, gambling, domácí násilí apod. Snímky točí přímo žáci základních a středních škol. Oslovením místních škol získáme i přehled k problematice, kterou žáci či studenti nechtějí vyslovit nahlas, přestože je velmi trápí. I když se bude jednat o soutěž, má tento pohled velký přesah, o kterém svědčí již pořádaný jedenáctý ročník. Vlastníkem této ochranné známky, včetně loga, je Městská část Praha 12, která tuto soutěž zorganizovala na svém území již v roce 2007. Od roku 2008 má soutěž celopražský charakter, od roku 2018 Městská část Praha 12 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR soutěž rozšířila za hranice hlavního města a mohou se ji účastnit děti a mládež ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé České republiky. Antifetfest tak získal celorepublikový charakter. Realizace akce proběhne v případě, že bude do projektu přihlášeno minimálně pět snímků. I přes tuto podmínku, bude v Dačicích pořádána dvoudenní akce spojená s vyhodnocením snímků  2. ročníku celorepublikového kola filmového festivalu.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 31. 3. 2020, 7.- 8.10.2020

17. Oslava světového dne fairtrade pěstitelů aneb Férová snídaně

Oslava světového dne fairtradových pěstitelů společně uspořádaného s jarním farmářským a řemeslným trhem v Dačicích za účelem podpory zdravého životního stylu občanů a podpory místních podnikatelů. Fairtrade je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů, řemeslníků i zaměstnanců z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Je založen na vytvoření partnerství mezi producentem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé. Výrobcům fairtrade nabízí spravedlivé obchodní podmínky, možnost vymanit se z chudoby, žít důstojný život a plánovat svou budoucnost. Spotřebitelům pak dává fairtrade jedinečnou možnost prostřednictvím každodenního nakupování snadno a účinně se zapojit do snižování chudoby lidí na celém světě.

„Férově“ půjdeme s veřejností posnídat tentokrát na Palackého náměstí

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 09.05.2020

18. Ježíškova vnoučata

Příprava, realizace a vyhodnocení „Ježíškových vnoučat“ konaných ve spolupráci s MŠ Dačice. Cílem akce je propojit osamocené lidi v domovech a plnit jim vánoční přání. Mateřská školka Dačice bude zjišťovat přání dačických seniorů a společně budeme plnit jejich přání.  Spolupráce s místními školkami, Domovem seniorů a DPS.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, SŠTO, partneři

Termín: v průběhu roku 2020

19. Partnerská spolupráce

Rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce s neziskovými organizacemi, organizacemi zřizovanými městem a podnikatelskými subjekty.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21

Termín: v průběhu roku 2020  

20. Akreditované vzdělávání koordinátorky

Vzdělávání koordinátorky ZMD a MA21 je důležité pro získání zkušeností, dobré praxe a dokladem o ukončeném akreditovaném vzdělávání, které je nezbytné pro plnění kritérií MA21. Koordinátorka se zúčastní akreditovaného školení minimálně 2x ročně (letní a podzimní škola NSZM) a bude každoročně obnovovat zlatý certifikát ve vzdělání.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21

Termín: do 30. 10. 2019

21. Vlastní indikátory

Aby bylo sledování úspěšnosti dosažených cílů MA21 přehledné pro veřejnost, je zapotřebí stanovit a sledovat vlastní indikátory a ukazatele, které nejlépe vychází z diskuse s veřejností. Jedná se o jakékoli indikátory, které veřejnost považuje za jasné a přehledné. Vlastní indikátory musí respektovat tři pilíře udržitelného rozvoje (sociální, ekonomický a environmentální). Stanovenou sadu vlastních indikátorů je nutné pravidelně vyhodnocovat.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, starosta

Termín: v průběhu roku 2020

22.Postoupení v kategorii C v databázi MA21

Dodržování kvalitativních ukazatelů při implementaci MA21 pro udržení kategorie C „STABILIZACE“ a postupné naplňování kritérií kategorie B „SYSTÉM ŘÍZENÍ“, zadání požadovaných ukazatelů kritérií do databáze MA21.

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, tajemník, starosta

Termín: 30.10.2020

 


Roční plán zlepšování na rok 2020 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2019 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2019 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2018 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2018 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2017 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2017 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2016 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2016 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2015 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2015 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2014 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2014 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2013 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2013 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2012 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2012 zde ke stažení