Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Plán zlepšování 2022

Plán zlepšování Zdravého města Dačice a místní Agendy 21 pro rok 2022

 1. Komunitní plánování – kulaté stoly, veřejná projednání

Kulaté stoly jsou zaměřené na diskuzi, shromažďování a aktivní práci s názory a náměty občanů, zúčastňují se jich občané, zástupci úřadu a odborníci z oblasti projednávaného problému. Témata kulatého stolu budou vybrána v návaznosti na ověřené problémy z Fóra Zdravého města Dačice a potřebnosti Města Dačice. Podmínkou je uspořádání min. 2 veřejných projednání za rok.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, starosta, odbory MěÚ dle tématu KS
Termín: v průběhu roku 2022

 1. Studentské zastupitelstvo

Uspořádání simulovaného jednání zastupitelstva města, ve kterém si žáci základních a středních škol v rámci hodiny občanské výchovy na vlastní kůži vyzkouší, jak zasedání zastupitelstva města probíhá. Realizace jednání bude přizpůsobena vládním nařízením (pandemie COVID-19). Cílem je přiblížit žákům a studentům komunální politiku, vzbudit jejich zájem o ni a zprostředkovat jim praktickou zkušenost s tím, jak se komunální politika tvoří a jak se lze zapojovat do řešení problémů.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, starosta, tajemník, IT
Termín: v průběhu roku 2022

 1. Medializace Zdravého města Dačice a MA21

Pravidelné zveřejňování informací o činnosti a akcích ZMD v Dačickém zpravodaji, aktualizace
záložky ZMD na webových stránkách města Dačice, zveřejňování pozvánek a střípků z akcí ZMD v dačické televizi DATEL a správa Facebooku ZMD.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, politik ZMD a MA21, předsedkyně komise ZMD, starosta, OKC MěÚ Dačice, Dačická televize DATEL

Termín: v průběhu roku 2022

 1. Účast na škole NSZM     

Účast koordinátorky na školách Národní sítě Zdravých měst ČR a min. 3 online eRozvojoven za účelem získání kvalifikačního vzdělání k výkonu funkce. Postupná příprava na obnovu Zlatého certifikátu (kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR), obhájení prostřednictvím e-testu.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, starosta, tajemník

Termín: v průběhu roku 2022

 1. Antifetfest 2022

Cílem je upozornit nenásilnou formou na problematiku rizikového chování např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasismus, záškoláctví, gambling, domácí násilí apod. Snímky točí přímo žáci základních a středních škol. Oslovením místních škol získáme i přehled k problematice, kterou žáci či studenti nechtějí vyslovit nahlas, přestože je velmi trápí.

Antifetfest je festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby. Pořadatelem festivalu je hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 – 22. I když se jedná o soutěž, má tento pohled velký přesah, o kterém svědčí již pořádaný jedenáctý ročník. Vlastníkem této ochranné známky, včetně loga, je Městská část Praha 12, která tuto soutěž zorganizovala na svém území již v roce 2007. Od roku 2008 má soutěž celopražský charakter, od roku 2018 Městská část Praha 12 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR soutěž rozšířila za hranice hlavního města a mohou se ji účastnit děti a mládež ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé České republiky. Antifetfest tak získal celorepublikový charakter. Realizace akce proběhne v případě, že bude do projektu přihlášeno minimálně pět snímků. Dačice se zapojí již do 4. ročníku celorepublikového kola filmového festivalu.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, Praha 12 – koordinátoři projektu Antifetfest 2022, partneři

Termín: 31.03.2022, v průběhu roku 2022

 1. Osvětová kampaň Den Země ve spolupráci s Jockey clubem Malý Pěčín

Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den Země, jejímž cílem je upozornit občany na dopady ničení životního prostředí. Kampaň bude uspořádána ve spolupráci se spolkem Jockey club Malý Pěčín.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: v průběhu roku 2022

 1. Mezigenerační setkání seniorů s dětmi

Cílem akce „Mezigeneračního setkání“ je stmelovat generace od těch nejmenších – dětí, po studenty a dále seniory. Do setkání budou zapojeny i místní střední školy – SOUZaS připraví pro zúčastněné sladké dobroty a SŠTO provede foto a video dokumentaci. Pro seniory bude připraven bohatý program ve formě písniček, her a oslav (akce bude uspořádána k oslavě Dne matek). Spolupráce s místními školami (mateřské a střední) a DPS.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, SŠTO, SOUZas, MŠ Bratrská, partneři

Termín: v průběhu roku 2022

 1. Farmářské a řemeslné trhy v Dačicích

Uspořádání farmářských a řemeslných trhů v Dačicích za účelem podpory zdravého životního stylu občanů a podpory místních podnikatelů. O hudební zpestření se postará harmonikář František Dědina. Pro děti bude připravena mini ZOO s JCMP a dílničky s Dačickým okénkem.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 14. května, 8. října 2022

 1. Ježíškova vnoučata

Příprava, realizace a vyhodnocení „Ježíškových vnoučat“ konaných ve spolupráci s MŠ Dačice.

Cílem akce je propojit osamocené lidi v domovech a plnit jim vánoční přání. Mateřská školka Dačice bude zjišťovat přání dačických seniorů a společně budeme plnit jejich přání.  Spolupráce s místními školkami, Domovem seniorů a DPS.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 12/ 2022

 1. Hodnotící zpráva MA21 za kalendářní rok 2022

Cílem je informovat vedení úřadu, zastupitele, partnery a občany o aktivitách ZMD. Po projednání v radě města bude hodnotící zpráva zveřejněna na stránkách ZMD a MA21.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21
Termín: únor 2023

ZLEPŠENÍ V ROCE 2022:

 1. Ukliďme Česko

Cílem dobrovolnické akce Ukliďme Česko je zbavit město, přidružené vesnice a přírodu volně odhozeného nepořádku a černých skládek. Akce bude realizována s organizacemi a dále jednotlivci v závislosti na vládních nařízeních (pandemie COVID-19). Pracovní pomůcky budou vyžádány dle pokynů pořádající společnosti – Ukliďme Česko. Spolupráce se společností FCC Dačice a Technickými službami Dačice při svozu nasbíraného odpadu.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, tajemník

Termín: 02.04.2022

 1. Participativní rozpočet

Příprava, realizace a vyhodnocení Participativního rozpočtu (dále jen PaR). Cílem PaR je zlepšovat komunikaci mezi radnicí a občany při rozhodování o rozdělení financí z městského rozpočtu. Město pro PaR vyčlení určitou částku, pro tento rok to bude 250 000 Kč.  PaR se dá rozdělit do 4 základních fází. V průběhu jednotlivých fází dochází nejdříve ke sběru návrhů ze strany veřejnosti, k následné kontrole došlých návrhů z hlediska splnění stanovených podmínek, poté k hlasování veřejnosti a nakonec k realizaci vybraného projektu či projektů.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, tajemník

Termín: 02-10/2022

 1. Třídím a recykluji

Cílem je naučit žáky ZŠ aktivně třídit odpad a recyklovat. Zábavnou formou absolvují žáci přednášku ke třídění odpadu a vyrobí si zajímavý výrobek. Spolupráce se ZŠ a odborem životního prostředí.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, tajemník

Termín: v průběhu školního roku 2022

 1. 72 hodin třídím odpad

Cílem je naučit veřejnost aktivně třídit odpad zábavnou formou. Výzvu on-line splní ten, kdo dokáže po dobu 72 hodin pečlivě vytřídit ze směsného odpadu plast, papír a sklo. Veřejnost může vytvořit výtvarný výrobek, který bude pro účely malé výstavky na Infocentru. Účastníci  obdrží certifikát o účasti a drobnou odměnu. Výstupem bude mapa odpadu a osvěta o možnostech snížení odpadu. Pořádající společnost 72 hodin – Česká rada dětí a mládeže.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, tajemník

Termín: 02-10/2022

 1. Do práce na kole

Příprava, realizace a vyhodnocení celostátní týmové výzvy s názvem „Do práce na kole“. Je třeba sestavit tým o minimálně dvou a maximálně pěti členech, a pravidelně si spolu s kolegy zapisovat do systému své bezmotorové cesty. Cílem akce je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo, koloběžku nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze. Výzvu každoročně pořádá spolek AutoMat. Při realizaci akce budou respektovány principy místní Agendy 21 a bude podpořena mezisektorová spolupráce. Výzva bude uspořádána ve spolupráci s úředníky MěÚ, dačickými firmami a spolky.

Pro lepší propagaci akce bude vyroben reklamní banner do ulice.

Vyhodnocení DPNK bude spojeno s akcí Den sportu aneb rozhýbáme Dačice dne 11. června, ve 14 h, sportovní areál.

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, pracovníci MěÚ, místní firmy a organizace, partneři

Termín: 05/2022, 11.06.2022

 1. Osminohý běh

Cílem je rozhýbat celé rodiny i s jejich čtyřnohými kamarády. Jockey club MP uspořádá v Malém Pěčíně orientační běh přírodou po vytyčené trati pro tříčlenná družstva (dva lidi + pes nebo kůň).

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, Jockey club MP, tajemník

Termín: 01.05.2022

 1. Osvětová kampaň Den bez tabáku aneb Branou Podyjí na kole i pěšky

Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den bez tabáku, jejímž cílem bude tentokrát pohyb na čerstvém vzduchu. Světový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 31. května a doprovodný program „Branou Podyjí“ (pěší a cyklotrasy) bude pořádán ve spolupráci s TJ Centropen dne 14.05.2022. Tento program současně znamená zahájení cykloturistické sezóny v Jihočeském kraji. Celá akce bude finančně podpořena z grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky. Zapojení partnerů ZMD a dobrovolníků.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 31.05.2021, 14.05.2022  (doprovodný program)

 1. Oslava světového dne fairtrade pěstitelů aneb Férová snídaně

Oslava světového dne fairtradových pěstitelů společně uspořádaného s jarním farmářským a řemeslným trhem v Dačicích za účelem podpory zdravého životního stylu občanů a podpory místních podnikatelů. Fairtrade je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů, řemeslníků i zaměstnanců z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Je založen na vytvoření partnerství mezi producentem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé. Výrobcům fairtrade nabízí spravedlivé obchodní podmínky, možnost vymanit se z chudoby, žít důstojný život a plánovat svou budoucnost. Spotřebitelům pak dává fairtrade jedinečnou možnost prostřednictvím každodenního nakupování snadno a účinně se zapojit do snižování chudoby lidí na celém světě.

„Férově“ půjdeme s veřejností posnídat tentokrát na Palackého náměstí.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, FairTrade ČR, partneři

Termín: 14.05.2022

 1. Na kole dětem aneb U hranic bez hranic

Příprava, realizace a vyhodnocení Na kole dětem konaného ve spolupráci s nadačním fondem Josefa Zimovčáka, který podporuje onkologicky nemocné děti. Hlavním cílem je získat finanční podporu do nadačního fondu. Josef Zimovčák se snaží cílenými aktivitami rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Projekt Na kole dětem se svojí činností především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou nemocí. Město Dačice věnuje dar v hodnotě pět tisíc korun.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 21.05.2022

 1. Den sportu aneb rozhýbáme Dačice

Příprava, realizace a vyhodnocení Dne sportu konaného ve spolupráci s TJ CENTROPEN. Hlavním cílem je rozhýbat Dačice, dále poskytnout veřejnosti výčet sportů, do kterých se mohou zapojit.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, TJ CENTROPEN, tajemník

Termín: 11.06.2022

 1. Osvětová kampaň Den bez aut aneb „Parní léto“

Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den bez aut na omezení automobilové dopravy ve městě. Veřejnost bude motivována k jízdě na dopravním prostředku poháněném vlastní silou, připraven bude program pro děti s Odborem dopravy, hudební skupinou Kořeni vod Kořena a Jockey clubem MP. Budeme se snažit o zapojení seniorů do aktivit spojených s organizací akce.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, MěÚ – Odbor dopravy, partneři

Termín: 06.08.2022

 1. Parní léto (Den bez aut)

Cílem je přiblížit veřejnosti prázdninový projekt Parní léto 2022 v rámci kampaně Den bez aut. Parní léto je projektem Společnosti telčské místní dráhy, která organizuje nostalgické jízdy parních vlaků a shromažďuje historické předměty a dokumenty týkající se stavby a provozu železniční tratě Kostelec u Jihlavy - Slavonice – Schwarzenau. Každé léto se snaží uspořádat nostalgické jízdy parních vlaků na již zmíněné železniční trati. Ve vybraných městech parní vlak zastavuje a ve stanicích je pořádán doprovodný program. V Dačicích bude pořádán doprovodný program s Odborem dopravy, hudební skupinou Kořeni vod Kořena a Jockey clubem MP.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, tajemník

Termín: 06.08.2022

 1. Osvětová kampaň Den zdraví aneb Den prevence

Příprava, realizace a vyhodnocení kampaně Den zdraví za účelem podpory zdraví a zdravého životního stylu. Kampaň bude probíhat v průběhu měsíce září. Den prevence (14.9.) bude věnován různým druhům preventivních programů pro děti a dospělé. Hlavními partnery ke spolupráci budou Loono.cz (tým mladých lékařů, studentů medicíny a dalších profesionálů), místní spolky a neziskové organizace. Některé přednášky budou realizovány v průběhu roku on-line formou, z důvodu vládních nařízení (pandemie Covid-19).

Hlavním cílem celé kampaně Dny zdraví je zajímavou formou informovat občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví a jak je možné předcházet zdravotním potížím.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 14.09.2022, 03-09/2022

 1. Den sociálních služeb

Cílem je zapojit se do celostátní výzvy pořádané APSS ČR, která vyhlásí již XIV. Týden sociálních služeb začátkem října. V rámci tohoto týdne se poskytovatelé sociálních služeb mohou připojit k celostátnímu dni otevřených dveří. Sociální služby se v jakékoli podobě dotýkají životů každého z nás, jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním postižením, ale i lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením apod. Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem, aby mohli pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně trávit volný čas apod. V ČR působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně 700 000 klientů. Místní sociální služby se představí veřejnosti v rámci Dne prevence. Budeme se snažit o zapojení seniorů do aktivit spojených s organizací akce.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: 14.09.2022

 1. Běh pro Světlušku

Cílem je podpořit lidi s těžkým zrakovým handicapem charitativním během. Běží se s čelovkami v úplné tmě.  Počátek běhu byl již v roce 2012 v pražské Stromovce a od té doby se rozšířil do dalších měst po celé České republice - do Brna, Olomouci, Plzně, Jihlavy i Dačic aj. Hlavní myšlenka nočních běhů však zůstává stále stejná: propojovat svět vidících a nevidomých, užít si radost z pohybu a pohodovou atmosféru. Hlavním organizátorem akce je DDM Dačice.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, DDM Dačice, tajemník

Termín: 24.09.2022

 1. Spolupráce studentů GOB a seniorů

Cílem je podpora seniorů při výuce nových technologií, přiblížení sociálních sítích v době pandemie COVID-19, kdy je alespoň (e-)komunikace s jejich blízkými nezbytnou součástí psychického zdraví. Dílčím cílem je naučit studenty více pomáhat seniorům, zároveň se naučí trpělivosti při vysvětlování pro ně jednoduchých věcí a dále čerpat z moudrosti seniorů. Podpora spolupráce studentů místního gymnázia a seniorů (DPS, Domov seniorů).

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři

Termín: v průběhu školního roku 2022

 1. OKNO jarmark

Příprava, realizace a vyhodnocení benefičního Okno jarmarku konaného ve spolupráci s Dačickým okénkem. Hlavním cílem je získat finanční podporu na činnost Dačického okénka. Spolupráce s lokálními prodejci, youtubery, partnery ZMD a komisí ZMD. OKNO jarmark umožní setkání a stmelení občanů Dačicka a neposlední řadě podpořit dobrou věc. Budeme se snažit o zapojení seniorů do aktivit spojených s organizací akce.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, STP Dačice, Dačické okénkopartneři

Termín: 12.11.2022

 1. Partnerská spolupráce

Rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce s neziskovými organizacemi, organizacemi zřizovanými městem a podnikatelskými subjekty.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21

Termín: v průběhu roku 2022

 1. Akreditované vzdělávání koordinátorky

Vzdělávání koordinátorky ZMD a MA21 je důležité pro získání zkušeností, dobré praxe a dokladem o ukončeném akreditovaném vzdělávání, které je nezbytné pro plnění kritérií MA21. Koordinátorka se zúčastní akreditovaného školení minimálně 2x ročně (jarní a podzimní škola NSZM) a bude každoročně obnovovat zlatý certifikát ve vzdělání.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21

Termín: do 30. 10. 2022

 1. Vlastní indikátory

Aby bylo sledování úspěšnosti dosažených cílů MA21 přehledné pro veřejnost, je zapotřebí stanovit a sledovat vlastní indikátory a ukazatele, které nejlépe vychází z diskuse s veřejností. Jedná se o jakékoli indikátory, které veřejnost považuje za jasné a přehledné. Vlastní indikátory musí respektovat tři pilíře udržitelného rozvoje (sociální, ekonomický a environmentální). Stanovenou sadu vlastních indikátorů je nutné pravidelně vyhodnocovat.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, starosta

Termín: v průběhu roku 2022

 1. Udržení v kategorii C v databázi MA21

Dodržování kvalitativních ukazatelů při implementaci MA21 pro udržení kategorie C „STABILIZACE“ a postupné naplňování kritérií kategorie B „SYSTÉM ŘÍZENÍ“, zadání požadovaných ukazatelů kritérií do databáze MA21.

Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, tajemník, starosta

Termín: 30.10.2022

Roční plán zlepšování na rok 2022 zde ke stažení (839.59 kB) (373.45 kB)
Hodnotící zpráva za rok 2021 zde ke stažení (3.76 MB) (3.11 MB)

Roční plán zlepšování na rok 2021 zde ke stažení (839.59 kB)
Hodnotící zpráva za rok 2020 zde ke stažení (3.76 MB)

Roční plán zlepšování na rok 2020 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2019 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2019 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2018 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2018 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2017 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2017 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2016 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2016 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2015 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2015 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2014 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2014 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2013 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2013 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2012 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2012 zde ke stažení

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2
1
3
1
4
4
5
3
6
5
7
4
8
2
9
4
10
3
11
4
12
3
13
4
14
5
15
3
16
3
17
6
18
3
19
4
20
4
21
5
22
4
23
4
24
4
25
5
26
4
27
4
28
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
5

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru