Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Plán zlepšování 2023

Plán zlepšování Zdravého města Dačice a místní Agendy 21 pro rok 2023

1. Komunitní plánování – kulaté stoly, veřejná projednání
Kulaté stoly jsou zaměřené na diskuzi, shromažďování a aktivní práci s názory a náměty obča-nů, zúčastňují se jich občané, zástupci úřadu a odborníci z oblasti projednávaného problému. Témata kulatého stolu budou vybrána v návaznosti na ověřené problémy z Fóra Zdravého měs-ta Dačice a potřebnosti Města Dačice. Podmínkou je uspořádání min. 1 kulatého stolu ročně.


Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, starosta, odbory MěÚ dle tématu KS
Termín: v průběhu roku 2023


2. Studentské zastupitelstvo
Uspořádání simulovaného jednání zastupitelstva města, ve kterém si žáci základních a střed-ních škol v rámci hodiny občanské výchovy na vlastní kůži vyzkouší, jak zasedání zastupitelstva města probíhá. Cílem je přiblížit žákům a studentům komunální politiku, vzbudit jejich zájem o ni a zprostředkovat jim praktickou zkušenost s tím, jak se komunální politika tvoří a jak se lze zapojovat do řešení problémů.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, starosta, tajemník, IT
Termín: v průběhu roku 2023


3. Medializace Zdravého města Dačice a MA21
Pravidelné zveřejňování informací o činnosti a akcích ZMD v Dačickém zpravodaji, aktualizace záložky ZMD na webových stránkách města Dačice, zveřejňování pozvánek a střípků z akcí ZMD v dačické televizi DATEL a správa Facebooku ZMD.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, politik ZMD a MA21, starosta, OKC MěÚ Dačice, Dačická televize DATEL
Termín: v průběhu roku 2023


4. Účast na škole NSZM
Účast koordinátorky na školách Národní sítě Zdravých měst ČR za účelem získání kvalifikačního vzdělání k výkonu funkce. Postupná příprava na obnovu Zlatého certifikátu (kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR), obhájení prostřednictvím e-testu.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, starosta, tajemník
Termín: v průběhu roku 2023

5. Osvětová kampaň Den Země ve spolupráci s Jockey clubem Malý Pěčín
Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den Země, jejímž cílem je upozornit ob-čany na dopady ničení životního prostředí. Kampaň bude uspořádána ve spolupráci se spolkem Jockey club Malý Pěčín.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři
Termín: v průběhu roku 2023


6. Mezigenerační setkání seniorů s dětmi
Cílem akce „Mezigeneračního setkání“ je stmelovat generace od těch nejmenších – dětí, po studenty a dále seniory. Do setkání budou zapojeny i místní střední školy – SOUZaS připraví pro zúčastněné sladké dobroty a SŠTO provede foto a video dokumentaci. Pro seniory bude připra-ven bohatý program ve formě písniček, her a oslav (akce bude uspořádána k oslavě Dne ma-tek). Spolupráce s místními školami (mateřské a střední) a DPS.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, MŠ Bratrská, SŠTO, partneři
Termín: v průběhu roku 2023


7. Farmářské a řemeslné trhy v Dačicích
Uspořádání farmářských a řemeslných trhů v Dačicích za účelem podpory zdravého životního stylu občanů a podpory místních podnikatelů. O hudební zpestření se postará harmonikář František Dědina. Pro děti bude připravena mini ZOO s JCMP a dílničky s Dačickým okénkem.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři
Termín: v průběhu roku 2023


8. Osminohý běh
Cílem je rozhýbat celé rodiny i s jejich čtyřnohými kamarády. Jockey club MP uspořádá v Malém Pěčíně orientační běh přírodou po vytyčené trati pro tříčlenná družstva (dva lidi + pes nebo kůň).
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, Jockey club MP, tajemník
Termín: 01.05.2023


9. Běh pro Světlušku
Příprava, realizace a vyhodnocení celostátní akce Běh pro Světlušku. Cílem je podpořit lidi s těžkým zrakovým handicapem charitativním během. Běží se s čelovkami v úplné tmě. Počátek běhu byl již v roce 2012 v pražské Stromovce a od té doby se rozšířil do dalších měst po celé České republice - do Brna, Olomouci, Plzně, Jihlavy i Dačic aj. Hlavní myšlenka nočních běhů však zůstává stále stejná: propojovat svět vidících a nevidomých, užít si radost z pohybu a po-hodovou atmosféru. Hlavním organizátorem akce je DDM Dačice.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, DDM Dačice, tajemník
Termín: 23.09.2023

10. Hodnotící zpráva MA21 za kalendářní rok 2023
Cílem je informovat vedení úřadu, zastupitele, partnery a občany o aktivitách ZMD. Po projed-nání v radě města bude hodnotící zpráva zveřejněna na stránkách ZMD a MA21.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21
Termín: únor 2024

ZLEPŠENÍ V ROCE 2023:
11. Setkání školních parlamentů
Příprava, realizace a vyhodnocení „Setkání školních parlamentů“. K diskuzi jsou přizvány školy, které mají školní parlamenty, ale i dvě školy, které zatím parlament nemají, a to ZŠ v ul. B. Němco-vé a SŠTO Dačice. Cílem uspořádání celé akce bude vzájemné seznámení členů všech školních par-lamentů a diskuze nejen ke stanovenému tématu. Hlavním tématem bude „hudební klub v Béčku“.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, vedení města, školy, partneři
Termín: 22.03.2023


12. Den bez aut
Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den bez aut na omezení automobilové do-pravy ve městě. Veřejnost bude motivována k jízdě na dopravním prostředku poháněném vlastní silou. V rámci programu bude otevřeno nové dopravní hřiště a pro děti připravena zábavná spor-tovní soutěž s Odborem dopravy. Pro dospělé budou připraveny novinky z dopravy, které sdělí Městská policie, PČR a Besip.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, MěÚ – odbor dopravy, partneři
Termín: 25.03.2023


13. Preventivní program pro seniory
Příprava, realizace a vyhodnocení preventivního programu pro seniory. Preventivní program pro seniory bude představen v rámci setkání členů STP. Preventivní program přednese PČR na aktuální téma, které trápí nejen seniory. Jedná se o tzv. šmejdy po telefonu, mailových komunikacích atd. Občan díky těmto organizovaným skupinám přijde o značnou část peněz z vlastního bankovního účtu.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, vedení města, partneři
Termín: v průběhu roku 2023


14. Tvoříme Dačice
Příprava, realizace a vyhodnocení participativního rozpočtu. Tvoříme Dačice je výzva pro občany Dačic ke změně prostřednictvím tzv. participativního rozpočtu. Participativní rozpočet umožňuje občanům se zapojit do rozhodování o rozvoji svého města. Město vymezí část peněz z ročního roz-počtu a občané pak podávají návrhy k vylepšení části města. V tomto ročníku se budeme soustředit na zeleň. Návrhy se posoudí k realizovatelnosti a nechá se o nich občany hlasovat. Návrh s nejvyšším počtem hlasů bude realizován.

Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, vedení města, partneři
Termín: v průběhu roku 2023


15. Česko naslouchá – Dačice naslouchají
Příprava, realizace a vyhodnocení celorepublikového projektu „Česko naslouchá“. Naslouchání zlepšuje vztahy, prohlubuje pocit důvěry a vzájemnosti, zklidňuje mysl a tiší emoce. Přitom jedno-duché, hluboké naslouchání není získanou dovedností, ale vrozenou schopností každého z nás. Je dostupné každému. Jeho benefity jsou zřejmé velmi rychle v prožitku jak naslouchajícího, tak toho, komu je nasloucháno. Výsledkem praktikování hlubokého naslouchání se přirozeně stávají věci, které naše běžné chápaní (myšlení) často popisuje jako zázraky, zdroj: ceskonasloucha.cz. V Dači-cích se projekt uskuteční ve spolupráci s Otevřenými okny, bližší informace jsou uvedeny na we-bu:www.ceskonasloucha.cz/dacice/
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, Otevřená okna, partneři
Termín: 14.04.2023


16. Ukliďme Česko
Příprava, realizace a vyhodnocení celorepublikového projektu „Ukliďme Česko“.
Cílem dobrovolnické akce Ukliďme Česko je zbavit město, přidružené vesnice a přírodu volně od-hozeného nepořádku a černých skládek. Akce se zúčastní pracovníci Městského úřadu Dačice a bude vyzvána i široká veřejnost. Nově budou stanoveny uklízecí trasy a opět vyzveme k účasti místní spolky. Pracovní pomůcky budou vyžádány dle pokynů pořádající společnosti – Ukliďme Česko. Spolupráce se společností FCC Dačice a Technickými službami Dačice při svozu nasbíraného odpadu. Městské lesy poskytnou zázemí při ukončení akce.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, tajemník
Termín: 15.04.2023


17. Rozbor SKO
Příprava, realizace a vyhodnocení rozboru komunálního odpadu. Cílem rozboru je snížení komu-nálního odpadu k uložení na skládku v Borku. V průběhu roku budou naplánovány čtyři rozbory ve vytyčených oblastech. Nutností bude ukončit skládkování recyklovatelných a biologicky rozložitel-ných odpadů. Nejpozději od roku 2024 zahájit třídění kuchyňských a jídelních odpadů pro výrobu bioplynu.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, MěÚ - Odbor životního prostře-dí, partneři
Termín: v průběhu roku 2023

18. Oslava Dne Země s Knihovnou Matěje Mikšíčka
Příprava, realizace a vyhodnocení celostátní kampaně „Den Země“. Realizace kampaně na podporu bezobalových obchodů. Cílem je šířit osvětu a podpořit snížení obalových materiálů. V Knihovně Matěje Mikšíčka proběhne osvěta v podobě přednášek a workshopů. V dopoledních hodinách se zaměříme na maminky s dětmi a odpoledne na širokou veřejnost. Pozvání přijal Odbor životního prostředí a bezobalové obchody s drogérii a potravinami. Při realizaci akce budou respektovány principy místní Agendy 21 a bude podpořena mezisektorová spolupráce. Kampaň bude uspořádá-na ve spolupráci s Knihovnou Matěje Mikšíčka.
Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, partneři
Termín: 18.04.2023


19. Osvětová kampaň Den Země ve spolupráci s MŠ
Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den Země, jejímž cílem je upozornit občany (nejen dospělé) na dopady ničení životního prostředí. Kampaň bude uspořádána ve spolupráci s Mateřskou školkou, která má akci již jako tradici. Výrobky z recyklovaného odpadu vytvořené dětmi, budou vystaveny na Infocentru.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři
Termín: 22.04.2023


20. Oslava světového dne fairtrade pěstitelů aneb Férová snídaně
Příprava, realizace a vyhodnocení celostátního happeningu na podporu fair trade a lokálních po-travin s názvem „Férová snídaně“.
Oslava světového dne fairtradových pěstitelů společně uspořádaného s jarním farmářským a ře-meslným trhem v Dačicích za účelem podpory zdravého životního stylu občanů a podpory místních podnikatelů. Fairtrade je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů, řemeslníků i zaměstnanců z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Je založen na vytvoření partnerství mezi producentem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé. Vý-robcům fairtrade nabízí spravedlivé obchodní podmínky, možnost vymanit se z chudoby, žít dů-stojný život a plánovat svou budoucnost. Spotřebitelům pak dává fairtrade jedinečnou možnost prostřednictvím každodenního nakupování snadno a účinně se zapojit do snižování chudoby lidí na celém světě. „Férově“ půjdeme s veřejností posnídat na Palackého náměstí. Oslovíme hlavního protagonistu fairtrade v ČR p. Komínka (vedoucí kampaní a dokumentarista k přednáškám do škol) k realizaci přednášek.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři
Termín: 13.05.2023

21. Do práce na kole
Příprava, realizace a vyhodnocení celostátní týmové výzvy s názvem „Do práce na kole“. Je třeba sestavit tým o minimálně dvou a maximálně pěti členech, a pravidelně si spolu s kolegy zapisovat do systému své bezmotorové cesty. Cílem akce je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní pro-středek po městě používali jízdní kolo, koloběžku nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze. Výzvu každoročně pořádá spolek AutoMat.
Novinkou je zapojení škol – žáků a studentů. Do školy na kole je týmová výzva pro všechny, kdo sestaví tým o minimálně dvou a maximálně pěti členech, a pravidelně spolu se spolužáky dojíždí během května do školy na kole, koloběžce, chodí pěšky nebo běhají. Škola se přihlásí jako organi-zace a tím získá pro své student(k)y slevu 60 % na startovném.
Při realizaci akce budou respektovány principy místní Agendy 21 a bude podpořena mezisektorová spolupráce. Výzva bude uspořádána ve spolupráci s úředníky MěÚ, dačickými firmami a spolky.
Pro lepší propagaci akce bude opět vystaven banner do ulice.
Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, vedení města, partneři
Termín: 05/2023


22. Osvětová kampaň Den bez tabáku aneb Branou Podyjí na kole i pěšky
Příprava, realizace a vyhodnocení osvětové kampaně Den bez tabáku, jejímž cílem bude pohyb na čerstvém vzduchu. Světový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 31. května a doprovodný pro-gram „Branou Podyjí“ (pěší a cyklotrasy) bude pořádán ve spolupráci s TJ Centropen dne 13.05.2023. Pro příznivce pochodu, připravíme pokyny pro správný „nordic walking“. Zapojení partnerů ZMD a dobrovolníků.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři
Termín: 31.05.2023, 13.05.2023 (doprovodný program)


23. Na kole dětem aneb U hranic bez hranic
Příprava, realizace a vyhodnocení cyklistické charitativní akce Na kole dětem aneb U hranic bez hranic. Akci podpoří svou účastí cyklisti z projektu Do práce na kole. Trasa bude zkrácena o Slavo-nice tj. pojede se směrem na Želetavu, Jemnici, Staré Hobzí a zpět do Dačic.
Hlavním cílem je získat finanční podporu do nadačního fondu. Josef Zimovčák se snaží cílenými aktivitami rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Projekt Na kole dětem se svojí činností především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat trau mata způsobená těžkou nemocí.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, organizátoři charitativní akce, partneři
Termín: 20.05.2023


24. Na kole dětem
Příprava, realizace a vyhodnocení cyklistické charitativní akce napříč celou republikou. Cyklotour započne v Ostravě 31. května. a bude zakončena 10. června v obci Zichovec. V Dačicích tour zastaví při 5. etapě dne 5. června v dopoledních hodinách. Protagonistovi akce Josefu Zimovčákovi bude předán šek na podporu onkologicky nemocných dětí.
Hlavním cílem je získat finanční podporu do nadačního fondu. Josef Zimovčák se snaží cílenými aktivitami rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Projekt Na kole dětem se svojí činností především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat trau-mata způsobená těžkou nemocí.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, nadační fond J. Zimovčáka, partneři
Termín: 05.06.2023


25. T-mobile Olympijský běh
Příprava, realizace a vyhodnocení T-Mobile Olympijského běhu. T-Mobile Olympijský běh oslavuje radost z pohybu a sport jako takový. Akcí si připomínáme mezinárodní Olympijský den, tedy zalo-žení Mezinárodního olympijského výboru. T-Mobile Olympijský běh je vůbec největší běžeckou událostí u nás. V jeden den, přesně v jeden čas vybíhají s živým startem na vlnách Radiožurnálu tisíce běžců po celé České republice– ať už jako součást hlavních závodů nebo ve školách.
Český atletický svaz ocenil T-Mobile Olympijský běh již šestkrát za sebou v TOP běžeckých soutě-žích. Spolupořadatelem akce je TJ Centropen. Státní zámek Dačice poskytne zázemí.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, TJ Centropen, organizátoři akce T-mobile olympijský běh, partneři
Termín: 21.06.2023


26. Osvětová kampaň Den zdraví
Příprava, realizace a vyhodnocení kampaně Den zdraví za účelem podpory zdraví a zdravého život-ního stylu. Kampaň proběhne 13. září v rámci Dne prevence. Den prevence bude věnován různým druhům preventivních programů pro školy a veřejnost. Hlavními partnery ke spolupráci budou Státní zdravotní ústav - Regionální centrum podpory zdraví SZÚ JčK, Popálky, Liga proti rakovině, Rozkoš bez rizika, Anděl strážný, místní spolky a neziskové organizace.
Hlavním cílem celé kampaně Den zdraví je zajímavou formou informovat občany o tom, jak správ-ně pečovat o své zdraví a jak je možné předcházet zdravotním potížím.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři
Termín: 13.09.2023


27. Den sociálních služeb
Příprava, realizace a vyhodnocení dne sociálních služeb. Cílem je zapojit se do celostátní výzvy po-řádané APSS ČR. V rámci tohoto týdne se poskytovatelé sociálních služeb mohou připojit k celo-státnímu dni otevřených dveří. Sociální služby se v jakékoli podobě dotýkají životů každého z nás, jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním postižením, ale i lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením apod. Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem, aby mohli pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně trávit volný čas apod. V ČR působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně 700 000 klientů. Místní sociální služby se představí veřejnosti v rámci Dne pre-vence. Budeme se snažit o zapojení seniorů do aktivit spojených s organizací akce.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři
Termín: 13.09.2023


28. Antifetfest 2023
Příprava, realizace a vyhodnocení 5. ročníku celorepublikového projektu Antifetfest 2023.
Antifetfest je festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby. Pořadate-lem festivalu je hlavní město Praha ve spolupráci s městskými částmi Praha 1 – 22. Soutěžní sním-ky jsou zaměřené na problematiku rizikového chování, jako jsou např. drogová závislost, kriminali-ta, šikana, rasismus, záškoláctví, gambling, domácí násilí apod. Snímky točí přímo žáci základních a středních škol. Oslovením místních škol získáme i přehled k problematice, kterou žáci či studenti nechtějí vyslovit nahlas, přestože je velmi trápí. I když se bude jednat o soutěž, má tento pohled velký přesah, o kterém svědčí již pořádaný sedmnáctý ročník. Vlastníkem této ochranné známky, včetně loga, je Městská část Praha 12, která tuto soutěž zorganizovala na svém území již v roce 2007. Od roku 2008 má soutěž celopražský charakter, od roku 2018 Městská část Praha 12 ve spo-lupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR soutěž rozšířila za hranice hlavního města a mohou se ji účastnit děti a mládež ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé České republiky. Antifetfest tak získal celorepublikový charakter. Realizace akce proběhne v případě, že bude do projektu přihlášeno minimálně pět snímků.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři
Termín: 31.03.2023, v průběhu roku 2023


29. Zdravá jídelna v MŠ Dačice
Příprava, realizace a vyhodnocení akce „Ochutnávka zdravých jídel“ pro rodiče. Akce proběhne ve spolupráci s Mateřskou školkou Bratrská. Cílem akce je vyzdvihnout zdravá jídla, která se v mateřské školce vaří už několik let. Školní jídelna Mateřské školy Dačice získala jako první a v Ji-hočeském kraji prestižní certifikát Zdravá školní jídelna. Tento certifikát uděluje Státní zdravotní ústav České republiky pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR, po splnění 10 kritérií a kontrole veškerých souvisejících dokladů. V současné době je do projektu zapojeno 241 školních jídelen, certifikáty se může pyšnit 110 z nich (Zdroj: http://www.msdacice.cz/). Ochutnávka zdravých jídel proběhne v rámci setkání rodičů, jejichž děti byly přijaty do MŠ.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři
Termín: v průběhu roku 2023


30. Ježíškovi pomocníci
Příprava, realizace a vyhodnocení projektu „Ježíškovi pomocníci“ ve spolupráci s vánoční „Cha-loupkou Dačice“.
Cílem akce je propojit osamocené lidi nejen v domovech a plnit jim vánoční přání. Chaloupka a veřejnost se zapojí do plnění přání seniorů. Zjišťování přání dačických seniorů bude ve spolupráci s institucemi (Domovem seniorů, DPS) a veřejností. Do projektu se zapojí i Mateřská školka Dačice.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, partneři
Termín: v průběhu roku 2023 (11-12/2023)


31. Partnerská spolupráce
Rozšíření a zkvalitnění partnerské spolupráce s neziskovými organizacemi, organizacemi zřizova-nými městem a podnikatelskými subjekty.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21
Termín: v průběhu roku 2023


32. Akreditované vzdělávání koordinátorky
Vzdělávání koordinátorky ZMD a MA21 je důležité pro získání zkušeností, dobré praxe a dokladem o ukončeném akreditovaném vzdělávání, které je nezbytné pro plnění kritérií MA21. Koordinátor-ka se zúčastní akreditovaného školení minimálně 2x ročně (letní a podzimní škola NSZM) a bude každoročně obnovovat zlatý certifikát ve vzdělání.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21
Termín: do 30. 10. 2023


33. Vlastní indikátory
Aby bylo sledování úspěšnosti dosažených cílů MA21 přehledné pro veřejnost, je zapotřebí stano-vit a sledovat vlastní indikátory a ukazatele, které nejlépe vychází z diskuse s veřejností. Jedná se o jakékoli indikátory, které veřejnost považuje za jasné a přehledné. Vlastní indikátory musí respek-tovat tři pilíře udržitelného rozvoje (sociální, ekonomický a environmentální). Stanovenou sadu vlastních indikátorů je nutné pravidelně vyhodnocovat.
Odpovědnost: koordinátorka ZMD a MA21, komise ZMD a MA21, starosta
Termín: v průběhu roku 2023


34. Databáze MA21
Dodržování kvalitativních ukazatelů při implementaci MA21 pro kategorizaci. Zadávání ukazatelů kritérií do databáze MA21.
Odpovědnost: koordinátorka, komise ZMD a MA21, tajemník, starosta
Termín: 30.10.2023

Roční plán zlepšování na rok 2023 zde ke stažení (839.59 kB) (373.45 kB)
Hodnotící zpráva za rok 2022 zde ke stažení (3.76 MB) (3.11 MB)

Roční plán zlepšování na rok 2022 zde ke stažení (839.59 kB) (373.45 kB)
Hodnotící zpráva za rok 2021 zde ke stažení (3.76 MB) (3.11 MB)

Roční plán zlepšování na rok 2021 zde ke stažení (839.59 kB)
Hodnotící zpráva za rok 2020 zde ke stažení (3.76 MB)

Roční plán zlepšování na rok 2020 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2019 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2019 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2018 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2018 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2017 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2017 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2016 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2016 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2015 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2015 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2014 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2014 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2013 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2013 zde ke stažení
Hodnotící zpráva za rok 2012 zde ke stažení

Roční plán zlepšování na rok 2012 zde ke stažení

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
4
1
7
2
6
3
8
4
5
5
4
6
4
7
4
8
7
9
8
10
4
11
4
12
4
13
5
14
4
15
7
16
7
17
3
18
4
19
3
20
5
21
5
22
5
23
2
24
1
25
1
26
2
27
3
28
1
29
1
30
2
31

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru