Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2017/97

USNESENÍ 97.zasedání rady města Dačice
konané dne 14.12.2017 v zasedací místnosti rady
2265/97/RM/2017 Dodatek č. 2 ke SOD - "D.01.04 - Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 5. 2017 se společností STAVING, Studená spol. s r. o., IČO 482 02 258, spočívající v realizaci stavby ,,Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice", kterým se mění předmět smlouvy a kterým se snižuje celková cena za dílo z dodatku č. 1 o 90 342,82 Kč bez DPH na konečných 11 635 221,40 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 5. 2017 se společností STAVING, Studená spol. s r. o., IČO 482 02 258, spočívající v realizaci stavby ,,Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice", kterým se mění předmět smlouvy a kterým se snižuje celková cena za dílo z dodatku č. 1 o 90 342,82 Kč bez DPH na konečných 11 635 221,40 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování:Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2266/97/RM/2017 Vyhodnocení VZ na projektové práce - C.01.04 Výstavba ZTV Nivy II - PD (2. vyhlášení)
I. Rada města schvaluje zrušení zadávacího řízení na akci s názvem "Výstavba ZTV Nivy II - PD (2. vyhlášení)".
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2267/97/RM/2017 B.01.05 - Přístavba učeben k ZŠ Komenského v Dačicích - předložení žádosti o dotaci

I. Rada města schvaluje

 1. předložení žádosti o dotaci na akci s názvem "Přístavba učeben k ZŠ Komenského v Dačicích" z programu Ministerstva financí ČR - podprogram 29821300 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.
 2. zajištění předfinancování projektu s názvem "Přístavba učeben k ZŠ Komenského v Dačicích".
 3. financování vlastního podílu pro akci s názvem "Přístavba učeben k ZŠ Komenského v Dačicích".
 4. znění a podepsání čestného prohlášení dle přílohy tohoto přednesu.

[Výsledek hlasování:Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2268/97/RM/2017 Darovací smlouvy - přijetí finančních darů na V. městský televizní ples konaný v roce 2018

I. Rada města schvaluje darovací smlouvy o poskytnutí finančních darů Městu Dačice v celkové výši 16.000 Kč na uspořádání V. Městského televizního plesu od firem SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, Telč, IČ: 251 72 654; STAVONA Tender, spol. s r.o., Pražská 8, Jihlava, IČ: 028 5 0311 a TREBILIFT, s.r.o., Novodvorská 1110, Třebíč, IČ: 255 05 734.
[Výsledek hlasování:Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2269/97/RM/2017 Stanovení normy ztratného na zásoby v KD Beseda
I. Rada města ruší usnesení č. 1566/62/RM/2016 ze dne 21. 12. 2016.
II. Rada města schvaluje normu ztratného ve výši 1,00 % z celkového objemu nakoupeného zboží v kalendářním roce a evidovaného ve skladových zásobách na oddělení kulturních aktivit. 
[Výsledek hlasování:Pro: 5, Proti: 0,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2270/97/RM/2017 Schválení rozpočtů PO v oblasti kultury na rok 2018
I. Rada města schvaluje rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti kultury na rok 2018 dle přílohy.
[Výsledek hlasování:Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2271/97/RM/2017 Prodloužení nájemní smlouvy společnosti Ledax
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v DPS Dačice čp. 221/I se společností Ledax o.p.s., kterým se prodlouží doba nájmu nebytových prostor využívaných pro činnost pečovatelské služby v DPS Dačice do 31. 12. 2019.
[Výsledek hlasování:Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2272/97/RM/2017 Přístup přes pozemek města
I. Rada města schvaluje umožnění přístupu přes pozemek města Dačice na zahradu domu 53/II, ul. Antonínská v Dačicích MUDr. Ladislavě Fabešové. Přístup maximálně 2x do roka s oznámením na OSB, a to týden dopředu a na dobu max. 5 dní v celku.
[Výsledek hlasování:Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2273/97/RM/2017 Schválení rozpočtů PO v oblasti školství na rok 2018
I. Rada města schvaluje rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti školství na rok 2018 dle přílohy.
[Výsledek hlasování:Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2274/97/RM/2017 Změna použití fondů - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje změnu použití fondů Mateřské školy Dačice na pořízení zahradního altánu na pracovišti v ul. Bratrská tak, že prostředky fondu investic budou použity ve výši 192.000 Kč a prostředky rezervního fondu budou použity ve výši 67.000 Kč.
[Výsledek hlasování:Pro: 5, Proti: 0,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2275/97/RM/2017 Účast v dotačním programu - ZŠ v ul. Komenského
I. Rada města souhlasí s účastí Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, v dotačním programu Jihočeského kraje pro rok 2018 Rozvoj venkova a krajiny - "Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta a cílená podpora EVVO ve školách" s projektem "Cílený rozvoj povědomí žáků o přírodě regionu a environmentálních souvislostech"- dle podmínek uvedených v žádosti školy.
[Výsledek hlasování:Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2276/97/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 31/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2017 v těchto objemech: příjmy 86.300,00 Kč, výdaje 86.300,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování:Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2277/97/RM/2017 Občanská obslužnost v r. 2018

I. Rada města schvaluje

1. uzavření dodatků ke smlouvám na zajištění občanské obslužnosti města  
    Dačice na r. 2018 mezi městem Dačice a Technickými službami Dačice
    s.r.o. uvedené v příloze č. 1 usnesení :

 • dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na údržbu a správu záložního zdroje el.energie a ultrazvukových el. snímačů
 • dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zajištění provozu, údržby a oprav kašen vč. údržby drobného městského mobiliáře
 • dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na údržbu sportovního stadionu
 • dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejného WC
 • dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na správu děts. hřišť a sportovišť
 • dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zajištění činností spojených s provozováním veřejných pohřebišť
 • dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na údržbu a opravy míst. komunikací a chodníků uvedených v pasportu míst. komunikací
 • dodatek č. 16 ke Smlouvě o dílo na úklid a čištění veř. prostranství
 • dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na údržbu zeleně.

2. Ceník prací a služeb platný od 1. 1. 2018 uvedený v příloze č. 2 usnesení. 

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků ke smlouvám na zajištění občanské obslužnosti s Technickými službami Dačice s.r.o. pro r. 2018 vč. ceníku prací a služeb platného od 1. 1. 2018.
[Výsledek hlasování:Pro: 5, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2278/97/RM/2017 Výpůjčka pozemků p. č. 2431/8 a p. č. 2431/49 včetně stavby, k. ú. Dačice (98)
I. Rada města schvaluje výpůjčku nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2431/49 o výměře 450 m2 včetně stavby bez č. p./č. e. a pozemku p. č. 2431/8 o výměře 4.227 m2 mezi městem Dačice, jako půjčitelem, a spolkem SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Dačice, se sídlem Neulingerova 144/I, Dačice, jako vypůjčitelem, za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Rada města schvaluje povolení sídla spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dačice na adrese Tyršova, Dačice v objektu na pozemku st. č. 2431/49 v katastrálním území Dačice.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce.
[Výsledek hlasování: Pro: 5,Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2279/97/RM/2017 Plán kontrolní činnosti na rok 2018
I. Rada města schvaluje plán kontrolní činnosti na rok 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 5,Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2280/97/RM/2017 Organizační ujednání o výdeji údajů a jejich využívání
I. Rada města schvaluje uzavření Organizačního ujednání o výdeji údajů a jejich využívání uzavírané mezi městem Dačice a PČR, Územní odbor Jindřichův Hradec.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Organizačního ujednání o výdeji údajů a jejich využívání uzavírané mezi městem Dačice a PČR, Územní odbor Jindřichův Hradec.
[Výsledek hlasování:Pro: 5, Proti: 0,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2281/97/RM/2017 Přijetí finančního daru na vydání knihy
I. Rada města schvaluje přijetí sponzorského daru od společností Dačická pekárna, ZD Staré Hobzí, ZEMSPOL Dešná a Agros Slavonice za účelem vydání knihy  "Kříže v Krajině" v celkové výši 200 000 Kč.
[Výsledek hlasování:Pro: 5, Proti: 0,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru