Obsah

USNESENÍ 101.zasedání rady města Dačice
konané dne 12.2.2018 v zasedací místnosti rady

2373/101/RM/2018 Jednostranné započtení kauce na úhradu pohledávky
I. Rada města schvaluje započtení pohledávky města Dačice na nájemném za užívání nebytových prostor v budově čp. 4 a 5 na Palackého nám., Dačice I, za měsíce říjen 2017 ve výši 21.217,35 Kč, listopad 2017 ve výši 21.217,35 Kč a prosinec 2017 ve výši 21.217,35 Kč,  proti pohledávce pana ░░░░, na vrácení jistoty dle čl. II odstavec čtyři smlouvy o nájmu nebytových prostor ve výši 53.000 Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem oznámení o jednostranném započtení vzájemných pohledávek města Dačice a pana ░░░░.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0,Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2374/101/RM/2018 Koupě pozemků v k. ú. Dačice
I. Rada města mění své usnesení č.2179/94/RM/2017 ze dne 22. 11. 2017 takto:
rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 2433/1 o výměře 3517 m2, p. č. 2432/8 o výměře 67 m2, p. č. 2432/5 o výměře 202 m2 a p. č. 2432/1 o výměře 439 m2 z výlučného vlastnictví ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2375/101/RM/2018 Směna pozemků v k. ú. Lipolec a k. ú. Dačice (127)
I. Rada města mění usnesení č. 2005/87/RM/2017 ze dne 30. 8. 2017 takto:
Rada města doporučuje schválit směnu nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to pozemků p. č. 2084 - trvalý travní porost o výměře 5.569 m2, p. č. 3049 - lesní pozemek o výměře 5.514 m2, p. č. 2075 - ostatní plocha o výměře 167 m2, p. č. 2076 - ostatní plocha o výměře 71 m2, p. č. 2078 - ostatní plocha o výměře 11 m2, p. č. 2077 - ostatní plocha o výměře 696 m2, p. č. 673/3 - trvalý travní porost o výměře 60 m2 a p. č. 675/9 - ostatní plocha o výměře 101 m2 směnou za pozemek p. č. 1440/4 o výměře 1105 m2 - ostatní plocha / jiná plocha, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2803-8183/2017 z pozemku p. č. 1440/1 v k. ú. Dačice, a to s finančním vyrovnáním ve výši dle znaleckého posudku ve prospěch společnosti ZEMOS s.r.o., za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0,Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2376/101/RM/2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu zřídit stavbu na cizím pozemku
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatků č. 1  ke smlouvám o právu zřídit stavbu na cizím pozemku uzavřené mezi městem Dačice, jako stavebníkem a ░░░░  a společností AUTO Štěpán s.r.o., sídlem Kapetova 113, 380 01 Dačice, jako vlastníky pozemků, dle přílohy č. 1 a č. 2.
III. Rada města pověřuje podpisem Dodatků č. 1 ke  smlouvám o právu zřídit stavbu na cizím pozemku.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2377/101/RM/2018 Poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2018 a 2019" z rozpočtu města
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2018 a 2019" dle přílohy č. 1.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2378/101/RM/2018 Poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2018 a 2019" z rozpočtu města
I. Rada města schvaluje poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2018 a 2019" pro Český svaz včelařů, z.s., ZO Dačice ve výši 15.000 Kč.
II. Rada města schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta