Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2020/36

USNESENÍ z 36.zasedání rady města Dačice
konané dne 22.1.2020 v zasedací místnosti rady628/36/RM/2020 Město Dačice - změna složení povodňové komise
I. Rada města odvolává Ing. Jiřího Müllera a Stanislava Tobolku, DiS., z povodňové komise města Dačice.
II. Rada města schvaluje s platností od 23. 1. 2020 změnu ve složení povodňové komise města Dačice (viz příloha), kterou zřídila dne 23. 01. 2019 (číslo usnesení: 23/8/RM/2019/Veřejný) podle § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
III. Rada města jmenuje Ing. Lukáše Skořepu, vedoucího odboru životního prostředí Městského úřadu Dačice, místopředsedou povodňové komise města Dačice, Ing. Martina Vavrušku, pracovníka odboru životního prostředí Městského úřadu Dačice, členem povodňové komise města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

629/36/RM/2020 Nabídka bytu č. 1 Dolní Němčice 15 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného startovacího bytu č. 1, Dolní Němčice čp. 15  veřejnosti tak, jak je uvedeno v usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

630/36/RM/2020 Výpověď z nájmu bytu 221/I - 43
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 43, o velikosti 1+0, v bytovém domě 221/I, ul. Bratrská v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░ ke dni 29. 2. 2020.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájmu na byt č.  43, o velikosti 1+0, v bytovém domě 221/I, ul. Bratrská v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░ ke dni 29. 02. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

631/36/RM/2020 Schválení místa poskytování školských služeb u ŠJ Dačice a změna zřizovací listiny ŠJ Dačice
I. Rada města schvaluje vznik místa poskytování školských služeb školní jídelna - výdejna u Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 na adrese Komenského 7/V., 380 01 Dačice s účinností od 1. 3. 2020.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní jídelna Dačice, Boženy Němcové 213, která se vydává v úplném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

632/36/RM/2020 Schválení místa poskytování školských služeb u MŠ Dačice a změna zřizovací listiny MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje vznik místa poskytování školských služeb školní jídelna - výdejna u Mateřské školy Dačice na adrese Sokolská 163/V., 380 01 Dačice a na adrese Bratrská 153/I., 380 01 Dačice s účinností od 1. 3. 2020.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Dačice, která se vydává v úplném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

633/36/RM/2020 Zvýšení příspěvku na provoz - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje

1.zvýšení příspěvku na provoz pro Základní školu Dačice, Komenského 7 ve výši 580.000,00 Kč na vybavení nových učeben školními pomůckami.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2020 po této změně je následující:

1. příspěvek na provoz celkem 5.207.000,00 Kč, z toho příspěvek na mimořádné akce 1.096.000,00 Kč,

2. příspěvek na investice 49.000,00 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]

 

634/36/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 v těchto objemech: příjmy 13.227.972,75 Kč, výdaje 3.193.221,61 Kč, financování -10.034.751,14 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

635/36/RM/2020 Prodej pozemku v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy - 16. kolo (187)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku v obci a k. ú. Dačice p. č. 2945/24 o výměře 1154 m2, dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do vlastnictví společnosti Flexi Building s.r.o.,  IČO 081 04646, se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 64, Telč-Vnitřní Město, 588 56 Telč, za kupní cenu ve výši 1 396 340,- Kč (tj. 1210,- Kč/m2), za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
 

V případě, že by nedošlo k podpisu kupní smlouvy ze strany výše uvedené společnosti, schválit prodej pozemku v obci a k. ú. Dačice p. č. 2945/24  o výměře 1154 m2, dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do vlastnictví manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░, za nabídnutou kupní cenu 1 350 180 Kč (tj. 1170,- Kč/m2).

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

636/36/RM/2020 Prodej části pozemku p. č. 2429/15 v k. ú. Dačice (189)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit  prodej části pozemku 2429/15 - ostatní plocha o přibližné výměře 6 m2 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví níže uvedených vlastníků bytových jednotek v bytovém domě v ulici Máchova č. 441, 442 a 443/V, a to takto:  

░░░░ ░░░░ ░░░░  ░░░, k id. podílu ve výši 2/125 do SJM,               

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░, k id. podílu ve výši 17/500,             

░░░░ ░░░░ ░░░░  ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 23/1000,            

░░░░ ░░░░ ░░░░  ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 17/500 do SJM,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, k id. podílu ve výši 1/125,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░, k id. podílu ve výši 17/500 do SJM,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░, k id. podílu ve výši 27/1000,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, k id. podílu ve výši 27/1000 do SJM,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, k id. podílu ve výši 27/1000,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, k id. podílu ve výši 13/500,

 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░, k id. podílu ve výši 13/500 do SJM, 

 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░, k id. podílu ve výši 1/125,

 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 13/500,

 Stavební bytové družstvo Jindřichův Hradec, IČ: 00038300, sídlem Na Piketě 535, 377 01 Jindřichův Hradec, k id. podílu ve výši 141/250,

 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 27/1000,

 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 2/125,

 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░, k id. podílu ve výši 27/1000,

 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, k id. podílu ve výši 2/125,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, k id. podílu ve výši 17/500.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

637/36/RM/2020 Pronájem pozemku p. č. 488 v k. ú. Dačice (136)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 488 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1.900 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

638/36/RM/2020 Smlouva o právu provést stavbu na části pozemku p. č. 1684 v k. ú. Dačice (166)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p. č. 1684 v k. ú. Dačice o přibližné výměře 85 m2, mezi spotřebním družstvem Jednota s. d., sídlem sídliště Vajgar 595, 377 01 Jindřichův Hradec, jako vlastníkem pozemku, a městem Dačice, jako stavebníkem a investorem, za podmínek dle přílohy usnesení č.1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

639/36/RM/2020 Dodatek č. 1 - Smlouva o výpůjčce velké mobilní buňky
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce velké mobilní buňky ze dne 14. 10. 2019, uzavřené mezi městem Dačice, jako vypůjčitelem, a Svazem měst a obcí Jihočeského kraje, Jirsíkova 2, České Budějovice, jako půjčitelem.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]640/36/RM/2020 Smlouva o provozování mobilní buňky (10)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o provozování mobilní buňky mezi městem Dačice, jako vypůjčitelem, a společností FCC Dačice, s.r.o., sídlem U Stadionu 50/V, Dačice, jako provozovatelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o provozování mobilní buňky.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

641/36/RM/2020 Plná moc - Oprava chodníku v ulici Nádražní, Dačice

I. Rada města schvaluje udělení plné moci firmě Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o. k zastupování města Dačice při všech úkonech souvisejících s projednáním projektové dokumentace na stavbu  "Oprava chodníku v ulici Nádražní, Dačice" s dotčenými orgány a správci sítí.

II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělené plné moci zmocněnci firmu Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o. k zastupování města Dačice při všech úkonech souvisejících s projednáním projektové dokumentace na stavbu  "Oprava chodníku v ulici Nádražní, Dačice" s dotčenými orgány a správci sítí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

642/36/RM/2020 Smlouva o dílo - Odbahnění biologického rybníka M. Pěčín

I. Rada města schvaluje

 1. v souladu s ust. čl. 2, odst. 7.  Směrnice Rady města Dačice č. 1/2018 O postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu přímé zadání stavebních prací "Odbahnění biologického rybníka, M. Pěčín" firmě Technické služby Dačice s.r.o., sídlem U Stadionu 50/V, Dačice, IČ 260 40 344,
 2. uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem Technické služby Dačice s.r.o., IČ 260 40 344, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 520.000 Kč bez DPH a termínem realizace od 27. 1. 2020 do 30. 4. 2020.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

643/36/RM/2020 Vyhlášení VZ - "B.01.20 Rekonstrukce kotelny MŠ Bratrská"
I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací akce s názvem "Rekonstrukce kotelny MŠ Bratrská" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Členy komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce kotelny MŠ Bratrská".
 3. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce kotelny MŠ Bratrská".
 4. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

644/36/RM/2020 Vyhlášení VZ - A.01.22 Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé
I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

645/36/RM/2020 Vyhodnocení VZ na akci - "D.01.23 Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa"

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, IČ: 28145968, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 945.000,- Kč bez DPH a s termínem dokončení 1. části (DÚR) do 150 dnů od podpisu SOD,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, IČ: 28145968, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 945.000,- Kč bez DPH a s termínem dokončení 1. části (DÚR) do 150 dnů od podpisu SOD.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, IČ: 28145968 na zhotovení projektové dokumentace akce Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

646/36/RM/2020 Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit na základě nařízení vlády č. 338/2019 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva, které jsou uvedeny v příloze usnesení, a to s účinností od 1. 3. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

647/36/RM/2020 Navýšení počtu zaměstnanců
I. Rada města schvaluje navýšení celkového počtu zaměstnanců o jedno místo s nástupem od 3. února 2020 na 94 osob.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

648/36/RM/2020 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Města Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

649/36/RM/2020 Připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
I. Rada města schvaluje připojení města Dačice k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. března 2020 na budově radnice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

650/36/RM/2020 Schůze komisí v místních částech
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí harmonogram schůzí komisí v místních částech za účasti vedení města pro rok 2020.
III. Rada města bere se souhlasem na vědomí Přehled plnění požadavků za rok 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta


 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru