Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2020/51

USNESENÍ z 51.zasedání rady města Dačice
konané dne 29.7.2020 v zasedací místnosti rady929/51/RM/2020 Použití fondu investic - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje použití finančních prostředků fondu investic Základní školy Dačice, Komenského 7 ve výši 47.800,00 Kč na dofinancování pořízení mycího stroje.  
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

930/51/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 16/2020
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2020 v těchto objemech: příjmy 307.522,10 Kč, výdaje 307.522,10 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

931/51/RM/2020 Dodatek č. 1 ke SOD - D.01.13 Zateplení domu 162/V, Tř. 9 května Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 2. 2020 se společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČ 720 91 444, spočívající v realizaci stavby ,,Zateplení domu 162/V, Tř. 9 května Dačice", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje se cena díla o 80 938,00 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 2. 2020 se společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČ 720 91 444.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

932/51/RM/2020 Dodatek č. 2 ke SOD - A.01.22 - Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 3. 2020 se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., IČ 480 35 599, spočívající v realizaci stavby ,,Terminál Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje se cena díla o 634 113,21 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 3. 2020 se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., IČ 480 35 599.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

933/51/RM/2020 Záměr bezúplatného převodu pozemku v k. ú. Bílkov (173)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu části nemovitosti pro účely rozšíření skládky komunálního odpadu Borek, a to části pozemku p. č. 1259/2 o přibližné výměře 74 m2 v obci Dačice a katastrálním území Bílkov z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu části pozemku p. č. 1259/2 o výměře 74 m2 v obci Dačice a katastrálním území Bílkov z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

934/51/RM/2020 Smlouva o právu provést stavbu (174)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku v rámci stavby "Křižovatka silnic II/151 a II/406 u Dačic", mezi městem Dačice jako vlastníkem pozemků a Jihočeským krajem, prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 01 České Budějovice, jako investorem stavby, a to na pozemcích:

1803 - lesní pozemek v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic,

2316/1 - trvalý travní porost v k. ú. Dačice,

2316/2 - trvalý travní porost v k. ú. Dačice,

2317/1 - lesní pozemek v k. ú. Dačice,

2349 - lesní pozemek v k. ú. Dačice,

2771/13 - ostatní plocha v k. ú. Dačice,

2832/3 - vodní plocha v k. ú. Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o právu provést stavbu.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

935/51/RM/2020 Prodej částí pozemků p. č. 599/12 a p. č. 592/33 v k. ú. Bílkov (195)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit  prodej částí pozemků p. č. 599/12 - orná půda o přibližné výměře 650 m2 a p. č. 592/33 - ostatní plocha o přibližné výměře 35 m2 v obci Dačice a k. ú. Bílkov z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví žadatelky paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░, za cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem s přičtením nákladu spojených s uzavřením prodeje a za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

936/51/RM/2020 Prodej části pozemku p. č. 79/1 a zřízení věcného břemene na p. č. 79/1 v k. ú. Dačice (197)
I. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení plynovodní přípojky na pozemku p. č. 79/1 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako povinným, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░, jako oprávněnými, za podmínek dle návrhu usnesení uvedených.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej části nemovitosti v obci a k. ú. Dačice, a to p. č. 79/1 o výměře 11 m2  z vlastnictví města Dačice do vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

937/51/RM/2020 Prodej části pozemku p. č. 499/2 v k. ú. Hradišťko u Dačic (198)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to části pozemku p. č. 499/2 - lesní pozemek o přibližné výměře 400 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

938/51/RM/2020 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a věcného břemene cesty a stezky v k. ú. Lipolec (341)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, konktrétně vodovodní přípojky a věcného břemene cesty a stezky - vybudování nového sjezdu na pozemku p. č. 868/1 v k. ú. Lipolec, mezi panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░, jako budoucím oprávněným a investorem, a městem Dačice, jako budoucím povinným a vlastníkem pozemku za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Lipolec.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

939/51/RM/2020 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti (343)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v rámci stavby "Nová splašková kanalizace a obnova vodovodu - Lipolec", mezi městem Dačice jako investorem a budoucím oprávněným, a Jihočeským krajem, prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 01 České Budějovice, jako vlastníkem pozemku a budoucím povinným, a to na pozemku p. č. 871/4 v k. ú. Lipolec, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

940/51/RM/2020 Směrnice rady města č. 1/2020
I. Rada města schvaluje Směrnici rady města č. 1/2020 - Pravidla pro poskytování odměn ředitelům s. r. o., které zakládá město Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu, místostarostku a místostarostu města podpisem Směrnice rady města č. 1/2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

941/51/RM/2020 Smlouva o dílo - B.01.27 Modernizace učeben a kabinetu gymnázia

I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem Technické služby Dačice s. r. o., IČ 260 40 344, na akci B.01.27 Modernizace učeben a kabinetu gymnázia s celkovou nabídkovou cenou ve výši 698 010,90 Kč bez DPH a termínem realizace od 31. 7. 2020 do 30. 9. 2020.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo na akci B.01.27 Modernizace učeben a kabinetu gymnázia.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

942/51/RM/2020 Pronájem prodejního stánku a části parcely 2749 k. ú. Dačice (Kancnýřův sad)

I. Rada města schvaluje

  1. zveřejnění záměru pronajmout movitou věc - prodejní stánek o rozměru 300 x 210 cm a současně nemovitou věc - část pozemku p. č. 2749 v k. ú. Dačice o výměře 20 m2 v obci a k. ú. Dačice na  období od 18. 11. 2020 do 10. 1. 2021, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
  2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

943/51/RM/2020 Dodatek č. 2 - Odbahnění Biologického rybníka, Malý Pěčín
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 1. 2019 uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou Technické služby Dačice, s. r. o., U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, IČO: 26040344, jako zhotovitelem, na akci "Odbahnění Biologického rybníka, Malý Pěčín", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jíří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
3
17
2
18
2
19
3
20
3
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru