Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2020/58

USNESENÍ z 58.zasedání rady města Dačice
konané dne 14.10.2020 v zasedací místnosti rady

1059/58/RM/2020 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby (Ledax o. p. s.)I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 40 - pečovatelská služba, jejímž poskytovatelem je společnost Ledax o. p. s., Riegrova 51, České Budějovice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1060/58/RM/2020 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby (RESIDENT 2000 o. p. s.)
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 40 - pečovatelská služba, jejímž poskytovatelem je společnost RESIDENT 2000 o. p. s., Svobodova 106/III, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1061/58/RM/2020 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby (Otevřená OKNA-STD)
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 67 - sociálně terapeutická dílna, jejímž poskytovatelem je zapsaný ústav Otevřená OKNA z. ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1062/58/RM/2020 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby (APLA Jižní Čechy z. ú.)
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 54 - raná péče, jejímž poskytovatelem je zapsaný ústav APLA Jižní Čechy, Farského 887, Tábor.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1063/58/RM/2020 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby (Společnost pro ranou péči)
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 54 - raná péče, jejímž poskytovatelem je Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice, Čechova 164/1, České Budějovice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1064/58/RM/2020 Aktualizace odpisového plánu - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje aktualizaci č. 3, odpisového plánu Mateřské školy Dačice na rok 2020 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1065/58/RM/2020 Provoz v MŠ Dačice - podzimní prázdniny
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí omezení provozu MŠ Dačice v době podzimních prázdnin ve dnech 26.10. - 27.10. a 29. 10. - 30. 10. 2020 včetně, dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1066/58/RM/2020 Odměny ředitelům PO ve školství
I. Rada města schvaluje výši odměn pro ředitele příspěvkových organizací zřízených Městem Dačice v oblasti školství za školní rok 2019/2020 tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení s tím, že odměna ░░░░ ░░░░ bude vyplacena z prostředků fondu odměn Školní jídelny Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1067/58/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 21/2020
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2020 v těchto objemech: příjmy -1.780.188,28 Kč, výdaje 112.504,95 Kč, financování 1.892.693,23 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1068/58/RM/2020 Pronájem místnosti č. 145 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p. Janou Bartolčicovou, IČO: 73544086 se sídlem ░░░░ ░░░░, na pronájem místnosti č. 145 o ploše 16,91 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 11. 2020 na dobu neurčitou, pro provozování foto a video prací, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 4.443 Kč s tím, že tato částka bude s platností od 1. 1. 2021 upravena každý rok o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s p. Janou Bartolčicovou, IČO: 73544086 se sídlem ░░░░ ░░░░, na pronájem místnosti č. 145 o ploše 16,91 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 11. 2020 na dobu neurčitou, pro provozování foto a video prací.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1069/58/RM/2020 Pronájem místnosti č. 114 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s jednatelem společnosti Fénix A+M s. r. o., IČO: 02059720 se ░░░░ ░░░░, na pronájem místnosti č. 114 o ploše 20 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 11. 2020 na dobu neurčitou, pro provozování vedení účetnictví a daňového poradenství, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 4.712 Kč s tím, že tato částka bude  s platností od 1. 1. 2021 upravena každý rok o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s jednatelem společnosti Fénix A+M s. r. o., IČO: 02059720 se sídlem ░░░░ ░░░░ na pronájem místnosti č. 114 o ploše 20 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 11. 2020 na dobu neurčitou, pro provozování vedení účetnictví a daňového poradenství.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1070/58/RM/2020 Nabídka bytu 163/IV - 4 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 4, Nivy 163/IV v Dačicích, veřejnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1071/58/RM/2020 Vyhlášení ZŘ - A.04.46 Rybník Peráček
I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení zadávacího řízení s názvem "Rybník Peráček" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Osoby určené pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Rybník Peráček".
 3. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky s názvem "Rybník Peráček".
 4. Seznam dodavatelů, kterým bude odeslána Výzva k podání nabídek.


[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1072/58/RM/2020 Smlouva o zpracování sedimentů z rybníka Peráček
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy se společností Kompostárna Podyjí s. r. o., IČO 281 21 732, se sídlem Borek č. p. 20, 380 01 Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy se společností Kompostárna Podyjí s. r. o., IČO 281 21 732, se sídlem Borek č. p. 20, 380 01 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1073/58/RM/2020 Vyhlášení VZ na PD - "B.02.21 Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO"

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace akce s názvem "Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení akce s názvem "Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO".
 3. Členy komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení akce s názvem "Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO".
 4. Odstoupení od Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy uzavřené dne 12. 4. 2017 se společností E.ON Distribuce a. s. na přeložku vysokonapěťových kabelů v pozemku p. č. 2633/58 pro realizaci multifunkční haly.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1074/58/RM/2020 Rozpočtový výhled investičních akcí pro roky 2021 - 2025
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí dokument "Rozpočtový výhled investičních akcí pro roky 2021 - 2025" tak, jak je uveden v příloze.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1075/58/RM/2020 Vyhodnocení VZ na služby - A.04.56 "Plán ÚSES - ORP Dačice, aktualizace vymezení systému ekologické stability"

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhodnocení veřejné zakázky "Plán ÚSES - ORP Dačice, aktualizace vymezení systému ekologické stability" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek.
 2. Přidělení veřejné zakázky společnosti Geo Vision s. r. o., Chodovická 472/4, 193 00 Praha.
 3. Uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností Geo Vision s. r. o., Chodovická 472/4, 193 00 Praha, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 138 000 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností -  Geo Vision s. r. o., Chodovická 472/4, 193 00 Praha, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 138 000  Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1076/58/RM/2020 Prodej pozemku p. č. 164/6 v k. ú. Chlumec u Dačic (196)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětného pozemku do výlučného vlastnictví žadatele ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1077/58/RM/2020 Prodej části pozemku p. č. 25/1 v k. ú. Velký Pěčín (200)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku p. č. 25/1 o přibližné výměře 60 m2 v k. ú. Velký Pěčín z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1078/58/RM/2020 Prodej pozemku v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy - 17. kolo (201)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku v obci a k. ú. Dačice p. č. 2945/3 o výměře 819 m2 k. ú. Dačice do společného jmění manželů pana ░░░░ ░░░░, bytem ░░░░ ░░░░ a paní ░░░░ ░░░░, bytem ░░░░ ░░░░, za kupní cenu ve výši 1 373 463 Kč (tj. 1677 Kč/m2), za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
 V případě, že by nedošlo k podpisu kupní smlouvy ze strany výše uvedených kupujících, schválit prodej pozemku v obci a k. ú. Dačice p. č. 2945/3 o výměře 819 m2  do vlastnictví dalších žadatelů, za jimi nabídnutou cenu.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1079/58/RM/2020 Prodej části pozemku p. č. 340/5 v k. ú. Malý Pěčín (205)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění, schválit prodej pozemku 340/5 - ostatní plocha o výměře 75 m2 oddělený na základě geometrického plánu č. 205-57/2020 z pozemku p. č. 340/1 v k. ú. Malý Pěčín z výlučného vlastnictví města Dačice do společného jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených a za podmínky zřízení věcného břemena pro vedení VO. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1080/58/RM/2020 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice (345)
I. Rada města ruší usnesení č. 963/52/RM/2020 ze dne 5. 8. 2020.
II. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu "Dačice, Uhelné sklady - kabel. vedení NN" na pozemcích p. č. 2706/1 a  p. č. 2706/6 v obci a k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným a vlastníkem nemovitostí, a společností E.ON Distribuce a. s., sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, jako budoucím oprávněným a investorem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1081/58/RM/2020 Zrušení záměru na zřízení věcného břemene služebnosti cesty - přístupu a příjezdu na pozemcích p. č. 2216 a p. č. 2217/1 v k. ú. Dačice (354)
I. Rada města schvaluje zrušení záměru na zřízení věcného břemene služebnosti cesty -přístupu a příjezdu přes služebné pozemky p. č. 2216 a p. č. 2217/1 v k. ú. Dačice, ve prospěch žadatele a vlastníka panujícího pozemku p. č. 2217/3 v k. ú. Dačice, ░░░░ ░░░░  schváleného usnesením Rady města Dačice 1035/56/RM/2020 ze dne 16. 9. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1082/58/RM/2020 Zřízení věcného břemene služebnosti cesty - přístupu a příjezdu na pozemcích p. č. 2429/19 a p. č. 2429/200 v k. ú. Dačice (358)
I. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti cesty - přístupu a příjezdu přes služebné pozemky p. č. 2429/19 a p. č. 2429/200 v k. ú. Dačice, ve prospěch žadatelů a spoluvlastníků (každý k id. 1/2) panujících pozemků p. č. 2429/74 a p. č. 2429/5 v k. ú. Dačice, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č.1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1083/58/RM/2020 Udělení výjimky pro vjezd vozidel FCC Dačice, s. r. o. na komunikaci II/151 v době rekonstrukce a využití objízdné trasy
I. Rada města souhlasí s udělením výjimky pro vjezd vozidel společnosti FCC Dačice, s. r. o. (registračních značek uvedených v žádosti) na komunikaci II/151 během její rekonstrukce a využití objízdné trasy Hostkovice - Dolní Němčice v termínu od 11. 10. 2020 do ukončení stavebních prací.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1084/58/RM/2020 Plán zimní údržby 2020/2021
I. Rada města schvaluje operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice 2020/2021 dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1085/58/RM/2020 Schválení kontokorentu pro Městské lesy Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje obnovu kontokorentního úvěru  ve výši 2 000 000 Kč se splatností 31. 10. 2021, který je zajištěn zástavním právem a zákazem zcizení a zatížení k nemovitostem parcela č. st. 71, jejíž součástí je stavba č. p. 25, st. 98, jejíž součástí je jiná stavba bez č. p., dále p. č. 35/8, 51/3, 51/4, 35/18 a 35/19, vše  v katastrálním území Hradišťko u Dačic, k pohledávkám z pojistného plnění a k pohledávkám z běžného účtu. Úvěr je poskytován Českou spořitelnou, a. s.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1086/58/RM/2020 Zpráva o průběhu prodeje investičního majetku - ke dni 6. 10. 2020
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu prodeje investičního majetku ke dni 6. 10. 2020 a výhled prodeje investičního majetku do konce roku, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1087/58/RM/2020 Plná moc - Rekonstrukce chodníku Dlouhá čp. 435 - 437, Dačice
I. Rada města schvaluje udělení plné moci panu Ing. Vladimíru Zadákovi k zastupování Města Dačice při všech úkonech souvisejících s projednáním projektové dokumentace na stavbu  "Rekonstrukce chodníku Dlouhá čp. 435 - 437, Dačice" s dotčenými orgány a správci sítí.
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělené plné moci zmocněnci panu Ing. Vladimíru Zadákovi k zastupování Města Dačice při všech úkonech souvisejících s projednáním projektové dokumentace na stavbu  "Rekonstrukce chodníku Dlouhá čp. 435 - 437, Dačice" s dotčenými orgány a správci sítí.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1088/58/RM/2020 Přehled e-úkolů zadaných RM
I. Rada města bere na vědomí s uložením úkolů přehled a plnění e-úkolů.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1089/58/RM/2020 Docházka a plány výborů ZM a komisí rady na rok 2020
I. Rada města bere na vědomí s uložením úkolů předložené plány činnosti a docházku výborů ZM a komisí rady v roce 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1090/58/RM/2020 Dar pro velitele jednotky SDH
I. Rada města schvaluje peněžitý dar ve prospěch velitele JSDH p. ░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ve výši ░░░░ Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
3
17
2
18
2
19
3
20
3
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru