Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2021/68


USNESENÍ z 68.zasedání rady města Dačice
konané dne 27.1.2021 v zasedací místnosti rady
1233/68/RM/2021 Veřejnoprávní smlouva s obcí Červený Hrádek - výkon působnosti obce, registr RÚIAN
I. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dačice a obcí Červený Hrádek, se sídlem Červený Hrádek 14, IČO: 00476714, za podmínek dle přílohy č. 1  usnesení, na základě níž bude město Dačice pro obec Červený Hrádek zajišťovat výkon kompetencí vůči registru RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí).
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1234/68/RM/2021 Nabídka pronájmu startovacího bytu č. 28, 175/I
I. Rada města schvaluje nabídku volného startovacího bytu č. 28 v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích veřejnosti, tak jak je uvedeno v usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1235/68/RM/2021 Výměna bytu č. 8, 200/V za byt č. 2, 175/I
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 8, 200/V ul. Sokolská, o velikosti 2+1, uživatel ░░░░ ░░░░, za byt č. 2, 175/I ul. Bratrská  o velikosti 1+1, volný po ░░░ ░░░. Nájemní smlouva bude uzavřena  na dobu neurčitou od 1. 3. 2021.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 2, 175/I ul. Bratrská  o velikosti 1+1 s panem ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1236/68/RM/2021 Neprodloužení nájmu 58-5
I. Rada města rozhoduje neprodloužit nájemní smlouvu uzavřenou dne 26. 9. 2018 s panem ░░░░ ░░░░ na byt č. 5, ul. Palackého náměstí 58/I v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1237/68/RM/2021 Pronájem místnosti č. 145 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s jednatelem společnosti Konoro s. r. o., IČO: 03862283, sídlo podnikání Hlinecká 1557/3, České Budějovice s Bc. Jiřím Cechem na pronájem místnosti č. 145 o ploše 16,91 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 2. 2021 na dobu neurčitou, pro provozování - tvorba technické dokumentace a příprava strojní výroby, autodoprava shánění zakázek za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 4.585 Kč s tím, že tato částka bude s platností od 1. 1. 2022 upravena každý rok o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s jednatelem společnosti Konoro s. r. o., IČO: 03862283, sídlo podnikání Hlinecká 1557/3, České Budějovice s Bc. Jiřím Cechem na pronájem místnosti č. 145 o ploše 16,91 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 2. 2021 na dobu neurčitou pro provozování - tvorba technické dokumentace a příprava strojní výroby, autodoprava shánění zakázek.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1238/68/RM/2021 Ukončení nájemní smlouvy na místnost č. 17 Pal. náměstí 3/I
I. Rada města schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu místnosti č. 17, včetně společně užívaných prostor v prvním nadzemním podlaží, v objektu Pal. náměstí 3/I v Dačicích, uzavřené 1. 6. 2018 s DSO Mikroregion Dačicko, sídlem Krajířova 27, Dačice, IČ: 712 23 649, dohodou k 31. 1. 2021.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy s předsedou Mikroregionu Dačicko Ing. Karlem Macků. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1239/68/RM/2021 Doplnění Směrnice rady města R2-18 o nájmech bytů v majetku města
I. Rada města schvaluje směrnici, kterou se mění Směrnice rady města č. R 2-18 o nájmech bytů v majetku města, dle přílohy usnesení, a vydává ji pod číslem R1-21.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1240/68/RM/2021 Změna poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2020 a 2021" z rozpočtu města pro rok 2020, 2021
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu poskytnutí peněžních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2020, 2021 subjektům dle přílohy č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1241/68/RM/2021 Odměňování vedoucích pracovníků PO ve školství k 1. 1. 2021
I. Rada města schvaluje navrhovanou výši měsíčního platu u jmenovaných pracovníků dle přílohy s účinností od  1. 1. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

1242/68/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 v těchto objemech: příjmy 2.705.573,64 Kč, výdaje 3.011.966,30 Kč, financování 306.392,66 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1243/68/RM/2021 Vyhlášení VZ na PD - "B.01.06 Vybudování učeben a zázemí pro školní družinu ZŠ B. Němcové"
I. Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace akce s názvem "Vybudování učeben a zázemí pro školní družinu ZŠ B. Němcové" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení akce s názvem "Vybudování učeben a zázemí pro školní družinu ZŠ B. Němcové".
  3. Členy komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení akce s názvem "Vybudování učeben a zázemí pro školní družinu ZŠ B. Němcové".


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1244/68/RM/2021 Smlouva o vzájemném plnění na p. č. 868/1 a p. č. 89/1 v k. ú. Lipolec (182)
I. Rada města schvaluje uzavření bezúplatné Smlouvy o vzájemném plnění na pozemcích p. č. 868/1 a p. č. 89/1 v k. ú. Lipolec, mezi městem Dačice jako vlastníkem pozemků, oprávněným a povinným z plnění závazku smlouvy, a panem ░░░░ ░░░░ a paní ░░░░ ░░░░, bytem ░░░░ ░░░░, jako vlastníky movité věci - plechové garáže, oprávněnými a povinnými z plnění závazku smlouvy, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.   
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o vzájemném plnění v k. ú. Lipolec.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1245/68/RM/2021 Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo - údržba zeleně
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 35/2015 - údržba zeleně, dle přílohy č. 1 usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 35/2015 - údržba zeleně.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1246/68/RM/2021 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice. (370) (371) (373)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí uzavřených, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným a budoucími oprávněnými a investory stavby:
společností EG.D, a. s., sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černé Pole, pro stavbu "Dačice, Družstevní a Nádražní ul. - NN", na pozemcích p. č. 2799/1 a p. č. 1440/4 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
společností EG.D, a. s., sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černé Pole, pro stavbu "Dačice, parkoviště - VN, TS, NN", na pozemcích p. č. 1676 a p. č. 2839/9 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4, společností EG.D, a. s., sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černé Pole, pro stavbu "Dačice, PRECISION ENGINEERING -VN", na pozemcích p. č. 2271/7 a p. č. 2771/8 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 7.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1247/68/RM/2021 Smlouva o zřízení služebnosti v k. ú. Dačice (372)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 2312/12, vodní plocha  o výměře 21 m2 v k. ú. Dačice, mezi státním podnikem Povodí Moravy s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, jako povinným, a městem Dačice, jako oprávněným, za účelem realizace stavby "Oprava a obnova cesty Toužín - Hostkovice", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1248/68/RM/2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování sportovních služeb č. 542/2020
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování sportovních služeb č. 542/2020, dle přílohy č. 1 usnesení. 
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování sportovních služeb č. 542/2020, dle přílohy č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1249/68/RM/2021 Odměna jednatele společnosti Technické služby Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje podle § 59, odst. 2  zákona o obchodních korporacích dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 14. 10. 2014, uzavřené mezi společností Technické služby Dačice s. r. o., jako příkazcem, a panem ░░░░ ░░░░, bytem ░░░░ ░░░░ jako příkazníkem, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1250/68/RM/2021 Odměna jednatele společnosti Městské lesy Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje podle § 59, odst. 2  zákona o obchodních korporacích dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 3. 11. 2014, uzavřené mezi společností Městské lesy Dačice s. r. o., jako příkazcem, a panem ░░░░ ░░░░, bytem ░░░░ ░░░░ jako příkazníkem, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1251/68/RM/2021 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1252/68/RM/2021 Smlouva o spolupráci při realizaci programu REVOLUTION TRAIN
I. Rada města schvaluje smlouvu o spolupráci mezi Městem Dačice a nadačním fondem NOVÉ ČESKO, Eliášova 274/4, Dejvice, 160 00 Praha 6 při realizaci programu REVOLUTION TRAIN pro žáky, studenty a veřejnost.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
IV. Rada města pověřuje místostarostku přípravou darovacích smluv se sponzory tohoto projektu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru