Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2021/72

USNESENÍ z 72.zasedání rady města Dačice
konané dne 24.3.2021 v zasedací místnosti rady
1324/72/RM/2021 Příprava tvorby participativního rozpočtu pro Dačice
I. Rada města bere na vědomí návrh na tvorbu participativního rozpočtu a spolupráci s neziskovou organizací Agora CE, o. p. s. se sídlem Petra Rezka 12/12, 140 00, Praha 4 - Nusle.
II. Rada města schvaluje pracovní skupinu ve složení Kateřina Marková - místostarostka města, Ilona Brabencová - koordinátorka ZMD, Markéta Nováčková - pracovnice odboru kultury a Marie Buzková - vedoucí odboru stavební úřad, která bude spolupracovat s vedením města a na tvorbě participativního rozpočtu.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

1325/72/RM/2021 Nařízení města Tržní řád
I. Rada města schvaluje nařízení města, kterým se mění nařízení Tržní řád, jež tvoří přílohu tohoto usnesení, a vydává jej pod číslem 1/2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1326/72/RM/2021 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška o místních poplatcích, dle přílohy usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1327/72/RM/2021 Nabídka pronájmu volného bytu č. 28, 175/I - veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 28 v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích veřejnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1328/72/RM/2021 Ukončení nájemní smlouvy na místnost č. 126 OCA
I. Rada města schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu místnosti č. 126 v objektu OC Antonínská č. p. 15/II v Dačicích uzavřené 1. 5. 2017 s Veronikou Valešovou, ░░░░ ░░░░, IČ: 87712504 dohodou k 30. 4. 2021.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy s Veronikou Valešovou, ░░░░ ░░░░, IČ: 87712504. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1329/72/RM/2021 Schválení vybraných akcí k realizaci a zařazení do rozpočtu v případě schválení dotace
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení vybraných akcí k realizaci a k jejich zařazení do rozpočtu v případě schválení dotace.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1330/72/RM/2021 Vyhodnocení VZ na stavební práce - A.04.32 - Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic uvedené ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti AKORA s. r. o., U Sokolovny 398, 370 10 Hrdějovice, IČO: 25174495,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností AKORA s. r. o., U Sokolovny 398, 370 10 Hrdějovice, IČO: 25174495, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 3 263 000 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností AKORA s. r. o., U Sokolovny 398, 370 10 Hrdějovice, IČO: 25174495, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 3 263 000 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1331/72/RM/2021 Dodatek č. 1 ke SOD - "B.02.21 Přístavba a rekonstrukce sportovní haly SŠTO"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 11. 2020 se společností AS PROJECT CZ s. r. o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, IČO 26095254, na akci s názvem "Přístavba a rekonstrukce sportovní haly SŠTO", kterým se prodlužuje termín předání prvního stupně dokumentace (DUR + DSP) do 30. května 2021.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1332/72/RM/2021 Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace a schvalování přiznané dotace
I. Rada města schvaluje Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace a schvalování přiznané dotace.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Metodického pokynu k podávání žádostí o dotace a schvalování přiznané dotace.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1333/72/RM/2021 Výsledky hospodaření za rok 2020 - Městské muzeum a galerie Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Dačice za rok 2020 - zisk ve výši 107 146,34 Kč,
 2. rozdělení zisku Městského muzea a galerie Dačice do fondů organizace následovně: 85 000 Kč do fondu odměn, 22 146,34 Kč do rezervního fondu.

II. Rada města bere se souhlasem na vědomí výhled činnosti Městského muzea a galerie Dačice na rok 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1334/72/RM/2021 Schválení účetní závěrky 2020 - Městské muzeum a galerie Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. účetní závěrku Městského muzea a galerie Dačice, se sídlem Havlíčkovo nám. 85/I., 380 01, Dačice, IČO 00365777 za rok 2020,
 2. osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Eva Macků, Ing. Richard Tůma,
 3. vyjádření Městského muzea a galerie Dačice k výroku o schválení účetní závěrky:
  v případě schválení účetní závěrky za rok 2020 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1335/72/RM/2021 Odměna pro ředitele MMaG Dačice za rok 2020
I. Rada města schvaluje odměnu pro ředitele příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Dačice za rok 2020 uvedenou v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1336/72/RM/2021 Výsledky hospodaření za rok 2020 - Knihovna Matěje Mikšíčka

I. Rada města schvaluje

 1. výsledky hospodaření příspěvkové organizace Knihovna Matěje Mikšíčka za rok 2020 - zisk ve výši 24 435,46 Kč, 
 2. rozdělení zisku Knihovny Matěje Mikšíčka za rok 2020 do fondů organizace následovně: 15 000 Kč do fondu odměn a 9 435,46 Kč do rezervního fondu. 

II. Rada města bere se souhlasem na vědomí výhled činnosti Knihovny Matěje Mikšíčka v roce 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1337/72/RM/2021 Schválení účetní závěrky 2020 - Knihovna Matěje Mikšíčka

I. Rada města schvaluje

 1. účetní závěrku Knihovny Matěje Mikšíčka, se sídlem Pantočkova 89/IV., 380 01 Dačice, IČO 60819529 za rok 2020.
 2. osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Ing. Eva Macků, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Richard Tůma.
 3. Vyjádření Knihovny Matěje Mikšíčka k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2020 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1338/72/RM/2021 Odměna pro ředitelku Knihovny Matěje Mikšíčka za rok 2020
I. Rada města schvaluje odměnu pro ředitelku příspěvkové organizace Knihovna Matěje Mikšíčka za rok 2020 uvedenou v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1339/72/RM/2021 Vyhlášení 10. ročníku soutěže Rozkvetlé Dačice
I. Rada města vyhlašuje desátý ročník soutěže Rozkvetlé Dačice.
II. Rada města schvaluje pravidla desátého ročníku soutěže Rozkvetlé Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1340/72/RM/2021 Žádost MMaG Dačice o souhlas s podáním žádosti o grant THK v roce 2021
I. Rada města souhlasí s podáním žádosti MMaG Dačice do grantového programu THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a.s. na rok 2021 na realizaci dotisku I. dílu Dačického vlastivědného sborníku a knihy Srdnatý věžník s použitím rezervního fondu organizace v případě přidělení grantu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1341/72/RM/2021 Nabídka spolupráce při pořádání cyklistického závodu Okolo jižních Čech 2021
I. Rada města neschvaluje nabídku spolupráce při pořádání cyklistického závodu Okolo jižních Čech, kterou předložil Cyklistický klub Jindřichův Hradec z. s., Pod Kasárny 1036/II, Jindřichův Hradec, IČO 608 16 171.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1342/72/RM/2021 Regenerace MPR a MPZ 2021 - rozdělení státní finanční podpory
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí návrh památkové komise na rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPZ Dačice na rok 2021 v celkové výši 570 000 Kč následovně:

 1. Dům čp. 55/I, rej. č. ÚSKP 34029/3-1826, vlastník ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ a ░░░░  ░░░░ ░░░░ ░░░░, projekt: obnova uličních fasád včetně repase a nátěrů oken uličních fasád, navrhovaná částka státní finanční podpory 333 000 Kč, 
 2. Klášter bosých karmelitek, rej. č. ÚSKP 22086/3-1831, vlastník Karmel Matky Boží, Jemnická 21/III, Dačice, IČO 68521979, projekt: II. etapa restaurování varhan v kostele sv. Antonína Paduánského, navrhovaná částka státní finanční podpory 237 000 Kč.   

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1343/72/RM/2021 Regenerace MPZ Dačice 2021 - příspěvek z rozpočtu města
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Dačice v celkové výši 67 000 Kč na obnovu kulturních památek v roce 2021 v rámci Programu regenerace MPZ Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1344/72/RM/2021 Změna grantového programu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2020 a 2021"
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města snížit minimální počet pravidelné činnosti pro své členy na 15 x za rok v grantovém programu Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2020 a 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1345/72/RM/2021 Grantový program THK na rok 2021 - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje účast Mateřské školy Dačice v grantovém programu firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a. s. na rok 2021. Pokud bude škole v rámci tohoto programu přidělen grant na uvedený projekt, bude rozdíl mezi celkovými náklady projektu a přiděleným grantem pokryt z finančních prostředků získaných z úplaty za předškolní vzdělávání.
II. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu Dačice na realizaci uvedeného projektu (až do výše 80 % celkových nákladů projektu) od firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a. s. v rámci grantového programu THK na rok 2021, pokud bude tento dar poskytnut.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1346/72/RM/2021 Grantový program THK na rok 2021 - ZŠ v ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje účast Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, v grantovém programu firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a. s. na rok 2021. Pokud bude škole v rámci tohoto programu přidělen grant na uvedený projekt, bude rozdíl mezi celkovými náklady projektu a přiděleným grantem pokryt z rezervního fondu školy tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.
II. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru na realizaci uvedeného projektu (až do výše 80 % celkových nákladů projektu) od firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a. s. v rámci grantového programu THK na rok 2021, pokud bude tento dar poskytnut.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1347/72/RM/2021 Zvýšení kapacity školní jídelny - výdejny MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje navýšení kapacity školní jídelny - výdejny Mateřské školy Dačice na adrese Bratrská 153 a Sokolská 163 ze současných 60 stravovaných na 130 stravovaných s účinností od 15. 4. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1348/72/RM/2021 Zvýšení kapacity školní jídelny - výdejny ŠJ Dačice
I. Rada města schvaluje navýšení kapacity školní jídelny - výdejny Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 na adrese Komenského 7 ze současných 120 stravovaných na 450 stravovaných s účinností od 15. 4. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1349/72/RM/2021 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2021 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1350/72/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 6/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 v těchto objemech: příjmy 547.582,00 Kč, výdaje 547.582,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1351/72/RM/2021 Smlouva o udělení souhlasu se stavbou na části pozemku p. č. 2795/12 v k. ú. Dačice (167 b)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o udělení souhlasu se stavbou a jeho podmínkách na části pozemku p. č. 2795/12 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako vlastníkem pozemku, a společnostmi ICOM transport a. s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava, jako investorem a žadatelem, a ČSAD Jindřichův Hradec s. r. o., U Nádraží 694, Jindřichův Hradec II,  377 14, jako vlastníkem autobusového nádraží, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1352/72/RM/2021 Prodej části pozemku p. č. 493 v k. ú. Velký Pěčín (209)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1353/72/RM/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2706/1 v k. ú. Dačice (380)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, spočívající v uložení distribuční soustavy, konkrétně plynovodní přípojky pro stavbu "Příp. STL Dačice, areál Fiera a. s." na pozemku p. č. 2706/1 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1354/72/RM/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene cesty a stezky na p. č. 676/3 v k. ú. Dačice (381)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene cesty a stezky na pozemku p. č. 676/3 v k. ú. Dačice, mezi manželi ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░, ░░░░, jako oprávněnými a vlastníky panujících nemovitostí p. č. 674, jejíž součástí je stavba s čp. 105, p. č. 675/1 a p. č. 676/1 v k. ú. Dačice, a městem Dačice, jako povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1355/72/RM/2021 Vyhodnocení VZ - Komunikace u čp. 88/II

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Komunikace u čp. 88/II" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 381 318,29 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností SWIETELSKY stavební  s. r. o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 381 318,29 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 381 318,29 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1356/72/RM/2021 Komunikace u čp. 88/II - Smlouva o dílo s vlastníky jednotek čp. 88/II
I. Rada města Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vlastníky jednotek čp. 88/II, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1357/72/RM/2021 Poskytnutí dlažebních kostek pro úpravu plochy na p. č. 11/5, 10/4, 2792, 11/7 a 10/5 k. ú. Dačice
I. Rada města schvaluje poskytnutí stavebního materiálu pro účely stavby "úprava prostranství Neulingerova, Dačice", a to pro část stavby na pozemcích ve vlastnictví města Dačice bezplatně a pro část stavby na pozemcích ve vlastnictví jiných subjektů na cenu 1 428 Kč/t včetně DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1358/72/RM/2021 Vyhlášení VZ - Oprava chodníku v ul. Dlouhá čp. 435 - 437, Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "Oprava chodníku v ul. Dlouhá čp. 435 - 437, Dačice" dle přiložené zadávací dokumentace,
 2. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Oprava chodníku v ul. Dlouhá čp. 435 - 437, Dačice",
 3. členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Oprava chodníku v ul. Dlouhá čp. 435 - 437, Dačice",
 4. harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava chodníku v ul. Dlouhá čp. 435 - 437, Dačice".
   

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1359/72/RM/2021 Vyhlášení VZ - Parkovací stání Jiráskova - plocha A

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "Parkovací stání Jiráskova - plocha A" dle přiložené zadávací dokumentace,
 2. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Parkovací stání Jiráskova - plocha A",
 3. členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Parkovací stání Jiráskova - plocha A",
 4. harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Parkovací stání Jiráskova - plocha A".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1360/72/RM/2021 Oprava rybníka "Koupaliště", Malý Pěčín
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci akce "Oprava rybníka "Koupaliště", Malý Pěčín", na kterou byla MZe akceptována žádost o poskytnutí podpory.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1361/72/RM/2021 Dodatky k nájemním smlouvám - víceúčelová sportovní plocha, sportovní hala, koupaliště
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na víceúčelovou sportovní plochu, Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na sportovní halu a Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na letní koupaliště, vše mezi městem Dačice, jako pronajímatelem a Technickými službami Dačice s. r. o., se sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na víceúčelovou sportovní plochu, Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na sportovní halu a Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na letní koupaliště.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1362/72/RM/2021 Schválení formy prodeje nepotřebného majetku - osobní automobil Škoda Octavia II
I. Rada města schvaluje nabídku prodeje nepotřebného majetku veřejnosti - osobního automobilu Škoda Octavia II, r. v. 2007, inv. č. 000901237, formou obálkové metody.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]

 

1363/72/RM/2021 Komise Zdravého města Dačice a MA21 - změna ve složení členů komise
I. Rada města jmenuje s účinností od 25. 3. 2021 novou členku komise Zdravého města Dačice a MA21, kterou je: Marie Stejskalová,░░░░, ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1364/72/RM/2021 Žádost o udělení záštity starosty města a poskytnutí finančního příspěvku Nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka
I. Rada města uděluje záštitu starosty města nad 1. ročníkem benefiční cyklojízdy "U hranic bez hranic" a  4. etapy 12. ročníku sportovního projektu "Na kole dětem" na podporu onkologicky nemocných dětí.
II. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 5 000 Kč nadačnímu fondu Josefa Zimovčáka "Na kole dětem", se sídlem Na Hrázi 244, Veselí nad Moravou 698 01, IČ 29235715, na podporu konání 12. ročníku projektu "Na kole dětem - podpora onkologicky nemocných dětí." 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1365/72/RM/2021 Souhlas s podáním žádosti o grant THK v roce 2021 na akci Revolution train
I. Rada města souhlasí s podáním žádosti za Město Dačice do grantového programu THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a. s. v roce 2021 na realizaci akce Protidrogový vlak ve výši 15 000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1366/72/RM/2021 Smlouvy o poskytnutí služeb v době nouzového stavu
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Dačice a organizacemi Ledax, o. p. s., RESIDENT 2000 o. p. s. a Oblastní charita Jihlava k provádění nákupu pro osoby v nařízené karanténě a izolaci.
II. Rada města pověřuje starostu města podepsáním smlouvy s výše uvedenými subjekty k provádění nákupu pro osoby v nařízené karanténě a izolaci.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru