Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2021/82

USNESENÍ z 82.zasedání rady města Dačice
konané dne 30.6.2021 v zasedací místnosti rady 

1532/82/RM/2021 Žádost Divokej Bill s. r. o. o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města
I. Rada města uděluje Divokej Bill s. r. o., Úvaly, nám. Arnošta z Pardubic 5, 25082, IČ: 24245381, v souladu s ust. článku 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Dačice č. 1/2010 k zabezpečení některých záležitostí veřejného pořádku ve městě výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů v rozsahu: Pro plochu vyhláškou označenou Plocha G - Letní scéna, ul. V Kaštanech na den 6. 8. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1533/82/RM/2021 Grant poskytování pečovatelské služby v letech 2022 a 2023
I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantového programu zajištění pečovatelské služby v letech 2022 a 2023 v Dačicích, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1534/82/RM/2021 Grant zajištění provozu šatníku na rok 2022 a 2023
I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantového programu zajištění provozu šatníku v roce 2022 a 2023, složení hodnotitelské komise a hodnoticí kritéria.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1535/82/RM/2021 Grant zajištění provozu mateřského centra na rok 2022 a 2023
I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantového programu zajištění provozu mateřského centra v roce 2022 a 2023 v Dačicích, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1536/82/RM/2021 Grant Harm reduction zneužívání návykových látek na rok 2022 a 2023I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantového programu harm reduction zneužívání návykových látek v roce 2022 a 2023 v Dačicích, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1537/82/RM/2021 Grant poskytování osobní asistence v roce 2022 a 2023
I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantového programu zajištění osobní asistence v roce 2022 a 2023 v Dačicích, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1538/82/RM/2021 Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru, ve výši 50 351 Kč, Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice, Krajířova 27/I, Dačice na nákup rehabilitačního lehátka s nosností do 225 kg, nákup přístroje pro pacienty s problémy se svaly pánevního dna a nákup bezdotykového dezinfekčního přístroje.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1539/82/RM/2021 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s p. Martinem Hřavou se sídlem Žirovnická 493, 394 64 Počátky, IČO: 671 45 311 na pronájem zasedací místnosti v přízemí budovy čp. 2/I na Palackého náměstí v Dačicích za účelem provozování autoškoly a jejího školícího střediska v Dačicích. Předmět nájmu je nájemce oprávněn užívat každý čtvrtek v měsíci v době od 15:00 hod. do 17:00 hod. s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 7. 2021 na dobu neurčitou za vzájemně dohodnuté nájemné celkem 500 Kč za jednu hodinu užívání předmětu nájmu s tím, že s platností od 1. 1. 2022 bude toto nájemné každý rok navýšeno o míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1540/82/RM/2021 Uzavření smlouvy o výpůjčce s organizací Člověk v tísni, o. p. s.
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - část společenské místnosti č. 122 o ploše 46,67 m2 včetně kuchyňky a sociálního zařízení v nové přístavbě v DPS Dačice čp. 221/I s organizací Člověk v tísni, o.p.s. se sídlem Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 257 55 277, od 1. 7. 2021 na dobu neurčitou 1 x za měsíc - dle domluvy s odborem sociálních věcí. Jedná se o činnost poskytování bezplatné pomoci znevýhodněným skupinám obyvatel, poskytování služeb v oblasti oddlužení a další.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1541/82/RM/2021 Pronájem bytu č. 8, 162/V v zájmu města
I. Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8 o velikosti 4+1 v bytovém domě 162/V, ul. Tř. 9. května v Dačicích pro ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, dle Směrnice Rady města Dačice č. R2-18 ze dne 6. 6. 2018, část druhá, Čl. 6. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 8 o velikosti 4+1 v bytovém domě 162/V, ul. Tř. 9. května v Dačicích pro ░░░░ ░░░. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1542/82/RM/2021 Nabídka pronájmu garáží u domu 162/V
I. Rada města schvaluje nabídku uvolněné garáže č. 1 a 2 u bytového domu 162/V, ul. Tř. 9. května, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1543/82/RM/2021 Výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Úklidové služby"

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Úklidové služby",
 2. rozhodnutí o výběru dodavatele SaJ a. s., Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4 - Lhotka, IČO: 256 43 169,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Úklidové služby" - společností SaJ a. s., Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4 - Lhotka, IČO: 256 43 169.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "Úklidové služby" - společností SaJ a. s., Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4 - Lhotka, IČO: 256 43 169.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1544/82/RM/2021 Žádost o finanční příspěvek na pořádání kulturní akce Country fest Dačice 2021
I. Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 5 000 Kč na uspořádání 7. ročníku kulturní akce Country Fest Dačice 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1545/82/RM/2021 Darovací smlouva - finanční dar na kulturní akci Dačická kostka 2021
I. Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 2 000 Kč od ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na hudebně divadelní festival Dačická kostka 2021. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1546/82/RM/2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci projektu Dačická kostka 2021
I. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace na realizaci projektu Dačická kostka v roce 2021 uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1547/82/RM/2021 Vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitel - ředitelka Knihovny Matěje Mikšíčka
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí žádost ředitelky Knihovny Matěje Mikšíčka o ukončení pracovního poměru ke dni 31. 3. 2022.

II. Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitel - ředitelka příspěvkové organizace Knihovna Matěje Mikšíčka.
 2. členy komise pro výběrové řízení na pozici ředitel - ředitelka příspěvkové organizace Knihovna Matěje Mikšíčka podle předloženého návrhu.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1548/82/RM/2021 Smlouva o poskytnutí dotace z Krajského investičního fondu na projekt s názvem "B.01.03. Dětské dopravní hřiště v Dačicích"
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 3 000 000 Kč na financování projektu "Dětské dopravní hřiště v Dačicích".
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na financování projektu "Dětské dopravní hřiště v Dačicích".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1549/82/RM/2021 Dodatek č. 4 ke SOD - A.03.01.05 Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 3. 2015 se společností  WAY project s. r. o. na zhotovení dokumentace stavby "A.03.01.05 Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov", kterým se ukončuje část závazků ujednaných ve smlouvě o dílo, které nebyly dosud plněny z důvodů nemožnosti dořešit majetkoprávní vztahy s vlastníky dotčených pozemků.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku č. 4.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1550/82/RM/2021 Vyhlášení VZ - A.04.58 - Rybník U čtvrtí Dolní, k. ú. Prostřední Vydří

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Rybník U čtvrtí Dolní, k. ú. Prostřední Vydří" dle přiložené zadávací dokumentace,
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Rybník U čtvrtí Dolní, k. ú. Prostřední Vydří",
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Rybník U čtvrtí Dolní, k. ú. Prostřední Vydří",
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Rybník U čtvrtí Dolní, k. ú. Prostřední Vydří".
   

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1551/82/RM/2021 Vyhodnocení VZ na akci - B.01.56 Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B. Němcové - II. vyhlášení

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ B. Němcové - II. vyhlášení" uvedené ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky fyzické osobě Pavel Diviš, 588 62 Ořechov 2, IČ 65847377 s celkovou nabídkovou cenou ve výši 2 834 311,64 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - fyzickou osobou Pavel Diviš, 588 62 Ořechov 2, IČ 65847377 s celkovou nabídkovou cenou ve výši 2 834 311,64 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s fyzickou osobou Pavel Diviš, 588 62 Ořechov 2, IČ 65847377.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1552/82/RM/2021 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2021 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1553/82/RM/2021 Změna zařazení akce a použití fondu investic - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje změnu zařazení akce zabezpečení objektu - rozšíření slaboproudých systémů v budově mateřské školy v ul. Za Lávkami v rozpočtu školy z TZ pod limit na investiční akci a použití finančních prostředků fondu investic Mateřské školy Dačice na její dofinancování ve výši 9 020,20 Kč. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1554/82/RM/2021 Použití fondu investic - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje použití finančních prostředků fondu investic Mateřské školy Dačice ve výši 4 986 Kč na dofinancování investiční akce instalace kamerového systému na pracovišti v ul. B. Němcové.  
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1555/82/RM/2021 Aktualizace odpisového plánu - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje aktualizaci č. 1 odpisového plánu Mateřské školy Dačice na rok 2021 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1556/82/RM/2021 Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě v Mateřské škole Dačice na školní rok 2021/2022 - navýšení o 1 - 4 děti v jednotlivých odděleních dle uvedeného návrhu. Rada města zároveň bere na vědomí vyjádření ředitelky školy, že toto zvýšení nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1557/82/RM/2021 Smlouva o užívání prostor ve škole a smlouva o rozúčtování dodávky energií a služeb
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o užívání prostor ve škole a smlouvy o rozúčtování dodávky energií a služeb souvisejících s užívanými prostory mezi Základní školou Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, IČO 75000041, Gymnáziem Dačice, Boženy Němcové 213, IČO 60816929 a Městem Dačice, IČO 00246476 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1558/82/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 14/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opaření č. 14/2021 v těchto objemech: příjmy 5.320.976,70 Kč, výdaje 2.110.826,00 Kč, financování -3.210.150,70 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1559/82/RM/2021 Pronájem pozemků p. č. 2741/3 a 2741/4 v k. ú. Dačice (154)
I. Rada města schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2741/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 778 m2, a pozemku p. č. 2741/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 791 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností BVAM Music concerts, IČO: 27029697, se sídlem Havlíčkovo náměstí 99, Dačice, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1560/82/RM/2021 Prodej části pozemku p. č. 1141/35 v k. ú. Dolní Němčice (218)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dolní Němčice, a to části pozemku p. č. 11141/35 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 68 m2, do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1561/82/RM/2021 Prodej části pozemku p. č. 1217/6 v k. ú. Bílkov (219)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej předmětné části pozemku do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1562/82/RM/2021 Prodej pozemků p. č. 2633/227 a p. č. 2633/228 v k. ú. Dačice (220)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění, schválit prodej pozemků p. č. 2633/227 - zahrada o výměře 419 m2 a p. č. 2633/228 - zahrada o výměře 17 m2 k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1563/82/RM/2021 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice. (394) (395)
I. Rada města neschvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí mezi městem Dačice, jako budoucím povinným a společností EG.D, a. s., sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Černé Pole, pro stavby:

"Lipolec, Žabenská - kabelové vedení NN" na pozemku p. č. 48/2 v obci Dačice a  k. ú. Lipolec, za podmínek č. 1,

"Dačice, sídliště k Hradišťku - kab. NN" na pozemcích p. č. 1660/2, p. č. 1676, p. č. 1858/4, p. č. 1863, p. č. 2727/2, p. č. 2727/3, p. č. 2727/4, p. č. 2728, p. č. 2729/1, p. č. 2730/1, p. č. 2730/2, p. č. 2731, p. č. 2732 a p. č. 2733 v obci a  k. ú. Dačice, za podmínek č. 5.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1564/82/RM/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti (396)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti na pozemku p. č. 2731 v obci a k. ú. Dačice. Věcné břemeno služebnosti se zřizuje pro stavbu "Rekonstrukce kanalizační přípojky k čp. 74, Dačice", spočívající ve vybudování kanalizační přípojky mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako budoucími oprávněnými a investory stavby, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1. 
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1565/82/RM/2021 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (397)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu "Rekonstrukce teplovodu pro domy čp. 250 - 255, ul. Jiráskova, Dačice" spočívající v právu uložení vedení bezkanálových rozvodů ústředního topení do pozemků p. č. 803, p. č. 804/1 a p. č. 804/3 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností Teplospol, a. s., sídlem Vajgar 585, 377 01 Jindřichův Hradec, jako budoucím oprávněným a investorem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1566/82/RM/2021 Schválení subdodavatele - Malý Pěčín, rybník na p. č. 432 - obnova funkčních objektů a odbahnění
I. Rada města Rada města schvaluje subdodavatele stavby, firmu RR stavby s. r. o., se sídlem Tovární 337/5, 589 01 Třešť, IČO: 09683968.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem souhlasu se subdodavatelem stavby.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1567/82/RM/2021 Výpůjčka pozemku - předzahrádka - Červený Vrch, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 2429/176 v k. ú. Dačice na období 10. 7. 2021 - 30. 9. 2021 dle přílohy č. 1 přednesu.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem uvedené smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1568/82/RM/2021 Zpráva o průběhu prodeje investičního majetku - ke dni 24. 6. 2021
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu prodeje investičního majetku ke dni 24. 6. 2021 a výhled prodeje investičního majetku do konce roku, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1569/82/RM/2021 Účast v regionální certifikaci lesů systémem PEFC
I. Rada města schvaluje podání žádosti Městských lesů Dačice s. r. o., se sídlem Hradišťko 25, 380 01 Dačice, IČ: 260 40 603, o účast v regionální certifikaci lesů podle Českého systému certifikace lesů PEFC.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Žádosti o účast v regionální certifikaci lesů společně s dotazníkem trvale udržitelného hospodaření v lesích.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1570/82/RM/2021 Dar pro obce postižené tornádem
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádné finanční pomoci formou daru pro obce:

 • Mikulčice - 20 000 Kč,
 • Lužice - 20 000 Kč,
 • Tvrdonice - 20 000 Kč,
 • Týnec - 20 000 Kč, 
 • Stebno - 20 000 Kč.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí mimořádné finanční pomoci formou daru pro finanční sbírku, kterou na pomoc obcím zasažených tornádem, organizuje Jihomoravský kraj, ve výši 260 000 Kč, č. ú.: 123-3116420297/0100.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru