Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2021/91

USNESENÍ z 91.zasedání rady města Dačice
konané dne 20.10.2021 v zasedací místnosti rady
1717/91/RM/2021 OZV, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství, která je přílohou usnesení jako příloha č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1718/91/RM/2021 OZV o místním poplatku za komunální odpad
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která je přílohou usnesení jako příloha č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1719/91/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (Domácí péče Dačice - odlehčovací služby)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 44 - odlehčovací služby, jejímž poskytovatelem je Domácí péče, s. r. o., Svobodova 106, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1720/91/RM/2021 Grant zajištění provozu mateřského centra v roce 2022 a 2023
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení Grantu zajištění provozu mateřského centra v roce 2022 a 2023 zapsanému spolku Katolický dům Dačice, z. s., Masarykova 295/I, Dačice, za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1721/91/RM/2021 Grant poskytování osobní asistence v roce 2022 a 2023
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení Grantu poskytování osobní asistence v roce 2022 a 2023 Diecézní charitě Brno, Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava, za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1722/91/RM/2021 Grant poskytování pečovatelské služby v roce 2022 a 2023
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení Grantu poskytování pečovatelské služby v roce 2022 a 2023 společnosti Ledax o. p. s., Riegrova 1756/51, České Budějovice a společnosti RESIDENT 2000 o. p. s., Svobodova 106, Dačice za podmínek uvedených v příloze č. 2 a 3 návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1723/91/RM/2021 Grant harm reduction zneužívání návykových látek v roce 2022 a 2023
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení Grantu harm reduction zneužívání návykových látek v roce 2022 a 2023 zapsanému ústavu PREVENT 99, z. ú., Heydukova 349, Strakonice, za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1724/91/RM/2021 Grant zajištění provozu šatníku na rok 2022 a 2023
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení Grantu zajištění provozu šatníku v roce 2022 a 2023 Diecézní charitě Brno, Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava, za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1725/91/RM/2021 Vytváření podmínek pro zvýšení dostupnosti a kvality poskytování domácí péče
I. Rada města schvaluje záměr vytváření podmínek pro zvýšení dostupnosti a kvality poskytování domácí péče.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1726/91/RM/2021 Nabídka bytu 190/V - 6 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 6 o velikosti 2+1, v ul. Komenského 190/V v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 64 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 1. do 31. 3. 2021 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1727/91/RM/2021 Nabídka pronájmu startovacího bytu č. 26, 175/I
I. Rada města schvaluje nabídku volného startovacího bytu č. 26 v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích veřejnosti, tak jak je uvedeno v usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1728/91/RM/2021 Pronájem bytu č. 5, čp. 58/I Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 5 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 94,22 m2 na Palackého náměstí 58/I v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░ do 31.  1. 2022 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 5 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 94,22 m2 na Palackého náměstí 58/I v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1729/91/RM/2021 Hodnocení turistické sezóny 2021 na Infocentru Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu hlavní turistické sezóny na IC Dačice v období 1. 6. - 30. 9. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1730/91/RM/2021 Výsledky hospodaření MMaG Dačice k 30. 9. 2021 a zhodnocení letní turistické sezóny 2021
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o činnosti organizace a výsledky hospodaření Městského muzea a galerie Dačice ke 30. 9. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1731/91/RM/2021 Předložení žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj - B.01.56 "Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice"

I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci probíhající výzvy Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli pro dotační titul 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury na realizaci akce "Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1732/91/RM/2021 Vyhlášení VZ - A.01.14 Rekonstrukce MK na sídlišti k Hradišťku - I. etapa

I. Rada města Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradišťku - I. etapa" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. Osoby určené pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradišťku - I. etapa".
  3. Modelový harmonogram podlimitní veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradišťku - I. etapa".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1733/91/RM/2021 Předložení žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj - A.01.14 "Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradišťku, I. etapa"
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci probíhající výzvy Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli pro dotační titul 117d8220A Podpora obnovy místních komunikací na realizaci akce "Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradišťku, I. etapa".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1734/91/RM/2021 Dodatek č. 1 ke SOD - A.04.46 Rybník Peráček
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 11. 2020 se společností ZVÁNOVEC a. s., IČO: 260 26 279, spočívající v realizaci stavby ,,Dačice - rybník Peráček", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a zvyšuje celková cena za dílo o 830 533,11 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 11. 2020 se společností ZVÁNOVEC a. s., IČO: 260 26 279.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1735/91/RM/2021 Návrh nájemní smlouvy s LESY ČR - A.04.32 - Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy se státním podnikem Lesy České republiky, sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 421 96 451, jejímž předmětem je pronájem pozemků parc. č. 552/1 a 557/1, na kterých se nachází cesta v majetku pronajímatele, a které bude nájemce užívat za účelem provedení stavebních prací stavby s názvem "Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic".
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy se státním podnikem Lesy České republiky, sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 421 96 451, jejímž předmětem je pronájem pozemků parc. č. 552/1 a 557/1, na kterých se nachází cesta v majetku pronajímatele, a které bude nájemce užívat za účelem provedení stavebních prací stavby s názvem "Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1736/91/RM/2021 Provoz v MŠ Dačice - podzimní prázdniny
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí omezení provozu MŠ Dačice v době podzimních prázdnin ve dnech 27. 10. 2021 a 29. 10. 2021 dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1737/91/RM/2021 Zařazení investičních záměrů do Strategického rámce MAP - ZŠ Dačice, B. Němcové 213 (úprava)
I. Rada města mění usnesení č. 1705/90/RM/2021 týkající se souhlasu se zařazením investičních záměrů Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec do Strategického rámce MAP Dačice 2 tak, že název investičního záměru Vybudování druhé jazykové učebny s možností výuky robotiky se mění na název Vybudování druhé jazykové učebny s možností výuky robotiky, vybudování přilehlého kabinetu cizích jazyků.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1738/91/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 21/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2021 v těchto objemech: příjmy 3.455.270,76 Kč, výdaje 3.211.887,00 Kč, financování -243.383,76 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1739/91/RM/2021 Výsledky hospodaření města za III. čtvrtletí 2021 včetně výhledu plnění rozpočtu města k 31. 12. 2021
I. Rada města bere na vědomí výsledky plnění rozpočtu města k 30. 9. 2021 s přebytkem rozpočtu ve výši 21.737.976,08 Kč, splátky úvěru ve výši 1.750.500,00 Kč, zvýšení stavu bankovních účtů ve výši 39.315.813,04, řízení likvidity - příjmy ve výši 20.000.000 Kč, a částku 671.663,00 Kč jako operace související s DPH - s přenesením daňové povinnosti a nárokem na odpočet DPH.
II. Rada města bere na vědomí výhled plnění rozpočtu města k 31. 12. 2021 v předloženém znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1740/91/RM/2021 Návrh rozpočtu města na r. 2022 - 1. čtení
I. Rada města bere na vědomí s uložením úkolů předložený návrh rozpočtu města na r. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1741/91/RM/2021 Smlouva kupní na část pozemku p. č. 1684 v k. ú. Dačice (64)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření Kupní smlouvy na pozemek p. č. 1684/4 o výměře 63 m2, oddělený geometrickým plánem č. 2983-146/2020 z pozemku p. č. 1684 v k. ú. Dačice, mezi Jednotou, spotřebním družstvem v Jindřichově Hradci, sídlem sídliště Vajgar 595, 377 01 Jindřichův Hradec, jako prodávajícím, a městem Dačice, jako kupujícím, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1742/91/RM/2021 Pronájem prodejního stánku a části parcely 2749 k. ú. Dačice (86C)
I. Rada města schvaluje pronájem movité věci - prodejního stánku o rozměru 300 x 210 cm, umístěného na pozemku p. č. 2749 v obci a k. ú. Dačice a současně nemovité věci - části pozemku p. č. 2749 v k. ú. Dačice o výměře 20 m2 v obci a k. ú. Dačice na období od 22. 11. 2021 do 9. 1. 2022, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1743/91/RM/2021 Koupě areálu podnikatelského centra čp. 15/I v k. ú. Dačice (148) (150)
I. Rada města schvaluje uzavření věcných břemen vedení inženýrských sítí (plynovodní přípojky, vodovodní přípojky, elektrické přípojky a kanalizační přípojky) a věcného břemene chůze a jízdy, dle přílohy č. 2 usnesení.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu na koupi nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 69/6 o výměře 4556 m2, jejíž součástí je stavba čp. 15 a pozemku p. č. 79/2, které jsou ve vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ (spoluvlastnický podíl 1/4), pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ (spoluvlastnický podíl 1/2) a pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ (spoluvlastnický podíl 1/4), za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení a dále schválit koupi nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 65/7, 79/4 a 79/5, které jsou ve vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy č. 2 usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1744/91/RM/2021 Pronájem části pozemku p. č. 2177 v k. ú. Dačice (164)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci a k. ú. Dačice, a to části pozemku p. č. 2177 o výměře 14 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako nájemcem, na dobu neurčitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1745/91/RM/2021 Smlouva o spolupráci s Jihočeským krajem a Gymnáziem, Dačice, Boženy Němcové 213 (193)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o spolupráci mezi městem Dačice, Jihočeským krajem a Gymnáziem, Dačice, Boženy Němcové 213, týkající se části projektu přístavby budovy gymnázia, dle přílohy č.1 usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1746/91/RM/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 1640/1 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic (368)
I. Rada města mění částečně usnesení č. 1224/66/RM/2021.
II. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, konkrétně vodovodní přípojky na pozemku ve vlastnictví města Dačice p. č. 1640/1 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic, uzavřené mezi městem Dačice, jako povinným, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako oprávněnou a investorem stavby,
za podmínek dle přílohy č. 1.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1747/91/RM/2021 Dodatek č. 1 - Dačice, oprava chodníku v ul. Nádražní
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 7. 2021 uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou SATES ČECHY, s. r. o., Radkovská 252, 588 56, IČ: 25172654, jako zhotovitelem, na akci "Dačice, oprava chodníků v ul. Nádražní", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1748/91/RM/2021 Dodatek č. 1 - "Komunikace u čp. 88/I - SO 01 Parkoviště"
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 5. 2021 uzavřené mezi městem Dačice, jako zhotovitelem, a vlastníky jednotek čp. 88/II, jako objednatelem, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1749/91/RM/2021 Dodatek č. 2 - Parkovací stání Jiráskova - plocha A
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2021 uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou SATES ČECHY, s. r. o., Radkovská 252, 588 56, IČ: 25172654, jako zhotovitelem, na akci "Parkovací stání Jiráskova - plocha A", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1750/91/RM/2021 Dotace na provoz pojízdné prodejny
I. Rada města schvaluje poskytnutí dotace p. ░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░, na provoz pojízdné prodejny v r. 2021 ve výši 33 000 Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na provoz pojízdné prodejny s ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

1751/91/RM/2021 Prodloužení lhůty dočasnosti stávající stavby ČSPH Benzina na rohu ul. tř. 9.května a Dělnická v Dačicích
I. Rada města schvaluje prodloužení lhůty dočasnosti stávající stavby čerpací stanice pohonných hmot Benzina na rohu ul. Tř. 9. května a ul. Dělnická v Dačicích do 31. 12. 2024.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1752/91/RM/2021 Schválení kontokorentu pro Městské lesy Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje obnovu kontokorentního úvěru ve výši 2 000 000 Kč se splatností 31. 10. 2022, který je zajištěn zástavním právem a zákazem zcizení a zatížení k nemovitostem parcela č. st. 71 jejíž součástí je stavba č. p. 25, st. 98 jejíž součástí je jiná stavba bez č. p., dále p. č. 35/8, 51/3, 51/4, 35/18 a 35/19, vše v katastrálním území Hradišťko u Dačic, k pohledávkám z pojistného plnění a k pohledávkám z běžného účtu. Úvěr je poskytován Českou spořitelnou, a. s..
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1753/91/RM/2021 Žádost o prominutí platby za pronájem KD Beseda
I. Rada města schvaluje prominutí platby za pronájem prostor sálu v KD Beseda, při pořádání oslav 125 let založení Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice, nám. Republiky 86.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1754/91/RM/2021 Volba přísedících okresního soudu
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat žádost předsedy okresního soudu, aby zvolilo do funkce přísedících Okresního soudu v Jindřichově Hradci pro funkční období 2021 -  2025 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru