Obsah

Dodávka elektřiny pro Město Dačice, příspěvkové organizace Města Dačice a organizace, které Město Dačice ovládá

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele zákazníkovi s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění z napěťové hladiny:
a) Odběrná místa zadavatele připojená z napěťové hladiny NN v celkovém počtu 110 a v celkovém množství 1 214 MWh, uvedená v Příloze č. 1, v plánovaném množství dodávky: od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 ve výši 1 214 MWh.
Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové a distribuční soustavě a zajištění systémových služeb.

 

Výsledek hodnocení nabídek

 

Pořadí

Název firmy

Částka v Kč bez DPH

1.

Amper Market, a.s.

1 156 550,-