Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

Dražební řád

Dražební řád Města Dačice

Článek 1

Předmět úpravy

 1. Tento dražební řád upravuje přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby ve veřejné dražbě dobrovolné podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných dražbách).
 2. Předmětem dražby podle tohoto dražebního řádu mohou být pouze věci movité a nemovité, včetně jednotek, ve výlučném vlastnictví Města Dačice (dále jen město), jejichž dražba není dle zákona o veřejných dražbách vyloučena.
 3. Do dražby může být vložen pouze majetek města uvedený v odst. 2. tohoto článku, u něhož:

           a) u nemovitostí, včetně jednotek, Zastupitelstvo města Dačice (dále jen Zastupitelstvo) 
               schválilo přechod vlastnického nebo jiného práva formou veřejné dražby a stanovilo
               vyvolávací cenu,

           b) u movitých věcí Rada města Dačice (dále jen Rada) schválila přechod vlastnického
               práva formou veřejné dražby a stanovila vyvolávací cenu.

Článek 2
Vymezení některých pojmů

 1. Dražbou je veřejné jednání tak, jak je blíže definováno v ust. § 2 písm. a) zákona o veřejných dražbách.
 2. Účastníkem dražby je osoba přítomná při dražbě, která se dostavila za účelem činit podání a splňuje podmínky stanovené zákonem o veřejných dražbách.
 3. Dražebníkem je město.
 4. Nejnižším podáním je vyvolávací cena stanovena Zastupitelstvem nebo Radou.
 5. Dražební jistota slouží k zajištění budoucích závazků účastníků dražby v dražebníkem stanovené výši. Dražební jistotu je účastník dražby povinen složit buď v penězích, nebo ve formě bankovní záruky. Ke složení dražební jistoty poskytne dražebník účastníku dražby v dražební vyhlášce přiměřenou lhůtu. Není-li lhůta stanovena, platí, že lhůta pro složení držčbní jistity končí zahájením dražby.
 6. Výše dražební jistoty je stanovena v dražební vyhlášce. U movitých věcí nemusí byt požadováno složení dražební jistoty. Vrácení dražební jistoty, její zápočet na cenu dosaženou vydražením, případně užití na náklady zmařené dražby se řídí příslušnými ustanoveními zákona o veřejných dražbách.
 7. Licitátorem je fyzická osoba pověřená Radou činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě.
 8. K zahájení dražby dochází prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu, nestanoví-li zákon o veřejných dražbách jinak.
 9. Podáním je nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz. To neplatí, jestliže v průběhu dražby licitátor výši minimálního příhozu sníží. Pak musí být nabídka účastníka učiněna minimálně v takto stanovené výši minimálního příhozu.
 10. Příklepem je úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívkem, jímž dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického či jiného práva k předmětu dražby.
 11. Vydražitelem je účastník dražby, jemuž byl udělen příklep.
 12. Zmaření dražby je neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě.
 13. Výtěžkem dražby je cena dosažená vydražením a její případné příslušenství
 14. Dražební vyhláška je vyhláška, kterou dražebník vyhlásí konání dražby; jejíž obsah a podmínky uveřejnění a ostatní náležitosti jsou uvedeny v zákoně o veřejných dražbách. Dražební vyhlášku uveřejní dražebník mimo jiné na úřední desce dražebníka.

Článek 3
Postup před zahájením dražby, účast v dražbě

 1. Dražebník umožní před zahájením dražby v termínu uvedeném v dražební vyhlášce prohlídku předmětu dražby. Účastník prohlídky je povinen dražebníkovi nebo osobě dražebníkem písemně pověřené prokázat svoji totožnost.
 2. Účastník dražby je povinen zapsat se do seznamu účastníků dražby. Identifikační údaje (včetně údajů osobních) budou vedeny na samostatných listech. Bezprostředně po ukončení zápisu do dražby, vytvoří dražebník soupis účastníků s poznámkou „zápis ukončen dne… a čas ukončení zápisu“. K tomuto soupisu pak dražebník připojí jednotlivé listy s daty účastníků. Zápis do seznamu účastníků dražby je ukončen okamžikem zahájení dražby.
 3. Do seznamu účastníků dražby budou zapsáni účastníci, kteří splní tyto povinnosti:
  a) na vyzvání dražebníka nebo osoby jím pověřené prokáží svoji totožnost, oprávnění jednat za účastníka případně doloží plnou moc účastníka s úředně ověřeným podpisem,
  b) převezmou dražební číslo. Dražební číslo je účastník dražby povinen vrátit ihned po ukončení dražby dražebníkovi,
  c) doloží složení dražební jistoty způsobem uvedeným v dražební vyhlášce,
  d) doloží čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby.
 4. Dražba je veřejně přístupná každému, kdo se dostaví na místo dražby alespoň 10 minut před jejím zahájením s přihlédnutím ke kapacitě prostoru určeného ke konání dražby. Vstup do prostoru určeného ke konání dražby však nebude umožněn především osobám podnapilým či porušujícím pravidla slušného chování (se znečistěným nebo jinak nedůstojným oděvem nebo chováním, které by zřejmě mohlo narušit řádný průběh dražby).
 5. Dražebník umožní účastníkům dražby a dalším osobám zákonem vymezeným přístup do prostor, v níž se bude dražba konat alespoň 30 minut před jejím zahájením.
 6. Účastníci dražby, ani další osoby přítomné na dražbě nesmí v průběhu jejího konání rušit průběh dražby chováním odporujícím dobrým mravům.
 7. V průběhu dražby není dovoleno přítomným osobám, s výjimkou dražebníka nebo osob jím pověřených, pořizovat zvukové nebo obrazové záznamy či fotografie o předmětu dražby nebo průběhu dražby. Po dobu trvání dražby jsou všechny přítomné osoby povinny podřídit se opatřením podniknutým na ochranu předmětů dražby, účastníků dražby i věcí vnesených do prostoru, v němž se koná dražba.
 8. Společná účast na dražbě je přípustná dle ust. § 3 odst. 7 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, pokud to povaha předmětu dražby nevylučuje, za účelem společného nabytí předmětu dražby. Podmínkou společné účasti na dražbě je, že bude před zápisem společných účastníků do seznamu účastníků dražby předloženo dražebníkovi čestné prohlášení všech společných účastníků dražby, které bude obsahovat určení budoucích podílů na vydraženém předmětu dražby, jakož i zmocnění osoby oprávněné společné účastníky na dražbě zastupovat a které bude opatřeno úředně ověřenými podpisy všech společných účastníků dražby. Společní účastníci odpovídají za uhrazení ceny dosažené vydražením společně a nerozdílně. V případě, že účastníkem dražby je pouze jeden z manželů pak je povinen předložit zmocnění a souhlas druhého manžela k účasti na dražbě a s vydražením předmětu dražby s úředně ověřenými podpisy druhého manžela.

Článek 4 
Průběh dražby

 1. Dražbu zahajuje licitátor prohlášením o zahájení dražby (ust. § 23 odst. 6 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů).
 2. 2. Výše minimálního příhozu je stanovena v dražební vyhlášce. V průběhu dražby může
 3. licitátor výši minimálního příhozu snížit.
 4. 3. Draží se, dokud dražitelé činí vyšší podání (nabídky). Podání se činí výrazným
 5. zvednutím dražebního čísla a ústní formou. Podání je perfektní až ústní formou.
 6. 4. Nebyla-li přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora: „Neučiní-li někdo z přítomných
 7. účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby
 8. (jeho označení), udělím mu příklep“ učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou
 9. poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší
 10. podání. Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Příklep lze učinit nejdříve 3
 11. minuty po zahájení dražby.
 12. 5. Učiní-li několik účastníků dražby současné podání a nebylo-li učiněno podání vyšší,
 13. rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep učiní. Los spočívá v tom, že bude
 14. na papír napsáno „vydraženo“ a do neprůhledného sáčku se vloží tento papír spolu s
 15. papíry čistými (jejich celkový počet se rovná počtu účastníků stejného nejvyššího
 16. podání), poté účastníci, kteří učinili stejná podání, jednotlivě tahají papíry ze sáčku
 17. v pořadí jejich dražebních čísel (od nejnižšího), a tomu kdo vytáhne papír s označením
 18. „vydraženo“, udělí licitátor příklep.
 19. 6. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání
 20. ani po jeho snížení (za podmínek stanovených zákonem. č. 26/2000 Sb., o veřejných
 21. dražbách, ve znění pozdějších předpisů), licitátor dražbu ukončí.
 22. 7. O průběhu a výsledku dražby informuje licitátor písemně Radu.

Článek 5 
Povinnosti vydražitele a dražebníka po ukončení dražby

 1. Po ukončení dražby vyhotoví dražebník bez zbytečného odkladu protokol o provedené dražbě.
 2. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve lhůtě stanovené v dražební vyhlášce, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.
 3. Ve věci úhrady ceny dosažené vydražením, nabytí vlastnictví, potvrzení o nabytí vlastnictví a předání předmětu dražby postupuje dražebník dle příslušných ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel.

Článek 6
Archivační povinnost

 1. Dražebník je povinen zabezpečit účelné a bezpečné uložení písemností souvisejících s dražbou.
 2. Dražebník je povinen umožnit nahlédnutí do archivovaných písemností podle odstavce 6.1. účastníkovi dražby v případě dražby, které se tento účastník zúčastnil.

Článek 7 
Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků dražby i dalších osob, které budou na dražbě přítomny, nebo jejichž práva mohou být provedením dražby dotčena, v tomto dražebním řádu neuvedená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Dražební řád Města Dačice schválilo Zastupitelstvo města na svém zasedání dne
 3. 0.0.2013 pod usnesením č. XXX/XX/Z/XXXX nadpoloviční většinou hlasů.

Ing. Vlastimil Štěpán, starosta
Ing. Jan Bartošek, místostarosta 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru