Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

USNESENÍ 91.zasedání rady města Dačice
konané dne 17.10.2017 v zasedací místnosti rady
2090/91/RM/2017 Dodatek č. 1 - Oprava komunikace v ul. Družstevní v Dačicích

I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., 580 01  Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, jako zhotovitelem, na akci "Oprava komunikace v ul. Družstevní v Dačicích", dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

 

Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta