Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

USNESENÍ 106.zasedání rady města Dačice
konané dne 10.4.2018 v zasedací místnosti rady2513/106/RM/2018 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy - 9. kolo (77)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
prodej pozemku p. č. 2945/12 o výměře 827 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ za kupní cenu ve výši 810.460,-  Kč (tj. 980,- Kč/m2),
prodej pozemku p. č. 2945/33 o výměře 1074 m2, do podílového spoluvlastnictví, každému k id. 1/2, ░░░░ ░░  za kupní cenu ve výši 966.600,- Kč (tj. 900,- Kč/m2).[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2514/106/RM/2018 Udělení výjimky pro průjezd komunikací Malý Pěčín - Hříšice

I. Rada města nesouhlasí

1.s udělením výjimky pro nákladní dopravu dle přiložené přílohy firmy: Pila Benda s.r.o.

[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3, Usnesení bylo: Přijato]

 

2515/106/RM/2018 Výpůjčka části pozemku p. č. 488 v k. ú. Dačice (104)
I. Rada města ruší usnesení rady města č. 2465/104/RM/2018 ze dne 21. 3. 2018.
II. Rada města schvaluje výpůjčku části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 488 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 50 m2 mezi městem Dačice, jako půjčitelem, a ░░░░ ░░░░, jako vypůjčitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o výpůjčce.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2516/106/RM/2018 Žádost o zřízení autobusové zastávky v ul. Boženy Němcové
I. Rada města bere na vědomí žádost ředitele Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 o zřízení autobusové zastávky v ul. Boženy Němcové.
II. Rada města konstatuje, že autobusová zastávka nemá žádný vliv na rozhodování rodičů, do které školy své děti přihlásí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta