Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

 OZV č.1/2010
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 k zabezpečení některých záležitostí veřejného pořádku ve městě

Zastupitelstvo města Dačice se na svém 23. zasedání konaném dne 28.4. 2010 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, následující obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1
Činnosti způsobilé narušit veřejný pořádek

Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku (dále také „rušivé činnosti"), jsou: konzumace alkoholických nápojů1.


Článek 2
Zákaz rušivých činností na vymezených místech

Činnosti uvedené v článku 1 je zakázáno vykonávat na veřejných prostranstvích a veřejně prospěšných zařízeních města graficky znázorněných v příloze č. 1 vyhlášky (dále také „vymezená místa").


Článek 3
Výjimky ze zákazů rušivých činností

1. Zákazy rušivých činností uvedené v článku 2 se nevztahují na:
a) konzumaci alkoholických nápojů každoročně ve dnech 31. 12. a 1. 1. 
b) konzumaci alkoholických nápojů na restauračních předzahrádkách zřízených v souladu s platnými právními předpisy
c) konzumaci alkoholických nápojů na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb (stánkový prodej), pokud: ca) fyzická osoba zakoupila alkoholický nápoj od prodejce ve stánku, a současně cb) konzumace probíhá v provozní době stánku nabízejícího alkoholické nápoje. Místa, kde je na území obce mimo provozovnu možné nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby, stanoví právní předpis obce2.

2. Rada města může na základě žádosti pořadatelů kulturní či společenské akce udělit výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů.


Článek 4
Kontrola a sankce

1. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se u fyzických osob posuzuje jako přestupek3 , nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů, nebo o trestný čin.

2. Kontrolu dodržování této vyhlášky, jakož i opatření k nápravě zjištěných nedostatků, budou provádět strážníci Městské policie Dačice, případně pověření zaměstnanci zařazení do Městského úřadu Dačice.


Článek 5
Zrušovací a přechodná ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2009 k zabezpečení některých záležitostí veřejného pořádku ve městě.

Výjimky udělené podle článku 3 odst. 2 vyhlášky č. 3/2009 zůstávají v platnosti i za účinnosti této vyhlášky.


Článek 6
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2010.

 


Rudolf Hájek, starosta
Pavel habr, místostarosta

 

 

Příloha č. 1 - místa, na kterých jsou zakázány rušivé činnosti