Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2024/36

USNESENÍ z 36.zasedání rady města Dačice
konané dne 21. 2. 2024 v zasedací místnosti rady
777/36/RM/2024 Rozpočtové opatření č. 3/2024
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2024 v těchto objemech: příjmy 905.042,00 Kč, výdaje 905.042,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

778/36/RM/2024 Smlouva o dílo - Kontrola a revize plynových zařízení v budovách města Dačic
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Dačice jako objednatelem a p. Lubošem Říhou, IČ: 04103301, ░░░░, jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy č. 3 za celkovou cenu díla ve výši 674.400 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s p. Lubošem Říhou, IČ: 04103301, ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

779/36/RM/2024 Smlouva o dílo - smlouva o poskytování služeb v budovách města Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi městem Dačice jako objednatelem a panem Petrem Severou, ░░░░, IČ: 49043005, jako zhotovitelem za cenu dle přílohy č.1 a č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytování služeb mezi městem Dačice jako objednatelem a panem Petrem Severou, ░░░░, IČ: 49043005.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

780/36/RM/2024 Výpověď a pacht zahrady u domu 63/I v Dačicích - díl b

I. Rada města schvaluje

 1. uzavření dohody o ukončení pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 384, díl - b, o výměře 100 m2 u bytového domu 63/I ul. Göthova v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░,
 2. uzavření pachtovní smlouvy nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 384, díl - b, o výměře 80 m2 u bytového domu 63/I ul. Göthova v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ za cenu 14 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 3. 2024.

II. Rada města pověřuje

 1. starostu města podpisem dohody o ukončení pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 384, díl - b, o výměře 100 m2 s paní ░░░░ ░░░░,
 2. starostu města podpisem pachtovní smlouvy nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 384, díl - b, o výměře 80 m2 s paní ░░░░ ░░░░.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

781/36/RM/2024 Uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání FCC Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s FCC Dačice, s. r. o. se sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, IČ: 190 12 161 zastoupené Radimem Kolářem, Dis., na pronájem nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 31/I Palackého náměstí v Dačicích, a to od 1. 3. 2024 do 30. 9. 2033.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s FCC Dačice, s. r. o. se sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, IČ: 190 12 161 zastoupené Radimem Kolářem, Dis., na pronájem nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 31/I Palackého náměstí v Dačicích, a to od 1. 3. 2024 do 30. 9. 2033.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

782/36/RM/2024 Uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Business Care - Jiří Kameník
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání s Business Care - Jiří Kameník, s. r. o. ░░░░ ░░░░, IČ: 174 39 795 zastoupené Ing. Jiřím Kameníkem na pronájem nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 31/I Palackého náměstí v Dačicích a to od 1. 3. 2024 do 30. 9. 2033.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání s Business Care - Jiří Kameník, s. r. o. ░░░░ ░░░░, IČ: 174 39 795 zastoupené Ing. Jiřím Kameníkem na pronájem nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 31/I Palackého náměstí v Dačicích, a to od 1. 3. 2024 do 30. 9. 2033.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

783/36/RM/2024 Vyhlášení VZ - Vybavení školní družiny ZŠ B. Němcové - nábytek a IT vybavení

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním režimu na dodávky s názvem "Vybavení školní družiny ZŠ B. Němcové - nábytek a IT vybavení" dle přiložené zadávací dokumentace,
 2. Osoby určené pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Vybavení školní družiny ZŠ B. Němcové - nábytek a IT vybavení",
 3. Předpokládaný harmonogram podlimitní veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním režimu s názvem "Vybavení školní družiny ZŠ B. Němcové - nábytek a IT vybavení".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

784/36/RM/2024 Smlouva o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků - Nevajgluj a. s.
I. Rada města schvaluje předložený návrh Smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

785/36/RM/2024 Dačické odpady v roce 2023
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí Situační zprávu o odpadovém hospodářství města za rok 2023.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO] 

786/36/RM/2024 Komunální odpady - Dodatek č. 24 ke Smlouvě 010/1995 (úprava bodu VI b) cenové přílohy pro rok 2024)
I. Rada města schvaluje předložený návrh Dodatku č. 24.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 24 v projednaném a schváleném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

787/36/RM/2024 Žádost o podporu volejbalového turnaje žen - 2024
I. Rada města uděluje záštitu starosty města nad volejbalovým turnajem žen, který pořádá TJ Centropen Dačice dne 9. 3. 2024.
II. Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru v podobě sportovních trofejí v max. celkové výši 1 500 Kč pro volejbalový turnaj žen pořádaný dne 9. 3. 2024.
III. Rada města neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na úhradu nájemného za sportovní halu při konání volejbalového turnaje žen dne 9. 3. 2024.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

788/36/RM/2024 DDM Dačice - Roztančená kostka cukru - žádost o záštitu starosty a finanční příspěvek v roce 2024
I. Rada města uděluje záštitu starosty města nad pohybovou soutěží Roztančená kostka cukru, která se uskuteční 18. 5. 2024 v Městské sportovní hale v Dačicích.
II. Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru ve formě sportovních trofejí v max. celkové výši 5 000 Kč pro účely pohybové soutěže Roztančená kostka cukru, která se uskuteční 18. 5. 2024 v Městské sportovní hale v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

789/36/RM/2024 Uvolnění skladových zásob zboží za účelem propagace města na významných akcích cestovního ruchu v roce 2024
I. Rada města schvaluje uvolnění zboží ze skladových zásob Infocentra Dačice v celkové hodnotě 20 941,50 Kč Kč vč. DPH za účelem propagace města na významných akcích a veletrzích cestovního ruchu v roce 2024.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

790/36/RM/2024 Sportovec roku 2023 okresu Jindřichův Hradec - věcné dary pro oceněné sportovce
I. Rada města schvaluje poskytnutí věcných darů v max. celkové výši 10 000 Kč dačickým sportovcům oceněným v rámci slavnostního vyhlášení Sportovce roku 2023 okresu Jindřichův Hradec dne 29. 2. 2024 v KD Beseda v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

791/36/RM/2024 Výsledky hospodaření za rok 2023 - Knihovna Matěje Mikšíčka

I. Rada města schvaluje

 1. výsledky hospodaření příspěvkové organizace Knihovna Matěje Mikšíčka za rok 2023 - zisk ve výši 178 476,11 Kč, 
 2. rozdělení zisku Knihovny Matěje Mikšíčka za rok 2023 do fondů organizace následovně: 16 000 Kč do fondu odměn a 162 476,11 Kč do rezervního fondu, 
 3. převod částky 103 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic Knihovy Matěje Mikšíčka.

II. Rada města bere se souhlasem na vědomí výhled činnosti Knihovny Matěje Mikšíčka v roce 2024.

III. Rada města ukládá Knihovně Matěje Mikšíčka odvod finančních prostředků z fondu investic ve výši 103 000 Kč zřizovateli, a to nejpozději do 30. 6. 2024.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
792/36/RM/2024 Schválení účetní závěrky 2023 - Knihovna Matěje Mikšíčka

I. Rada města schvaluje

 1. Účetní závěrku Knihovny Matěje Mikšíčka, se sídlem Pantočkova 89/IV., 380 01 Dačice, IČO 60819529 za rok 2023,
 2. Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Bc. Miloš Novák, Ing. Jiří Baštář, Ing. Richard Tůma, Mgr. Bohumil Šuhaj, Mgr. Hana Švarcová, Michal Křížek, Mgr. Milan Točík,
 3. Vyjádření Knihovny Matěje Mikšíčka k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2023 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

793/36/RM/2024 Odměna pro ředitelku Knihovny Matěje Mikšíčka za rok 2023
I. Rada města schvaluje odměnu pro ředitelku příspěvkové organizace Knihovna Matěje Mikšíčka za rok 2023 uvedenou v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

794/36/RM/2024 Výsledky hospodaření za rok 2023 - Městské muzeum a galerie Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Dačice za rok 2023 - zisk ve výši 339 095,08 Kč, 
 2. rozdělení zisku Městského muzea a galerie Dačice do fondů organizace následovně: 12 000 Kč do fondu odměn, 327 095,08 Kč do rezervního fondu,
 3. převod částky 314 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic MMaG Dačice.

II. Rada města bere se souhlasem na vědomí výhled činnosti MMaG Dačice na rok 2024.

III. Rada města ukládá MMaG Dačice odvod finančních prostředků z fondu investic ve výši 314 000 Kč zřizovateli, a to nejpozději do 30. 6. 2024.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

795/36/RM/2024 Schválení účetní závěrky 2023 - Městské muzeum a galerie Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. účetní závěrku Městského muzea a galerie Dačice, se sídlem Havlíčkovo nám. 85/I., 380 01 Dačice, IČO 00365777 za rok 2023,
 2. osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Bc. Miloš Novák, Ing. Jiří Baštář, Ing. Richard Tůma, Mgr. Bohumil Šuhaj, Mgr. Hana Švarcová, Michal Křížek, Mgr. Milan Točík,
 3. vyjádření Městského muzea a galerie Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2023 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

796/36/RM/2024 Odměna pro ředitele MMaG Dačice za rok 2023 
I. Rada města schvaluje odměnu pro ředitele příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Dačice za rok 2023 uvedenou v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

797/36/RM/2024 Smlouva o výpůjčce uměleckého díla - Srdce na dlani
I. Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce uzavíranou mezi městem Dačice a Nemocnicí Dačice a. s., jejímž předmětem je socha Srdce na dlani, vytvořená v rámci akce Dačická řežba v roce 2022. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

798/36/RM/2024 Vyhodnocení VZ - Výstavba ZTV Nivy II
I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky s názvem: "Výstavba ZTV Nivy II", uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 3 570 527,59 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 3 570 527,59 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 3 570 527,59 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

799/36/RM/2024 Darovací smlouva na pozemku v k. ú. Malý Pěčín a k. ú. Borek u Dačic (23)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je vzájemné darování pozemků mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako dárcem a obdarovaným, a městem Dačice, jako obdarovaným a dárcem. a to takto:

 • p. č. 1010/10 - ostatní plocha/ ostatní komunikace o výměře 677 m2 p. č. 1010/11 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 630 m2, p. č. 1010/12 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 504 m2, p. č. 1010/13 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 3 m2 a p. č. 1010/14 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 69 m2 v k. ú. Malý Pěčín,
 • p. č. 563/22 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 1068 m2 a p. č. 563/23 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 1177 m2 v k. ú. Borek u Dačice, z výlučného vlastnictví Jihočeského kraje, darem, do výlučného vlastnictví města Dačice,
 • p. č. 27/2 - ostatní plocha / silnice o výměře 1 m2 v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín,
 • p. č. 563/24 - ostatní plocha / silnice o výměře 13 m2 v obci Dačice a katastrálním území Borek u Dačic z výlučného vlastnictví města Dačice, darem, do výlučného vlastnictví Jihočeského kraje, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

800/36/RM/2024 Dodatek č. 1 - dobíjecí stanice E.ON (191)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 19.5.2023, která řeší pronájem částí nemovitostí v obci a k. ú. Dačice pro výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností E.ON Drive Infrastructure CZ s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO 14088924, jako nájemcem, na dobu určitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

801/36/RM/2024 Pronájem nemovitostí v k. ú. Dačice - KAMENOLOMY ČR s. r. o. (202)
I. Rada města schvaluje pronájem nemovitostí v obci a k. ú. Dačice, a to pozemků p. č 2510/2, p. č. 2520/6, p. č. 2509/2, p. č. 2510/3, p. č. 2511, p. č. 2520/2, p. č. 2520/5, p. č. 2498/2 a část p. č. 2520/1, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností KAMENOLOMY ČR s. r. o., se sídlem Polanecká 849, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 49452011, na dobu určitou do doby nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení dobývacího prostoru vydaného příslušným správním orgánem a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

802/36/RM/2024 Pronájem části pozemku p. č. 2847 v k. ú. Dačice (205)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci a k. ú. Dačice, a to části pozemku p. č. 2847 o výměře 52 m2- ostatní plocha, ostatní komunikace, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, jako nájemci, na dobu neurčitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

803/36/RM/2024 Pronájem části pozemku p. č. 488 v k. ú. Dačice - GLS parcel box (206)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci a k. ú. Dačice, a to části pozemku p. č. 488 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1,1 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností General Logistics Systems Czech Republic s. r. o., IČ: 26087961, Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, jako nájemcem, na dobu neurčitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

804/36/RM/2024 Smlouva o spolupráci s Jihočeským krajem a SŠTO - multifunkční sportovní hala (214)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o spolupráci mezi městem Dačice, Jihočeským krajem a Střední školou technickou a obchodní, Dačice, Strojírenská 304, týkající se rekonstrukce tělocvičny SŠTO na multifunkční sportovní halu, dle přílohy č. 1 usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

805/36/RM/2024 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti p. č. 2177 v k. ú. Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 20. 4. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 11. 2019, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako nájemcem, na pronájem části pozemku p. č. 2177 v obci a k. ú. Dačice o  výměře 17 m2, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1..
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

806/36/RM/2024 Plán společných zařízení - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prostřední Vydří (215)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh Plánu společných zařízení (PSZ) v rámci probíhajících Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k. ú. Prostřední Vydří, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1 a přílohy usnesení č. 2. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

807/36/RM/2024 Smlouva o právu provést stavbu na pozemku p. č. 1260/1 v k. ú. Bílkov (216)I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. č. 1260/1 v k. ú. Bílkov pro plánovanou stavbu "Chodník Bílkov" mezi městem Dačice, jako stavebníkem a investorem, a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem dle zřizovací listiny pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, jako vlastníkem pozemku, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o právu provést stavbu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

808/36/RM/2024 Prodej části pozemku p. č. 2429/15 v k. ú. Dačice (266)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit  prodej částí pozemku p. č. 2429/15 - ostatní plocha o přibližné výměře 6,5 m2 a přibližné výměře 5,5 m2 v obci a katastrálním území Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví níže uvedených vlastníků bytových jednotek v bytovém domě v ulici Máchova 441, 442 a 443, za cenu ve výši stanovenou znaleckým posudkem s přičtením nákladů spojených s prodejem, a to takto:  

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 16/1000 do SJM,               

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 17/500,             

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 23/1000,            

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 34/1000 do SJM,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 8/1000,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 17/1000,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 17/1000,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 27/1000,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 27/1000 do SJM,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 27/1000,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 13/500,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 26/1000 do SJM, 

 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 8/1000,

 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 26/1000,

 Stavební bytové družstvo Jindřichův Hradec, IČ: 00038300, sídlem Na Piketě 535, 377 01 Jindřichův Hradec, k id. podílu ve výši 564/1000,

 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 27/1000,

 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 16/1000,

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 27/1000,

 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 16/1000,

 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, k id. podílu ve výši 17/500, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

809/36/RM/2024 Smlouva o zřízení služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice v k. ú. Dačice (450)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. č. 2316/1 a p. č. 2317/1 v obci a k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako vlastníkem pozemků a povinným, a společností CETIN a. s., sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha, jako vlastníkem komunikačního vedení a oprávněným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města Dačice podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice v k. ú. Dačice. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

810/36/RM/2024 Smlouva o zřízení věcného břemene na p. č. 1015/1 v k. ú. Malý Pěčín (517)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě kabelové vedení veřejného osvětlení na pozemku p. č. 1015/1 v obci Dačice a k. ú. Malý Pěčín, mezi městem Dačice, jako oprávněným a investorem stavby, a státní organizací Správou železnic, sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, jako povinným a vlastníkem nemovitosti, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 1015/1 v k. ú. Malý Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

811/36/RM/2024 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Dačice (518)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi městem Dačice, jako povinným, a společností EG.D, a. s., sídlem Lidická 1873/36, 602 00 Brno, Černé Pole, jako oprávněným, pro stavbu "Dačice, ░░░░ - kabel. vedení NN", spočívající v umístění distribuční soustavy kabelového vedení na pozemku p. č. 2691/2 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

812/36/RM/2024 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice v k. ú. Dačice (519)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. č. 2271/212, p. č. 2271/213 a p. č. 2330/2 v obci a k. ú. Dačice, spočívající v překládce pozemního telekomunikačního vedení veřejné komunikační sítě a trubek HDPE, mezi městem Dačice, jako povinným, a provozovatelem společností CETIN a. s., sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha, jako oprávněným a investorem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města Dačice podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

813/36/RM/2024 Vyhlášení VZ - Intenzifikace a obnova kalové koncovky - ČOV Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "Intenzifikace a obnova kalové koncovky - ČOV Dačice" dle přiloženého popisu,
 2. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Intenzifikace a obnova kalové koncovky - ČOV Dačice",
 3. členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Intenzifikace a obnova kalové koncovky - ČOV Dačice",
 4. harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Intenzifikace a obnova kalové koncovky - ČOV Dačice".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO] 

814/36/RM/2024 Vyhlášení VZ - Energetický audit

I. Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "Energetický audit" dle přiloženého popisu,
 2. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Energetický audit",
 3. členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Energetický audit",
 4. harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Energetický audit".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

815/36/RM/2024 Žádost o dotaci z programu podpory jednotek SDH - neinvestiční

I. Rada města schvaluje

 1. podání žádosti o dotaci z Dotačního programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na dovybavení zásahové jednotky SDH Dačice  - předmětem podpory je neinvestiční dotace,
 2. předfinancování a spolufinancování této akce.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

816/36/RM/2024 Smlouva o výpůjčce radiostanice vozidlové včetně montážní sady
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce radiostanice vozidlové včetně montážní sady uzavíranou mezi městem Dačice jako vypůjčitelem na straně jedné a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje jakožto půjčitelem na straně druhé.
II. Rada města pověřuje starostu města Dačice podpisem smlouvy
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

817/36/RM/2024 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]Bc. Miloš Novák, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
6
3
8
4
9
5
10
6
9
7
10
8
7
9
8
10
9
11
9
12
8
13
8
14
10
15
6
16
7
17
6
18
6
19
6
20
9
21
10
22
7
23
6
24
6
25
6
26
7
27
8
28
6
29
6
30
6
31
6
1
6
2
7
3
10
4
9

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru