Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

USNESENÍ z 33.zasedání rady města Dačice
konané dne 12.12.2019 v zasedací místnosti rady
578/33/RM/2019 Souhlas s čerpáním dotace
I. Rada města schvaluje usnesení v tomto znění: Město Dačice, IČO: 00246476, se sídlem Krajířova 27, Dačice, jako vlastník pozemků s lesním porostem zařazených v LHC Městské lesy Dačice, souhlasí, aby společnost Městské lesy Dačice s.r.o., IČO 26040603, se sídlem Hradišťko 25, 380 01 Dačice, zaps. ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. C 10724, jako osoba dle § 58 odst. 1 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), byla příjemcem dotací vázaných k předmětnému majetku.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem souhlasu za město Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta