Dačice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

USNESENÍ z 95.zasedání rady města Dačice
konané dne 30.11.2021 v zasedací místnosti rady
1816/95/RM/2021 Ukončení smlouvy o poskytování bezplatné právní pomoci
I. Rada města schvaluje ukončení smluv o poskytování bezplatné právní pomoci k 31. 12. 2021 uzavřených s JUDr. Zbyňkem Krchňavým, ░░░░ ░░░░ a Mgr. Jiřím Kasalem, ░░░░ ░░░░.
II. Rada města pověřuje starostu podpisem výpovědi smluv o poskytování bezplatné právní pomoci, vzájemnou dohodou k 31. 12. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1817/95/RM/2021 Dodatek č. 1 - Oprava místních komunikací Toužín, Hradišťko
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2021 uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou SWIETELSKY stavební, s. r. o., Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599, jako zhotovitelem, na akci "Oprava místních komunikací Toužín, Hradišťko", dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta