Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Informace k volbám do Evropského parlamentu

volby

Volby do Evropského parlamentu se budou konat dne 7. a 8. června 2024.

Vše potřebné najdete také sekci Volby do Evropského parlamentu.

Kdo může volit?

  • občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let,
  • občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a je nejméně 45 dnů přede dnem voleb přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.
  • a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví, a
  • omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Kde probíhá hlasování?

Hlasování probíhá pouze na území ČR ve volebních místnostech.
Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, ve které má trvalý pobyt a je zde zapsán v seznamu voličů.

Jak zjistím, kdy a kde mohu hlasovat?

Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem voleb způsobem v místě obvyklým, tedy v Dačicích na úřední desce a na www.dacice.cz.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu svého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každý kandidující subjekt samostatně.
Seznam kandidujících subjektů je možné nalézt po registraci kandidátních listin i na stránkách Českého statistického úřadu.

Průběh hlasování

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství.
Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.
Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce volit. Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo.
Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, ale k přednostním hlasům se nepřihlíží.
Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Je-li v obálce vícero hlasovacích lístků, jedná se rovněž o neplatný hlas.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat, upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i  úřední obálku vložit do volební schránky.
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz.

S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Voličské průkazy vydávají i zastupitelské úřady pro voliče, kteří jsou u nich zapsáni ve zvláštním seznamu voličů (viz níže).
Pozor! Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Datum vložení: 22. 4. 2024 15:02
Datum poslední aktualizace: 23. 4. 2024 13:39

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
7
30
7
1
6
2
5
3
6
4
6
5
6
6
7
7
6
8
5
9
9
10
8
11
13
12
10
13
6
14
6
15
6
16
7
17
7
18
9
19
7
20
6
21
6
22
7
23
7
24
9
25
10
26
7
27
5
28
5
29
5
30
6
31
8
1
5
2
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru