Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Cena města Dačice

Nominace na Cenu města Dačice za rok 2023 pravidla zde ke stažení 

Do 31. března 2024 je možné zasílat na adresu Rady města Dačice písemné Dačicenominace na udělení Ceny za rok 2023.  

Cena města se uděluje jako morální ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života, které přispívají k rozvoji Dačic a k šíření jejich dobrého jména. Cena se uděluje jak za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost v jednotlivých oblastech v roce, který předcházel udělení ceny, tzn. v průběhu roku 2023.

Cena města se uděluje v kategoriích: 

 • Hospodářský rozvoj
 • Výchova a vzdělání
 • Kultura
 • Sport
 • Jiné (mimořádné činy, jako jsou záchrana lidského života, propagace města v celostátním nebo mezinárodním měřítku apod.)

Kdo může Cenu města získat? 

 • Oceněna může být fyzická osoba, právnická osoba či kolektiv osob bez právní subjektivity, které mají trvalé bydliště či sídlo na území města Dačice. Výjimečně může být Cena města udělena i osobám, které podmínky pobytu čí sídla v době udílení Ceny města nesplňují, vždy se však musí jednat o osoby, které ve městě působily, žily nebo se zde narodily. 
 • Ve výjimečných a odůvodněných případech může být k ocenění navržena in memoriam již nežijící osoba, která v průběhu svého života splnila podmínky dle odst. 1.
 • Cena města nemůže být udělena současnému členu zastupitelstva města za činnost v rámci povinností souvisejících s výkonem jeho funkce (mandátu). 
 • Cena města nemůže být udělena osobě či kolektivu za stejnou činnost, za kterou již stejné ocenění získaly.

Kdo a jak může navrhnout udělení Ceny města?  

 1. Nominace na udělení Ceny města Dačice za předchozí kalendářní rok může předložit občan s trvalým pobytem na území města, právnická osoba či kolektiv osob se sídlem na území města.
 2. Nominace na udělení Ceny města se podávají písemně a musí být adresovány Radě města Dačice.
 3. Nominace na udělení Ceny města za předchozí rok musí být doručeny na podatelnu Městského úřadu Dačice nejpozději do 31. 3. aktuálního kalendářního roku.
 4. Nominace na udělení Ceny města musí obsahovat:
  • jméno, příjmení a adresu nominovaného kandidáta nebo název právnické osoby či označení kolektivu,
  • kategorii, do které je nominace podávána,
  • zdůvodnění nominace,
  • jméno, příjmení, adresu a kontakt (e-mail, telefon) navrhovatele.
 5. Nominaci je možné doplnit přílohami, které ukazují odůvodněnost nominace.
 6. Jedním návrhem nelze navrhnout na udělení Ceny města více kandidátů s výjimkou udělení  Ceny města kolektivu osob.
 7. Nominace, která nesplňuje náležitosti uvedené v tomto článku, může být považována za neplatnou a z dalšího projednávání vyloučena. 
 8. Za správnost údajů uvedených v nominaci odpovídá navrhovatel.

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
5
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
7
22
7
23
5
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru