Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Sociální služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY REGISTROVANÉ PODLE ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Domov seniorů Dačice

 • Antonínská 101, 380 01  Dačice
 • Vedoucí: Mgr. Stanislava Šenkyplová
 • Tel.: 384 495 122
 • E-mail: info@dsdacice.cz
 • Internetové stránky: www.dsdacice.cz
 • Poskytovaná sociální služba: domovy pro seniory
 • Forma poskytování: pobytová
 • Uživatelé: senioři, osoby se zdravotním postižením
 • Kapacita: 73 míst

Popis služby

Domov seniorů Dačice poskytuje za úhradu ve sjednaném rozsahu pobytovou sociální službu občanům, kteří z důvodu věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby a nemohou již trvale žít ve svém přirozeném prostředí.
Zaměstnanci Domova usilují o zajištění důstojného a hodnotného života uživatelů služeb poskytnutím ubytování, stravování a nezbytně nutné podpory a pomoci zejména v oblasti péče o vlastní osobu a uspokojováním jejich dalších životních potřeb.

K naplňování poslání náš Domov seniorů rozvíjí tyto základní strategické cíle:

 • vytváří uživatelům kvalitní a stálý domov se zajištěnou podporou našich zaměstnanců,
 • zachová vzájemný kontakt a podporuje dosavadní vztahové sítě s rodinou, přáteli a blízkými osobami,
 • zajišťuje uživatelům na základě jejich individuálních potřeb kvalifikovanou ošetřovatelskou péči,
 • zaměstnanci svým individuálním přístupem podporují samostatnost a vlastní aktivitu v jejich volném čase.

Pečovatelská služba Ledax, o.p.s. - středisko Dačice

 • Bratrská 221, 380 01 Dačice
 • Kontaktní osoba: Květa Leitkepová
 • Tel.: 725 064 310
 • E-mail: kveta.leitkepova@ledax.cz
 • Internetové stránky: www.ledax.cz
 • Poskytovaná sociální služba: pečovatelská služba
 • Forma poskytování: terénní, ambulantní
 • Časová dostupnost:  od pondělí do pátku 7:00 – 20:00 h, o víkendech a svátcích 8:00 – 20:00h
 • Uživatelé: senioři, osoby od 19 let věku se sníženou soběstačností, rodiny s dětmi do 4 let věku v případě narození trojčat, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Popis služby

Služba je poskytována uživatelům v domech s pečovatelskou službou i v domácím prostředí. Seniorům a osobám se sníženou soběstačností umožňuje, aby si v maximální možné míře zachovali dosavadní způsob života. Kompenzuje jejich sníženou soběstačnost a oddaluje nutnost ústavní péče. Pečovatelská služba je poskytována sedm dní v týdnu. Zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů.

Osobní asistence Dačice

 • (Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava) - Masarykova 295, 380 01 Dačice
 • Vedoucí: Lenka Holcová
 • Tel.: 736 523 633
 • E-mail: lenka.holcova@jihlava.charita.cz
 • Internetové stránky: www.jihlava.charita.cz
 • Poskytovaná sociální služba: osobní asistence
 • Forma poskytování: terénní
 • Uživatelé: Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo vysokého věku, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Osobní asistence je určena osobám se zdravotním postižením od šesti let věku a seniorům z Dačic a spádových obcí.

Popis služby

Asistence je poskytována ve škole i v domácím prostředí. Jedná se o komplex služeb, jejichž cílem je pomoci člověku se zdravotním postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta úkony, které by dělal sám, kdyby neměl postižení. Zahrnuje například osobní péči, hygienu, toaletu, pomoc při oblékání, dopravě, při jídle a pití, ošetřovatelskou péči, pomoc při nouzových a havarijních situacích, při zajištění chodu domácnosti, nákupy, kontakt se společenským prostředím, jednání a pochůzky, pomoc při zájmových aktivitách atd. Osobní asistent chrání důstojnost uživatelů a klade důraz na individuální přístup. Práce s uživateli se zaměřuje na posílení jejich zdravé stránky a vedení k samostatnosti.

Terapeutická komunita Podcestný Mlýn

 • (Podané ruce, o.s.) - Kostelní Vydří 64, 380 01  Dačice
 • Vedoucí: Bc. Ladislav Holub
 • Tel.: 384 420 172, 777 916 273
 • E-mail: komunita@podaneruce.cz
 • Internetové stránky: www.podaneruce.cz
 • Poskytovaná sociální služba: terapeutické komunity
 • Forma poskytování: pobytová
 • Uživatelé: osoby s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách, popřípadě smíšené závislosti, starší 18ti let

Popis služby

Terapeutická komunita je bývalou hospodářskou usedlostí - mlýnem, leží na břehu řeky Moravská Dyje, v malebném prostředí Českomoravské vysočiny, mezi městy Telč a Dačice. Služba je určena pro osoby s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách, popřípadě smíšené závislosti. Klienti/ky mohou být muži a ženy starší 18 let. Kapacita zařízení je 15 míst, z nich jsou čtyři místa trvale rezervována pro ženy. Klienty jsou převážně muži a ženy s víceletou drogovou kariérou s intravenózním užíváním a četnými kriminálními delikty. Terapeutická komunita nabízí pobytovou léčbu na 9-12 měsíců. Služba obsahuje tyto základní činnosti: poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sdružení Metha, o.s.

 • Pravdova 837, 377 01  Jindřichův Hradec
 • Vedoucí: Mgr. Božena Havlová
 • Tel.: 775 567 704, 775 567 705
 • E-mail: tpmeta@centrum.cz, havlova@osmeta.cz
 • Internetové stránky: www.osmeta.cz
 • Poskytovaná sociální služba: terénní programy
 • Forma poskytování: terénní
 • Uživatelé: osoby ohrožené závislostmi, uživatelé drog

Popis služby

Terénní program Harm Reduction (redukce škod) pro injekční uživatele drog. Výměnný program injekčních jehel a setů, distribuce zdravotního materiálu a kondomů klientům závislých na nealkoholových drogách v jejich přirozeném prostředí. Základní zdravotní a sociální poradenství, terénní sociální práce, zprostředkování dalších služeb návazné péče. Cílovou skupinou jsou injekční uživatelé drog. Podstatnou součástí terénní práce je také monitoring rizikových lokalit spojený s bezpečnou likvidací pohozeného injekčního materiálu. Cílem služby je redukce škod způsobených životním stylem uživatelů, zdravotní a sociální pomoc, motivace ke změně chování, ochrana veřejného zdraví v prevenci šíření krví přenosných infekčních chorob způsobených rizikovým chováním uživatelů. Prostřednictvím služby se snižují a omezují rizika spojená s užíváním drog v populaci uživatelů drog i široké veřejnosti.

Azylový dům Rybka Studená

 • (Rybka, o.p.s.) - Tyršova 10, 378 56  Studená
 • Vedoucí: Eva Šímová
 • Tel: 384 391 001, 606 978 010
 • E-mail: rybka.studena@seznam.cz
 • Internetové stránky: www.rybka-az.cz
 • Poskytovaná sociální služba: azylové domy
 • Forma poskytování: pobytová
 • Uživatelé: osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi

Popis služby

Uživateli a jeho rodině se poskytují místnosti vybavené lůžky. K dispozici je hygienické zázemí (sprchy, toalety). Je vymezen prostor, kde jsou k dispozici společné pračky a dále i sušárna. Poskytovatel vytváří podmínky pro přípravu stravy v místnosti, kde je k tomuto účelu potřebné zařízení a vybavení. Mimo svůj poskytnutý prostor mohou uživatelé užívat společně s ostatními uživateli prostory na chodbách, místnost pro aktivity, venkovní prostory. Služba také zahrnuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dále pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou. Jsou podpořeny aktivity směřující k sociálnímu začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároku a pohledávek. Poskytuje se základní sociální poradenství.

Nemocnice Dačice, a.s.

 • Antonínská 85, 380 01  Dačice
 • Ředitelka: Mgr. Ing. Marta Krechlerová
 • Tel.: 384 358 243
 • E-mail: info@nemdac.cz
 • Internetové stránky: www.nemdac.cz
 • Zdravotně sociální pracovnice: Mgr. Lucie Pospíchalová, tel.: 384 358 238, e-mail: lucie.pospichalova@nemda.cz
 • Poskytovaná sociální služba: soc. služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
 • Uživatelé: senioři, osoby se zdravotním postižením

Popis služby

Oddělení následné péče disponuje osmi sociálními lůžky, která jsou určena například pro klienty čekající na umístění do domovů důchodců, do domů pro seniory atd. Tento pobyt není hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Pečovatelská služba RESIDENT 2000 o.p.s.

 • Vedoucí: Bc. Zdeňka Škarková
 • Tel.: 778 409 816
 • Kontaktní místo: Antonínská 85, Dačice
 • E-mail: socialni@resident2000.cz
 • Internetové stránky: www.resident2000.cz
 • Poskytovaná sociální služba: pečovatelská služba
 • Forma poskytování: terénní
 • Časová dostupnost:  každý den od 6 do 20 hodin
 • Uživatelé: senioři, osoby od 18 let věku s tělesným postižením, se zdravotním postižením, s jiným zdravotním postižením a osoby s chronickým onemocněním

Popis služby

Společnost Resident 2000 o. p. s. zajišťuje terénní pečovatelské služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí uživatele těchto služeb, tedy u něj doma. Pomáhá uživateli zvládnout předem dohodnuté běžné každodenní úkony (úkony péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při poskytnutí a zajištění stravy, pomoc při chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím atd.). Sazebník úkonů je umístěn na webu společnosti. Pečovatelská služba RESIDENT 2000 podporuje uživatele v dosavadním způsobu života v prostředí jemu blízkém a tím také oddaluje nutnost péče v pobytové sociální službě. 

Terénní odlehčovací služba RESIDENT 2000 o.p.s.

 • Vedoucí: Bc. Zdeňka Škarková
 • Tel.: 778 409 816
 • Kontaktní místo: Antonínská 85, Dačice
 • E-mail: socialni@resident2000.cz
 • Internetové stránky: www.resident2000.cz
 • Poskytovaná sociální služba: odlehčovací služba
 • Forma poskytování: terénní
 • Časová dostupnost:  každý den od 7 do 17 hodin
 • Uživatelé: Pečující, kteří se starají o osoby se zdravotním nebo kombinovaným postižením, o osoby chronicky nemocné nebo o nemohoucí seniory. Služba pečuje o osoby od 6 let věku.
 • Působnost v obcích a jejich místních částech: Budeč, Cizkrajov, Červený Hrádek, Český Rudolec, Dačice, Dobrohošť, Heřmaneč, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní Slatina, Hříšice, Jilem, Kostelní Vydří, Kunžak, Peč, Staré Hobzí, Staré Město pod Landštejnem, Střížovice, Studená, Volfířov

Popis služby

Odlehčovací služba zastupuje pečující osobu, pokud dochází do zaměstnání, nebo když potřebuje prostor pro odpočinek či vyřízení svých záležitostí. Cílem služby je podpořit pečující osobu tak, aby byla schopna pečovat o blízkou osobu a nedošlo k jejímu vyčerpání nebo vyhoření, popřípadě ke zhoršení ekonomického a sociálního postavení této osoby. Dalším cílem je také udržení či zvýšení kvality života pečované osoby.

DOPROVODNÉ SLUŽBY:

Dačický ZVONEČEK, z.s.

 • Hradišťko 26, 380 01  Dačice
 • Kontaktní osoby: Jitka Denková, Ludmila Rehartová
 • Tel: 777 861 741, 723 748 883
 • E-mail: info@dacickyzvonecek.cz
 • Internetové stránky: www.dacickyzvonecek.cz
 • Uživatelé: osoby se zdravotním postižením

Popis činnosti

Organizace začleňuje děti a dospělé se zdravotním postižením do všech sfér občanské společnosti. Podporuje zřízení denního stacionáře pro mládež a dospělé s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením v Dačicích.

Šatník

Popis činnosti

Provoz zabezpečují dobrovolnice farní Charity a to například ambulantním pacientům dačické nemocnice. Je zde příjemné prostředí, kde mohou trávit čas mezi vyšetřeními s možností odpočinku a občerstvení. Do šatníku přispívají oblečením jak místní občané, tak i ostatní dárci z okolních měst a vesnic. Poskytnutím ošacení ze šatníku se pomáhá sociálně slabým. Sběrem ošacení se nezásobuje pouze místní charitní šatník, ale i Sběr ošacení Jihlava. Část šatstva je využita pro potřeby občanů nacházejících se v obtížné finanční situaci.

Sdílení o.p.s.

 • Antonínská 85/I, Dačice
 • Otvírací doba: úterý (12:00 až 16:00 h) a čtvrtek (8:00 až 12:00 h)
 • Na území Dačicka poskytujeme tyto služby:
  Mobilní hospicová péče:
  kontakt Mgr. Anna Svobodová, 775 574 977
  Domácí ošetřovatelská péče: kontakt Pavlína Doležalová, 737 012 037
  Poradna a půjčovna pomůcek: kontakt Bc. Jana Zatloukalová, 775 574 973
 • e-mail: info@sdileni-telc.cz
 • Internetové stránky: www.sdileni-telc.cz
 • Uživatelé: všechny věkové kategorie osob vyžadujících domácí zdravotní péči

Popis činnosti

Sdílení o. p. s., Telč je komplexním průvodcem na cestě stářím a nemocemi. Pomáháme starým nebo vážně nemocným lidem radou, podporou, zdravotními a sociálními službami zůstat doma až do konce v sepětí s rodinou.
Sdílíme s lidmi období, kdy potřebují péči druhých. Naše klienty vždy vnímáme v kontextu celého jejich životního příběhu. Posilujeme pozici klientů v rodině a pozici pečujících rodin ve společnosti.
Od 3. října 2022 Sdílení o.p.s. zahájilo svou činnost na Dačicku.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. - místní organizace Dačice

 • Bratrská 221, 380 01  Dačice
 • Kontaktní osoba: Marie Stejskalová
 • Tel.: 722 689 768
 • E-mail: ---
 • Internetové stránky: ---
 • Uživatelé: senioři a osoby se zdravotním postižením

Popis činnosti

Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, hájí potřeby a zájmy lidí se zdravotním postižením a seniorů. Organizace poskytuje základní poradenství a nabízí zprostředkování odborného poradenství v osobě právníka či psychologa. Pracovníci centra nabízejí konzultace a pomoc při výběru rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a zařizují půjčování těchto pomůcek. Dále nabízejí rekondiční cvičení pro kardiaky a diabetiky, zajišťují měření cukru, tlaku, cholesterolu a věnují se přednáškové činnosti a volnočasovým aktivitám. 

RODIČOVSKÉ CENTRUM „ZDROJ Slavonice“

 • (Slavonická renesanční, o.p.s.) - Na Potoku 629, 378 81 Slavonice
 • Kontaktní osoba: Olga Žampová
 • Tel.: 384 493 884
 • E-mail: info@zdrojslavonice.cz
 • Internetové stránky: www.zdrojslavonice.cz
 • Uživatelé: rodiče s dětmi, děti a mládež

Popis činnosti

KLUB VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI A MLÁDEŽ ZDROJ

Od roku 2008 nabízí Slavonická renesanční o.p.s. zázemí a programy pro děti a mládež – sportovní a společenské akce, postupné zavádění pravidelné nabídky.

RODIČOVSKÉ CENTRUM ZDROJ

Od roku 2010 funguje klubovna pro rodiče, prarodiče a děti i jejich kamarády – tvůrčí dílny, cvičení, výlety, besedy. Organizace dobročinných bazarů.

Slavonická renesanční o.p.s. dále poskytuje poradenství pro sociálně znevýhodněné skupiny a jednotlivce (příprava vzniku občanské poradny). Zajišťuje mediaci mezi rodiči v rozvodovém řízení, poskytuje asistenci při předávání dítěte mezi rodiči. Zajišťuje provoz obecně prospěšných míst jako náhradní trest ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR. Slavonická renesanční o.p.s. zajišťuje a koordinuje práci, eviduje hodiny a podává zprávy Probační a mediační službě ČR.

Prevcentrum

 • (Sdružení Meta, o.s.) - Pravdova 837, 377 01  Jindřichův Hradec
 • Kontaktní osoba: Mgr. Božena Havlová
 • Tel.: 775 567 704, 775 567 705
 • E-mail: havlova@osmeta.cz
 • Internetové stránky: www.osmeta.cz
 • Uživatelé: školní mládež, pedagogové, rodiče, rodiny s dětmi

Popis aktivit

PREVENCE

Výchovně vzdělávací, konzultační a poradenské aktivity k prevenci rizikového chování u školní mládeže, semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost, osvěty pro rodiče, dny zdraví pro širokou veřejnost. Cílovou skupinou je školní mládež, jejich pedagogové, rodiče, veřejnost. Cílem je předcházet rizikovému chování dětí a mládeže v oblasti adiktologie (závislostního chování), oddálit experimentování s návykovými látkami u dospívající mládeže, popř. vyloučit užívání návykových látek vůbec. Výchova a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu. Konzultace a poradenství v oblasti adiktologie.

Poradna pro pečující 

 • Vedoucí: Mgr. Marta Šabouková
 • Tel.: 607 820 390
 • Internetové stránky: www.resident2000.cz
 • Časová dostupnost:  každou středu od 13 do 15 hodin nebo po domluvě na výše uvedeném telefonu

Popis služby

Tato poradna nabízí pomoc pečujícím a komplexní informace z oblasti péče o nemocného a nemohoucího.

Pracovníci poradny pomohou novým pečujícím zorientovat se v nastalé situaci a v nabídce služeb. Dále podají informace z oblasti ošetřovatelské péče (výživa a hydratace, správná péče o rány a pokožku, hygiena, polohování a rehabilitace, výběr inkontinenčních pomůcek apod.) Pracovníci poradny zájemcům také doporučí, jak upravit domácí prostředí, poradí s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek a pomohou s řešením zdravotně – sociálně – právní problematiky pečujících (na které úřady se obracet, jak vyřídit žádost u lékaře, apod.) Poradna se nachází v prostorách Domácí péče Dačice s.r.o. v nemocnici v Dačicích (Antonínská 85, Dačice). 

Půjčovna kompenzačních pomůcek

 • Vedoucí: Václav Šabouk
 • Tel.: 608224833
 • Internetové stránky: www.resident2000.cz
 • Časová dostupnost:  každou středu od 13 do 15 hodin nebo po domluvě na výše uvedeném telefonu

Popis služby

Půjčovna kompenzačních pomůcek je provozována společností RESIDENT 2000 o.p.s a sídlí na adrese Staré Hobzí 1. 

Půjčovna nabízí široký sortiment kompenzačních pomůcek, jako jsou například polohovací postele, antidekubitní matrace, chodítka, vozíky, toaletní vozíky, antidekubitní podložky, hole a berle, servírovací stolky a další.

Kompletní a aktuální nabídka a ceník jsou k nahlédnutí na webu společnosti. 

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
6
3
8
4
9
5
10
6
9
7
10
8
7
9
8
10
9
11
8
12
8
13
8
14
10
15
6
16
7
17
6
18
6
19
6
20
9
21
10
22
7
23
6
24
6
25
6
26
7
27
8
28
6
29
6
30
6
31
6
1
6
2
7
3
11
4
10

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru