Navigace

Obsah

SOCIÁLNÍ SLUŽBY REGISTROVANÉ PODLE ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Domov seniorů Budíškovice - Budíškovice 1, 378 91 Budíškovice

 • Vedoucí: Mgr. Stanislava Šenkyplová
 • Tel.: 384 496 477
 • E-mail: vedouci@ddbudiskovice.cz
 • Internetové stránky: www.ddbudiskovice.cz
 • Poskytovaná sociální služba: domovy pro seniory
 • Forma poskytování: pobytová
 • Uživatelé: senioři, osoby se zdravotním postižením

Popis služby
Domov seniorů Budíškovice je pobytovým zařízením, které se nachází na rozhraní krajů Jihočeského, Jihomoravského a kraje Vysočina. Klientům je nabízena pobytová služba, která jim zajišťuje prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí.  Zařízení je v zámku ve dvou vzájemně propojených budovách, v nich jsou jednolůžkové až šestilůžkové pokoje. Celková kapacita je 138 lůžek. Služba zahrnuje pomoc při osobní hygieně a převlékání, roznášení stravy, pomoc při jídle, péče o dobrou psychickou pohodu klientů, provádění jednoduchých rehabilitačních úkonů, zajišťování doprovodu klientů a základních zdravotních úkonů. Péče je poskytována 24 hodin denně.  V domově je dostatečná nabídka volnočasových aktivit – ruční práce, kreslení, účast na kulturních a sportovních akcích, zájmové činnosti (vycházky, návštěva knihovny, atd.). Klienti mohou využívat běžně dostupné služby v obci – prodejna, hostinec, ordinace lékaře, pošta, obecní knihovna, kadeřník. Kontakt s veřejností je umožněn návštěvami v zařízení (každý den v průběhu celého dne) a možností volného pohybu uživatelů po celém areálu a okolí.

 

Pečovatelská služba Ledax, o.p.s. - středisko Dačice - Bratrská 221, 380 01 Dačice

 • Vedoucí: Marie Cimbůrková
 • Tel.: 725 064 310
 • E-mail: marie.cimburkova@ledax.cz
 • Internetové stránky: www.ledax.cz
 • Poskytovaná sociální služba: pečovatelská služba
 • Forma poskytování: terénní, ambulantní
 • Časová dostupnost:  od pondělí do pátku 7:00 – 18:00 h, o víkendech a svátcích 8:00 – 15:00 h
 • Uživatelé: senioři, osoby od 19 let věku se sníženou soběstačností, rodiny s dětmi do 4 let věku v případě narození trojčat, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Popis služby
Služba je poskytována uživatelům v domech s pečovatelskou službou i v domácím prostředí. Seniorům a osobám se sníženou soběstačností umožňuje, aby si v maximální možné míře zachovali dosavadní způsob života. Kompenzuje jejich sníženou soběstačnost a oddaluje nutnost ústavní péče. Pečovatelská služba je poskytována sedm dní v týdnu. Zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů.

 

Osobní asistence Dačice (Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava) - Masarykova 295, 380 01 Dačice

 • Vedoucí: Lenka Holcová
 • Tel.: 736 523 633
 • E-mail: pavlina.bacovska@charita.cz, domovinka.dacice@charita.cz
 • Internetové stránky: www.jihlava.charita.cz
 • Poskytovaná sociální služba: osobní asistence
 • Forma poskytování: terénní
 • Uživatelé: Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo vysokého věku, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Osobní asistence je určena osobám se zdravotním postižením od šesti let věku a seniorům z Dačic a spádových obcí.

Popis služby
Asistence je poskytována ve škole i v domácím prostředí. Jedná se o komplex služeb, jejichž cílem je pomoci člověku se zdravotním postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta úkony, které by dělal sám, kdyby neměl postižení. Zahrnuje například osobní péči, hygienu, toaletu, pomoc při oblékání, dopravě, při jídle a pití, ošetřovatelskou péči, pomoc při nouzových a havarijních situacích, při zajištění chodu domácnosti, nákupy, kontakt se společenským prostředím, jednání a pochůzky, pomoc při zájmových aktivitách atd. Osobní asistent chrání důstojnost uživatelů a klade důraz na individuální přístup. Práce s uživateli se zaměřuje na posílení jejich zdravé stránky a vedení k samostatnosti.

 

Terapeutická komunita Podcestný Mlýn (Podané ruce, o.s.) - Kostelní Vydří 64, 380 01  Dačice

 • Vedoucí: Bc. Ladislav Holub
 • Tel.: 384 420 172, 777 916 273
 • E-mail: komunita@podaneruce.cz
 • Internetové stránky: www.podaneruce.cz
 • Poskytovaná sociální služba: terapeutické komunity
 • Forma poskytování: pobytová
 • Uživatelé: osoby s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách, popřípadě smíšené závislosti, starší 18-ti let

Popis služby
Terapeutická komunita je bývalou hospodářskou usedlostí - mlýnem, leží na břehu řeky Moravská Dyje, v malebném prostředí Českomoravské vysočiny, mezi městy Telč a Dačice. Služba je určena pro osoby s diagnózou závislosti na nealkoholových drogách, popřípadě smíšené závislosti. Klienti/ky mohou být muži a ženy starší 18 let. Kapacita zařízení je 15 míst, z nich jsou čtyři místa trvale rezervována pro ženy. Klienty jsou převážně muži a ženy s víceletou drogovou kariérou s intravenózním užíváním a četnými kriminálními delikty. Terapeutická komunita nabízí pobytovou léčbu na 9-12 měsíců. Služba obsahuje tyto základní činnosti: poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Sdružení Meta, o.s. - Pravdova 837, 377 01  Jindřichův Hradec

 • Vedoucí: Mgr. Božena Havlová
 • Tel.: 775 567 704, 775 567 705
 • E-mail: tpmeta@centrum.cz, havlova@osmeta.cz
 • Internetové stránky: www.osmeta.cz
 • Poskytovaná sociální služba: terénní programy
 • Forma poskytování: terénní
 • Uživatelé: osoby ohrožené závislostmi, uživatelé drog

Popis služby
Terénní program Harm Reduction (redukce škod) pro injekční uživatele drog. Výměnný program injekčních jehel a setů, distribuce zdravotního materiálu a kondomů klientům závislých na nealkoholových drogách v jejich přirozeném prostředí. Základní zdravotní a sociální poradenství, terénní sociální práce, zprostředkování dalších služeb návazné péče. Cílovou skupinou jsou injekční uživatelé drog. Podstatnou součástí terénní práce je také monitoring rizikových lokalit spojený s bezpečnou likvidací pohozeného injekčního materiálu. Cílem služby je redukce škod způsobených životním stylem uživatelů, zdravotní a sociální pomoc, motivace ke změně chování, ochrana veřejného zdraví v prevenci šíření krví přenosných infekčních chorob způsobených rizikovým chováním uživatelů. Prostřednictvím služby se snižují a omezují rizika spojená s užíváním drog v populaci uživatelů drog i široké veřejnosti.

 

Azylový dům Rybka Studená (Rybka, o.p.s.) - Tyršova 10, 378 56  Studená

 • Vedoucí: Eva Šímová
 • Tel: 384 391 001, 606 978 010
 • E-mail: rybka.studena@seznam.cz
 • Internetové stránky: www.rybka-az.cz
 • Poskytovaná sociální služba: azylové domy
 • Forma poskytování: pobytová
 • Uživatelé: osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi

Popis služby
Uživateli a jeho rodině se poskytují místnosti vybavené lůžky. K dispozici je hygienické zázemí (sprchy, toalety). Je vymezen prostor, kde jsou k dispozici společné pračky a dále i sušárna. Poskytovatel vytváří podmínky pro přípravu stravy v místnosti, kde je k tomuto účelu potřebné zařízení a vybavení. Mimo svůj poskytnutý prostor mohou uživatelé užívat společně s ostatními uživateli prostory na chodbách, místnost pro aktivity, venkovní prostory. Služba také zahrnuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dále pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou. Jsou podpořeny aktivity směřující k sociálnímu začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároku a pohledávek. Poskytuje se základní sociální poradenství.

 

Nemocnice Dačice, a.s. - Antonínská 85, 380 01  Dačice

 • Ředitelka: MUDr. Miloslava Člupková
 • Tel.: 384 358 242
 • E-mail: info@nemdac.cz
 • Internetové stránky: www.nemdac.cz
 • Poskytovaná sociální služba: soc. služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
 • Uživatelé: senioři, osoby se zdravotním postižením

Popis služby
Oddělení následné péče disponuje osmi sociálními lůžky, která jsou určena například pro klienty čekající na umístění do domovů důchodců, do domů pro seniory atd. Tento pobyt není hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

DOPROVODNÉ SLUŽBY:

Dačický ZVONEČEK, o.s. - Hradišťko 26, 380 01  Dačice

Popis činnosti
Organizace začleňuje děti a dospělé se zdravotním postižením do všech sfér občanské společnosti. Podporuje zřízení denního stacionáře pro mládež a dospělé s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením v Dačicích.

 

Šatník (Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava) -Antonínská 15, 380 01 Dačice

Provoz zabezpečují dobrovolnice farní Charity a to například ambulantním pacientům dačické nemocnice. Je zde příjemné prostředí, kde mohou trávit čas mezi vyšetřeními s možností odpočinku a občerstvení. Do šatníku přispívají oblečením jak místní občané, tak i ostatní dárci z okolních měst a vesnic. Poskytnutím ošacení ze šatníku se pomáhá sociálně slabým. Sběrem ošacení se nezásobuje pouze místní charitní šatník, ale i Sběr ošacení Jihlava. Část šatstva je využita pro potřeby občanů nacházejících se v obtížné finanční situaci.

 

Domácí zdravotní péče Vlasta Bačáková - Palackého nám. 3, 380 01  Dačice

 • Kontaktní osoba: Vlasta Bačáková
 • Tel.: 602 750 614
 • E-mail: dzpvlasta.bacakova@seznam.cz
 • Internetové stránky: ---
 • Uživatelé: všechny věkové kategorie osob vyžadujících domácí zdravotní péči

Popis činnosti
Zdravotní péče – zajišťuje odběry krve, měření krevního tlaku, kontroly glykémie, aplikace inzulínu injekcí, převazy ran, ošetřování kožních defektů, bércových vředů, péče o proleženiny a jejich prevence procvičováním klienta, nácvik chůze v chodítku, s berlemi, nácvik soběstačnosti, aktivace klienta, polohování, dechová cvičení, infuze, péče o stomie, péče o katetry, cévkování, výměna cévek, u žen aplikace klyzmatu, péče o umírajícího – paliativní péče. Péče se poskytuje po domluvě s praktickým lékařem, je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Kombinovaná péče – zdravotní péče kombinovaná s péčí nahrazující pečovatelskou službu (výpomoc v domácnosti, kontrola pacientů, hygiena, cvičení atd.). Část péče je hrazena zdravotní pojišťovnou, část péče je hrazena klientem.

 

RESIDENT 2000 o.p.s. - domácí péče - Antonínská 85, 380 01  Dačice

 • Kontaktní osoba: Mgr. Marta Šabouková
 • Tel.: 607 820 390, 775 224 862, 384 358 206
 • E-mail: sestra@zkratkadoma.cz
 • Internetové stránky: ---
 • Uživatelé: všechny věkové kategorie osob vyžadujících domácí péči

Popis činnosti
Resident 2000 o.p.s. poskytuje komplexní domácí péči. Službu vykonávají na základě zdravotního stavu a přání klienta diplomované zdravotní sestry a pečovatelky. Jedná se o asistenční a doprovodnou péči. Cílem je zajistit klientům možnost, aby v důsledku stáří nebo nemoci mohli i nadále zůstávat ve svém domácím prostředí a vedli plnohodnotný život. Obsahem nabízených služeb jsou jak zdravotní výkony, které lze v domácnosti poskytnout, tak zajištění denních potřeb u dlouhodobě nemocných klientů. Poskytována je i péče o umírajícího. Nově je zavedena ambulance léčby chronických ran. Tato služba není hrazená z prostředků zdravotních pojišťoven.

 

Domácí péče Dačice, s.r.o. - Antonínská 85, 380 01  Dačice

 • Kontaktní osoba: Mgr. Marta Šabouková
 • Tel.: 607 820 390 dispečink (stálá služba)
 •         607 613 258 (pro Dačice a okolí)
 •         775 224 860 (pro Slavonice a okolí)
 •         723 639 451 (pro Studenou a okolí)
 •         384 358 206 (pevná linka)
 • E-mail: sestra@zkratkadoma.cz, marta@zkratkadoma.cz
 • Internetové stránky: http://www.zkratkadoma.cz/
 • Uživatelé: všechny věkové kategorie pacientů všech zdravotních pojišťoven

Popis činnosti
Zdravotní a ošetřovatelská péče – pomoc nejen v nemoci a při rehabilitaci, péče o nepohyblivé pacienty, dlouhodobě nemocné, diabetiky, stomiky, kardiaky, rekonvalescenty po úrazech a operacích. Kontroly krevního tlaku a glykémie, aplikace léků, injekcí a infuzí. Hojení ran, odběr krve a moči, cévkování mužů i žen. Provádění dalších výkonů dle kompetence sester. Terénní hospicová péče – péče o pacienty v posledním stadiu nemoci, kteří se rozhodli dožít doma v kruhu svých nejbližších.

Kompenzační pomůcky – zajištění potřebných kompenzačních pomůcek (polohovací postel, chodítka, vozíky, antidekubitní podložky) a potřebného přístrojového vybavení (kyslíkový koncentrátor, infuzní a lékové injektomaty apod.).

Odbornou péči zajišťuje kolektiv sester s vysokoškolským a středoškolským vzděláním v oboru ošetřovatelství. Služba je poskytována ve vlastním sociálním prostředí pacientů a je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Na službu má nárok každý občan České republiky v takovém rozsahu, jaký určí jeho ošetřující lékař.

Domácí péče je plně hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

 

Klub důchodců Dačice - Bratrská 221, 380 01  Dačice

 • Kontaktní osoby: Dana Krtková, Rudolf Hájek
 • Tel.: 384 401 284
 • E-mail: klub.duchodcu.dacice@seznam.cz
 • Internetové stránky: ---
 • Uživatelé: senioři a osoby se zdravotním postižením

Popis činnosti
Přednášková činnost, volnočasové aktivity, pořádání zábavných a společenských akcí.

 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. - místní organizace Dačice - Bratrská 221, 380 01  Dačice

 • Kontaktní osoba: František Stejskal
 • Tel.: 722 689 768
 • E-mail: ---
 • Internetové stránky: ---
 • Uživatelé: senioři a osoby se zdravotním postižením

Popis činnosti
Organizace sdružuje osoby se zdravotním postižením, hájí potřeby a zájmy lidí se zdravotním postižením a seniorů. Organizace poskytuje základní poradenství a nabízí zprostředkování odborného poradenství v osobě právníka či psychologa. Pracovníci centra nabízejí konzultace a pomoc při výběru rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a zařizují půjčování těchto pomůcek. Dále nabízejí rekondiční cvičení pro kardiaky a diabetiky, zajišťují měření cukru, tlaku, cholesterolu a věnují se přednáškové činnosti a volnočasovým aktivitám. 

 

RODIČOVSKÉ CENTRUM „ZDROJ Slavonice“ (Slavonická renesanční, o.p.s.) - Na Potoku 629, 378 81 Slavonice

Popis činnosti
KLUB VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI A MLÁDEŽ ZDROJ
Od roku 2008 nabízí Slavonická renesanční o.p.s. zázemí a programy pro děti a mládež – sportovní a společenské akce, postupné zavádění pravidelné nabídky.

RODIČOVSKÉ CENTRUM ZDROJ
Od roku 2010 funguje klubovna pro rodiče, prarodiče a děti i jejich kamarády – tvůrčí dílny, cvičení, výlety, besedy. Organizace dobročinných bazarů.

Slavonická renesanční o.p.s. dále poskytuje poradenství pro sociálně znevýhodněné skupiny a jednotlivce (příprava vzniku občanské poradny). Zajišťuje mediaci mezi rodiči v rozvodovém řízení, poskytuje asistenci při předávání dítěte mezi rodiči. Zajišťuje provoz obecně prospěšných míst jako náhradní trest ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR. Slavonická renesanční o.p.s. zajišťuje a koordinuje práci, eviduje hodiny a podává zprávy Probační a mediační službě ČR.

 

Prevcentrum (Sdružení Meta, o.s.) - Pravdova 837, 377 01  Jindřichův Hradec

 • Kontaktní osoba: Mgr. Božena Havlová
 • Tel.: 775 567 704, 775 567 705
 • E-mail: havlova@osmeta.cz
 • Internetové stránky: http://www.osmeta.cz/
 • Uživatelé: školní mládež, pedagogové, rodiče, rodiny s dětmi

Popis aktivit
PREVENCE
Výchovně vzdělávací, konzultační a poradenské aktivity k prevenci rizikového chování u školní mládeže, semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost, osvěty pro rodiče, dny zdraví pro širokou veřejnost. Cílovou skupinou je školní mládež, jejich pedagogové, rodiče, veřejnost. Cílem je předcházet rizikovému chování dětí a mládeže v oblasti adiktologie (závislostního chování), oddálit experimentování s návykovými látkami u dospívající mládeže, popř. vyloučit užívání návykových látek vůbec. Výchova a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu. Konzultace a poradenství v oblasti adiktologie.