Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Povodně

Co dělat v případě povodně

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný (např. ve městech).

Preventivní opatření:

 • Informujte se, nenachází-li se váš byt (dům) v zátopovém území;
 • Zjistěte předpokládanou výšku velké vody v okolí vašeho působiště a vytipujte místo, které nebude zaplaveno vodou;
 • Zajistěte, aby oplocení, boudy, hranice dříví a jiné překážky uměle nezvyšovaly hladinu vody;
 • Odstraňte nebo upevněte věci, které by voda mohla odplavit; čistěte břehy a neskladujte zde nebezpečné látky jako pohonné hmoty, hnojiva apod.;
 • Zjistěte si, kde lze v okolí sehnat materiál k utěsnění otvorů (pytle s pískem, řezivo apod.).

Před povodní:

 • Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou;
 • Připravte si materiál (pytle s pískem, ucpávky kanalizace, folie atd.) a další potřebné nářadí na utěsnění nízko položených dveří, oken a odpadních potrubí;
 • Zajistěte si poslech hromadných sdělovacích prostředků, sledujte předpověď počasí, stav hladiny vody a řiďte se pokyny povodňových orgánů;
 • Uzavřete a utěsněte včas dveře a okna;
 • Vystěhujte cenné věci, oblečení a potraviny do výše položených míst, kde nehrozí zaplavení;
 • Včas vyvezte automobil a mějte ho připravený k odjezdu po bezpečné cestě; nebudete-li ho používat k evakuaci, zaparkujte ho mimo záplavové území a dbejte, aby nepřekáželo zasahujícím jednotkám;
 • Připravte si vodu a potraviny na 1 den a evakuační zavazadlo, připravte se na případné opuštění bytu.

Při povodni:

 • Sledujte hromadné a místní sdělovací prostředky;
 • Jste-li k tomu vyzváni, opusťte včas ohrožený prostor; dodržujte zásady opuštění bytu (domu) a pokyny k evakuaci;
 • Pokud máte možnost, přesuňte se ke svým známým, příbuzným mimo zátopu. Jestliže nemáte možnost zajištění náhradního ubytování vlastními silami, přesuňte se do evakuačního střediska;
 • Je-li dostatek času, okamžitě se přesuňte na vytipované místo, které nebude zaplaveno vodou;
 • Neprojíždějte zbytečně zaplaveným územím a nestěžujte svou zvědavostí práci záchranných složek.

Po povodni:

 • Nechte si zkontrolovat stav obydlí:
 • statickou narušenost;
 • obyvatelnost domu (bytu);
 • rozvody energií – plynu, elektřiny;
 • stav kanalizace a rozvodů vody;
 • nečerpejte vodu ze sklepů domů, pokud neklesne hladina spodní vody.
 • Podle pokynů hygienika:
  • zlikvidujte potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou;
  • zlikvidujte uhynulé zvířectvo usmrcené povodní;
  • nepijte vodu z místních zdrojů, dokud ji hygienik neschválí jako pitnou.
 • Informujte se o místech humanitární pomoci a případně si vyžádejte pomoc
 • Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:
  • vyčištění studny a odčerpání znečištěné vody;
  • chemické ošetření vody ve studni;
  • laboratorní prověření kvality vody;
  • povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.
 • Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod:
  • ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami;
  • vyhotovte soupis škod a zdokumentujte je (fotografie, znalecký posudek);
  • při řešení pojistné události postupujte dle pokynů pojišťovny;
  • odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření  šetření.                                             

Stupně povodňové aktivity

I.

BDĚLOST

- nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí

- při 1. SPA ještě nedochází k vybřežení toku a jeho rozlivům, a tedy ani k hmotným škodám na majetku

II.

POHOTOVOST

- vyhlašuje jej příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, kdy však ještě nedochází k větším rozlivům

- při 2. SPA již dochází k prvním rozlivům, které však nepáchají větší škody na majetku (většinou jen zaplavování příbřežních luk a porostů)

III.

OHROŽENÍ

- vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území

- při 3. SPA dochází k zaplavování měst a obcí, a proto se provádějí zabezpečovací či záchranné práce

Aktuální informace ohledně hladin řek můžete sledovat na webových stránkách:

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru