Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Varování obyvatelstva

Při vzniku mimořádné události nebo krizového stavu mohou být bezprostředně ohroženy životy, zdraví, majetek či životní prostředí tudíž je varování obyvatelstva základním prvkem ochrany obyvatelstva. K varování obyvatelstva jsou využívány zejména akustické signály (sirény) a verbální informace (místní rozhlas, média apod.).

A. Prvky používané pro varování obyvatelstva:

 1. sirény – elektronické, rotační
 2. elektronické sirény – po zaznění signálu umožňují odvysílání i stručné tísňové informace týkající se charakteru ohrožení, popř. opatření nutného pro ochranu obyvatelstva
 3. rotační siréna – umožňuje pouze vysílání signálu bez doplňkové verbální informace
 4. místní informační systémy – místní rozhlas, Mobilní rozhlas 
 5. náhradní způsoby varování – rozhlasové vozy, megafony, kostelní zvonice
 6. média – televize, rozhlas

B. Typy signálů

Jednotný systém varování a vyrozumění využívá tří signálů, z nichž pouze jeden je varovný.

 1. signál „Všeobecná výstraha“

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události v jakoukoli denní i noční dobu varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“.

Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřinmůže zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.

U elektronických sirén po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se obyvatelstvu sdělují údaje o možnosti vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva.

Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), popř. vozidly složek integrovaného záchranného systému.

Po zaznění tohoto signálu dbejte zásad Co dělat když zazní varovný signál (140.23 kB)

 1. signál „Požární poplach“

Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován jednou přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty, u elektronické sirény napodobuje zvuky trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ.

Vzhledem k tomu, že „Požární poplach“ není varovným signálem, doporučuje se zjistit, zda nejste bezprostředně ohroženi ohlašovaným požárem nebo jinou mimořádná událost. Pokud vás neohrožuje, zachovejte klid a vyčkejte případných pokynů zasahujících složek.

 1. signál „Akustická zkouška sirén“

První středu v měsíci probíhá na celém území České republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování. Ve 12:00 hodin se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén zazní doplňková verbální informace: „Zkouška sirén.“

Akustickou zkouškou se ověřuje funkčnost sytému a slyšitelnost sirén. V případě, že sirénu v místě svého bydliště neslyšíte nebo je verbální informace nesrozumitelná, nahlaste tuto skutečnost na městském úřadě nebo na Hasičský záchranný sbor.

C. Co dělat, když zazní varovný signál

 1. OKAMŽITĚ SE UKRYJTE

Okamžitě si najděte vhodný improvizovaný úkryt, a to i v případě, že zrovna jedete autem.

Dbejte základních pravidel improvizovaného ukrytí:

 1. ideální jsou zděné budovy, které mají uzavíratelné prostory, vyhledejte nejlépe místnost ve středu budovy bez oken, popř. místnost odvrácenou od zdroje nebezpečí a okna a dveře utěsněte, vyhněte se sklepním prostorům;
 2. pokud máte informace ohledně charakteru ohrožení, přizpůsobte tomu své ukrytí:
 3. většina toxických látek je těžší než vzduch, klesají k zemi, vyvarujte se tedy sklepních prostor,
 4. v případě explozí nebo větrných smrští, kdy hrozí mechanické poškození budovy, se vyvarujte vyšších pater;
 5. pokud se nacházíte mimo domov, nebojte se požádat o pomoc a poskytnutí ukrytí a naopak poskytněte ukrytí ostatním;
 6. pokud je to možné zjistěte, zda vaši sousedé a lidé v okolí slyšeli varování (zejména starší, nemohoucí či neslyšící spoluobčané), pokud ne, varujte je a pomozte jim.
 7. ZAVŘETE OKNA A DVEŘE, vypněte klimatizaci pro případ, že by se jednalo o únik toxické látky.

Otvory pod dveřmi, okenní rány i ventilační otvory utěsněte izolační páskou, dekou nebo vlastním oblečením.

 1. ZAPNĚTE SI RÁDIO NEBO TELEVIZI

Snažte se získat informace ohledně charakteru ohrožení pomocí televize, rádia, mobilního telefonu.

 1. ŘIĎTE SE VYDANÝMI POKYNY záchranných složek, popř. orgánů státní správy nebo samosprávy

D. Obecné zásady chování po varování o vzniku mimořádné události

 • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci a snažte se zjistit co nejvíce informací z věrohodných zdrojů jako rádio, televize, zasahující složky;
 • RESPEKTUJTE A UPOSLECHNĚTE pokyny zasahujících složek, popř. orgánů státní správy nebo samosprávy;
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy;
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém okolí, zvláště neslyšící či jinak postižené osoby;
 • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem ve svém okolí;
 • NETELEFONUJTE ZBYTEČNĚ, telefonní síť je v případech ohrožení přetížena;
 • PŘIPRAVTE SE na možné opuštění bytu/domu;
 • UVĚDOMTE SI, že hodnotu má lidské zdraví a život, záchrana majetku je až na druhém místě.

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
7
30
7
1
6
2
5
3
7
4
6
5
6
6
7
7
6
8
5
9
9
10
8
11
13
12
10
13
6
14
6
15
6
16
7
17
7
18
9
19
7
20
6
21
6
22
7
23
7
24
8
25
9
26
7
27
5
28
5
29
5
30
6
31
9
1
5
2
5

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru